Horizontalni prioriteti strateških partnerstava (visoko obrazovanje, opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih)

  • Razvoj relevantnih i visokokvalitetnih veština i kompetencija: podrška pojedincima za sticanje i razvoj osnovnih veština i ključnih kompetencija, kako bi se podstaklo zapošljavanje, društveno-obrazovni i lični razvoj, kao i učešće u građanskom i društvenom životu. Ovaj prioritet će, između ostalog, uključivati i aktivnosti koje imaju za cilj razvoj partnerstava između obrazovnih institucija, preduzeća i posredničkih tela, i putem njih promociju celoživotnog učenja i poboljšanje kvaliteta i efektivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Program će takođe podržati aktivnosti koje su posvećene razvoju alata za procenu takvih kompetencija ili širenju informacija o ovim vrstama alata, kao i aktivnosti koje u obrazovanju, obukama i aktivnostima mladih primenjuju  pristupe koji su zasnovani na ishodima učenja, ili ocenjuju njihov kvalitet, uticaj i značaj.

 

  • Socijalna inkluzija: prioritet će imati aktivnosti koje pružaju podršku u radu na pitanjima raznovrsnosti i koje promovišu – naročito kroz inovativne i integrisane pristupe – zajedničke vrednosti, jednakost, uključujući rodnu ravnopravnost, nediskriminaciju i socijalnu inkluziju kroz obrazovanje, obuke, omladinske i sportske aktivnosti. Program će podržati projekte koji imaju za cilj da: a) podstiču razvoj društvenih, građanskih i interkulturalnih kompetencija, medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja, kao i borbe protiv diskriminacije, segregacije, rasizma, zlostavljanja i nasilja; b) poboljšaju pristup, učešće i performanse učenika sa smanjenim mogućnostima, smanjujući razlike u ishodima učenja i v) podrže i procene nove pristupe smanjenju razlika u dostupnosti i korišćenju digitalnih tehnologija u formalnom i neformalnom obrazovanju. Posebna pažnja će se posvetiti rešavanju rodnih razlika u vezi sa informacionim i komunikacionim tehnologijama.

 

  • Otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnoj eri: prednost će biti data aktivnostima koje promovišu inovativne metode i pedagoške pristupe, kao i participativne načine upravljanja, tamo gde je primenljivo. Drugi prioritet će biti ažuriranje i razvoj novih digitalnih materijala i alata za učenje, posebno Otvorenih obrazovnih resursa, otvorenih udžbenika i besplatno dostupnih obrazovih softvera, kao i podrška efikasnoj upotrebi digitalnih tehnologija i otvorenih pedagoških pristupa u obrazovanju, obukama, omladinskim i sportskim aktivnostima. Ovo će uključiti podsticanje sinergije sa istraživačkim i inovacionim aktivnostima i promovisanje novih tehnologija kao pokretača napretka u obrazovanim, omladinskim i sportskim politikama i praksama. Dodatno, program će podržati nove metode i alate za učenje.

 

  • Edukatori: prioritet će biti dat aktivnostima koje se bave jačanjem procesa odabira i uvođenja najboljih kandidata u nastavničku profesiju, kao i aktivnostima koje podržavaju promociju visokokvalitetne i inovativne nastave u svim obrazovnim sektorima, obukama i omladinskom radu. Program će podržati profesionalni razvoj edukatora (kao što su nastavnici, profesori, mentori, treneri itd.) i omladinskih radnika, naročito onih koji se bave ranim napuštanjem škole, učenicima u ugroženom položaju, različitošću u učionicama, korišćenjem novih nastavnih metoda i alata i drugih konteksta, kao i učenja zasnovanog na radu ili neformalnog učenja.

 

  • Transparentnost i priznavanje veština i kvalifikacija: prioritet će biti dat aktivnostima koje podržavaju  zapošljavanje, kao i mobilnost u svrhu učenja i rada i olakšavaju prelazak između različitih nivoa i vrsta obrazovanja i obuka, između obrazovanja/obuka i tržišta rada i između različitih poslova. Prioritet će biti dat i aktivnostima koje omogućavaju i promovišu priznavanje, kao i transparentnost i uporedivost kvalifikacija i ishoda učenja, uključujući omogućavanje putem uvođenja boljih usluga i boljeg informisanja/vođenja i savetovanja po pitanju veština i kvalifikacija. Ovo uključuje inovativna rešenja za priznavanje i podršku validacije  kompetencija stečenih kroz informalno i neformalno učenje – na lokalnom, regionalnom, nacionalnom  ili evropskom/međunarodnom nivou.

 

  • Održive investicije, učinak i efikasnost: prioritet će biti dat aktivnostima koje podržavaju efektivnu implementaciju Investicionog plana za Evropu, uključujući aktivnosti promocije modela finansiranja koji privlače privatne aktere i kapital (uključujući Erasmus+ Student Loan Guarantee Facility), kao i podršku reformi zasnovanih na znanju koje za ishod imaju kvalitet, inovativnost i relevantnost sistema i politika obrazovanja, obuka, omladinskih i sportskih aktivnosti. Prioritet će takođe biti dat aktivnostima koje podržavaju razvoj inovativnih načina osiguranja održivih investicija u svim vidovima učenja, kako formalnim tako i neformalnim, uključujući finansiranje i raspodelu troškova na osnovu učinka.

 

  • Socijalna i obrazovna vrednost evropske kulturne baštine, njen doprinos stvaranju novih radnih mesta, ekonomskom rastu i socijalnoj koheziji. Prioritet će biti dat aktivnostima koje doprinose podizanju svesti o važnosti kulturnog nasleđa Evrope kroz obrazovanje, celoživotno učenje, informalno i neformalno učenje, omladinske i sportske aktivnosti, uključujući aktivnosti koje podržavaju razvoj veština, socijalne inkluzije, kritičkog razmišljanja i uključenosti mladih. Biće promovisani novi participativni i interkulturalni pristupi nasleđu, kao i edukativne inicijative usmerene na podsticanje međukulturalnog dijaloga između nastavnika i učenika od ranog uzrasta.