Хоризонтални приоритети стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих)

  • Развој релевантних и висококвалитетних вештина и компетенција: подршка појединцима за стицање и развој основних вештина и кључних компетенција, како би се подстакло запошљавање, друштвено-образовни и лични развој, као и учешће у грађанском и друштвеном животу. Овај приоритет ће, између осталог, укључивати и активности које имају за циљ развој партнерстава између образовних институција, предузећа и посредничких тела, и путем њих промоцију целоживотног учења и побољшање квалитета и ефективности мобилности у сврху учења. Програм ће такође подржати активности које су посвећене развоју алата за процену таквих компетенција или ширењу информација о овим врстама алата, као и активности које у образовању, обукама и активностима младих примењују  приступе који су засновани на исходима учења, или оцењују њихов квалитет, утицај и значај.

 

  • Социјална инклузија: приоритет ће имати активности које пружају подршку у раду на питањима разноврсности и које промовишу – нарочито кроз иновативне и интегрисане приступе – заједничке вредности, једнакост, укључујући родну равноправност, недискриминацију и социјалну инклузију кроз образовање, обуке, омладинске и спортске активности. Програм ће подржати пројекте који имају за циљ да: а) подстичу развој друштвених, грађанских и интеркултуралних компетенција, медијске писмености и критичког размишљања, као и борбе против дискриминације, сегрегације, расизма, злостављања и насиља; б) побољшају приступ, учешће и перформансе ученика са смањеним могућностима, смањујући разлике у исходима учења и в) подрже и процене нове приступе смањењу разлика у доступности и коришћењу дигиталних технологија у формалном и неформалном образовању. Посебна пажња ће се посветити решавању родних разлика у вези са информационим и комуникационим технологијама.

 

  • Отворено образовање и иновативне праксе у дигиталној ери: предност ће бити дата активностима које промовишу иновативне методе и педагошке приступе, као и партиципативне начине управљања, тамо где је применљиво. Други приоритет ће бити ажурирање и развој нових дигиталних материјала и алата за учење, посебно Отворених образовних ресурса, отворених уџбеника и бесплатно доступних образових софтвера, као и подршка ефикасној употреби дигиталних технологија и отворених педагошких приступа у образовању, обукама, омладинским и спортским активностима. Ово ће укључити подстицање синергије са истраживачким и иновационим активностима и промовисање нових технологија као покретача напретка у образованим, омладинским и спортским политикама и праксама. Додатно, програм ће подржати нове методе и алате за учење.

 

  • Едукатори: приоритет ће бити дат активностима које се баве јачањем процеса одабира и увођења најбољих кандидата у наставничку професију, као и активностима које подржавају промоцију висококвалитетне и иновативне наставе у свим образовним секторима, обукама и омладинском раду. Програм ће подржати професионални развој едукатора (као што су наставници, професори, ментори, тренери итд.) и омладинских радника, нарочито оних који се баве раним напуштањем школе, ученицима у угроженом положају, различитошћу у учионицама, коришћењем нових наставних метода и алата и других контекста, као и учења заснованог на раду или неформалног учења.

 

  • Транспарентност и признавање вештина и квалификација: приоритет ће бити дат активностима које подржавају  запошљавање, као и мобилност у сврху учења и рада и олакшавају прелазак између различитих нивоа и врста образовања и обука, између образовања/обука и тржишта рада и између различитих послова. Приоритет ће бити дат и активностима које омогућавају и промовишу признавање, као и транспарентност и упоредивост квалификација и исхода учења, укључујући омогућавање путем увођења бољих услуга и бољег информисања/вођења и саветовања по питању вештина и квалификација. Ово укључује иновативна решења за признавање и подршку валидације  компетенција стечених кроз информално и неформално учење – на локалном, регионалном, националном  или европском/међународном нивоу.

 

  • Одрживе инвестиције, учинак и ефикасност: приоритет ће бити дат активностима које подржавају ефективну имплементацију Инвестиционог плана за Европу, укључујући активности промоције модела финансирања који привлаче приватне актере и капитал (укључујући Erasmus+ Student Loan Guarantee Facility), као и подршку реформи заснованих на знању које за исход имају квалитет, иновативност и релевантност система и политика образовања, обука, омладинских и спортских активности. Приоритет ће такође бити дат активностима које подржавају развој иновативних начина осигурања одрживих инвестиција у свим видовима учења, како формалним тако и неформалним, укључујући финансирање и расподелу трошкова на основу учинка.

 

  • Социјална и образовна вредност европске културне баштине, њен допринос стварању нових радних места, економском расту и социјалној кохезији. Приоритет ће бити дат активностима које доприносе подизању свести о важности културног наслеђа Европе кроз образовање, целоживотно учење, информално и неформално учење, омладинске и спортске активности, укључујући активности које подржавају развој вештина, социјалне инклузије, критичког размишљања и укључености младих. Биће промовисани нови партиципативни и интеркултурални приступи наслеђу, као и едукативне иницијативе усмерене на подстицање међукултуралног дијалога између наставника и ученика од раног узраста.