Група за правне и опште послове

Асистент за административне послове

 

Конкурс је отворен до 22. јуна 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо. (Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)
 • Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром.)

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Термини тестирања и разговора:

• Очекивано време тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције)  је 26. јун. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).

• Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је 29. јун.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

• CV, тј. Биографију

• Мотивационо писмо

• Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид

• Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид

• Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити од 03. јула 2017. године. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

Опис послова:

 • старање о телефонским позивима и преусмеравање;
 • пријем странака и послужење;
 • пријем, завођење и слање поште Фондације;
 • сервисирање листе контаката Фондације и уношење контаката у базу Фондације;
 • архивирање документације;
 • подршка у организацији догађаја;
 • набавке канцеларијског и потрошног материјала;
 • старање о техничкој опреми и канцеларијском материјалу Фондације;
 • старање о архиви и библиотеци Фондације;
 • старање о службеним возилима Фондације;
 • скенирање, фотокопирање и факсирање докумената, као и остали административни послови;
 • пружање техничке и административне подршке у свакодневном раду Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

 • диплома средњег образовања – која одговара старом IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму;
 • пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.