Група за високо образовање

Саветник/ца за пројекте

 

Конкурс је отворен до 31. маја 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

• Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.
(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)
• Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром).
• За одређене позиције вршиће се и провера специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за радна места где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:

Очекивано време тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 5. јуни. Тестирање кандидата обавиће се, у просторијама Фондације Темпус у Београду, улица Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке).
• Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговоре. Очекивани термини за индивидуалне разговоре са кандидатима су од 12. до 14. јуна.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

• CV, тј. Биографију
• Мотивационо писмо
• Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
• Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид
• Скенирану возачку дозволу, уколико је за радно место за које конкуришете назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико сте активни возачи без обзира на то што за дато радно место вожња није обавезан услов-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити најраније од средине јуна 2017. године, а најкасније од почетка јула 2017 године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места ФондацијеТемпус.

 

Опис послова:
• праћење спровођења свих Темпус и Еразмус+ пројеката са учешћем институција из Србије;
• пружање подршке институцијама које конкуришу за Еразмус+ програм;
• организација мониторинг посета пројектима;
• праћење финансијских питања пројеката који се налазе у надлежности Фондације, без обзира на врсту програма кроз коју се финансирају;
• организација координативних састанака пројеката, као и осталих догађаја чији је циљ информисање јавности о Темпус и Еразмус+ програму, као и помоћ онима који конкуришу за пројекте;
• уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на пројекте и слање информације на мејлинг листе;
• редовно ажурирање базе пројеката, у делу који се односи на пројекте с учешћем институција;
• праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:
• диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
• познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
• познавање француског и немачког језика је пожељно;
• најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима;
• способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
• добре презентационе и комуникационе вештине;
• способност за самосталан рад и за рад у тиму.

Пожељно је поседовање возачке дозволе Б категорије.

Важно је имати у виду да се очекује да изабрани кандидат у периоду од три месеца од почетка рада развије или да већ има следеће компетенције:

• Скоро све задатке из описа послова групе/тима може да уради самостално, а за оне задатке које не може, може да понуди квалитетна решења.
• Способност доношења одлука за поверене одговорности.
• Способност рада под притиском и адекватног реаговања.
• Сналажљив/а је у новим ситуацијама и уме у њима адекватно да се снађе иако су непријатне.
• Поседује знања о целокупном сектору образовања/младих, националне и европске политике у тој области, редовно прати новине.
• Може да квалитетно напише комплексније текстове (дужи извештаји, евалуације, текстови пројектних пријава…).
• Познаје целокупан програм Еразмус+, као и програмски водич.
• Способан/а је да пружи подршку млађем саветнику.
• Поседује потребна знања за дизајнирање и разраду радионице и способност преговарања, вођења састанка, управљања временом и решавања конфликтних ситуација.
• Стално развија сопствене компетенције, предлаже иновативна решења и може креативно да размишља.