Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Млађи саветник/ца за пројекте

Конкурс је отворен до 22. маја 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

• Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.
(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)
• Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
• За одређене позиције вршиће се и провера специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за радна места где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:

Очекивано време тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 25. мај. Тестирање кандидата обавиће се, у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
• Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термин за индивидуалне разговоре са кандидатима је 1. јун.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

• CV, тј. Биографију
• Мотивационо писмо
• Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
• Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
• Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити од почетка јуна 2017. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

Опис послова:
• пружање подршке институцијама које конкуришу за пројекте из делокруга рада Групе, а у складу са расподелом посла коју дефинише координатор Групе;
• подршка у спровођењу мониторинг посета и праћењу пројеката, провера документације и организација радионица, семинара и других догађаја, у складу са програмом рада;
• уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на пројекте за школе, предшколске установе и образовање одраслих и слање информација на мејлинг листе;
• помоћ у припреми публикација Фондације које су намењене школама, предшколским установама и установама за образовање одраслих;
• праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:
• диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
• познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
• познавање француског и немачког језика је пожељно;
• најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
• предност ће имати кандидати који познају област образовања и рад са пројектима;
• пожељна напредна употреба ИКТ алата;
• способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
• добре презентационе и комуникационе вештине;
• способност за рад у тиму;

Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије.