Хоризонтални приоритети стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих)

  • Пружање подршке за стицање кључних компетенција и основних вештина, са циљем подстицања запошљивости, образовног и личног развоја. Предност ће се дати пројектима којима се пружа подршка развоју кључних компетенција за све појединце од раног детињства, па током целог живота. У свету који се мења великом брзином, то би укључивало вишејезичне компетенције, предузетнички начин размишљања, критичко мишљење и креативност, сарадњу у областима науке, технологије, инжењерства, уметности и математике (СТЕ(А)М), као и вештине у области климатских промена, вештачке интелигенције, али и социјалне компетенције. Ови пројекти би укључивали активности сарадње са релевантним актерима у сектору истраживања и иновација, организацијама цивилног друштва, као и приватним и јавним сектором.

 

  • Социјална инклузија је кључни приоритет свих области у оквиру Програма. Промовисаће се – посебно путем иновативних и интегративних приступа – заједничке вредности, једнакост, социјална инклузија, различитост и недискриминација. Приоритет ће се дати пројектима којима се пружа подршка новим приступима за смањење неједнакости приликом укључивања у формално и неформално образовање, као и пројектима који се баве питањима дискриминације, сегрегације и расизмом. Програм ће подржати интеграцију миграната, укључујући и дисеминацију добрих пракси које се баве овом темом.  Предност ће се дати и пројектима који подстичу успостављање одрживих веза између организација активних у области образовања, обука, младих и спорта, као и друштва у целини, на локалном и регионалном нивоу.

 

  • Заједничке вредности, грађанска укљученост и ангажованост: програм ће подржавати активно грађанство и етику у целоживотном учењу, подстицати развој друштвених и интеркултурних компетенција, критичког мишљења и медијске писмености. Предност ће имати и они пројекти који нуде могућности учествовања грађана у демократском животу, друштвеном и грађанском ангажману кроз формалне или неформалне активности учења. Приоритет ће се дати и подизању свести и разумевању контекста Европске уније, посебно у погледу заједничких ЕУ вредности, начела јединства и различитости, као и њиховог друштвеног, културног и историјског наслеђа.

 

  • Циљеви заштите животне средине и борбе против климатских промена: циљ овог Програма, кроз све секторе, је пружање подршке подизању свести о климатским променама. Предност ће се дати пројектима који су усмерени на развијање компетенција у различитим секторима који се односе на одрживост, развој стратегија и методологија везаних за област екологије, као и курикулуме усмерене на будућност. Програм ће такође подржати и тестирање иновативних пракси како би се ученици, запослени и особе које раде с младима могли припремити за улогу носилаца промена (нпр. смањење потрошње енергије и отпада, одабир одрживих избора хране и мобилности итд.). Предност ће се такође дати пројектима који, кроз образовање, обуке, младе и спортске активности, омогућавају промене у понашању појединаца, које се тичу потрошачких и животних навика.

 

  • Иновативне праксе у дигиталној ери: Програмом ће бити подржана употреба дигиталних технологија и иновативних метода и отворених педагошких приступа у области образовања, обука, младих и спорта. Посебна пажња ће се посветити промовисању равноправности полова, као и отклањању различитости у односу на приступ и употребу од стране слабо заступљених група. Програм ће подржати и употребу европских оквира о дигиталним компетенцијама едукатора, грађана и организација, укључујући развој и употребу отворених образовних ресурса, отворених уџбеника и бесплатно доступних образовних софтвера. Приоритет ће се дати активностима којима се промовишу иновативне методе и алати за држање наставе, обука, учење и вредновање као покретача побољшања у области целоживотног учења.

 

  • Подршка едукаторима, особама које раде с младима, лидерима у образовању и помоћном особљу: предност ће се дати активностима које подржавају професионални развој едукатора (нпр. наставника, професора, тренера, ментора, васпитача), особа које раде с младима, руководилаца установа (нпр. директора школа, ректора, итд) и помоћног особља (асистената у настави, саветника за професионалну оријентацију, итд).

 

  • Транспарентност и признавање вештина и квалификација: приоритет ће се дати активностима које подржавају мобилност у сврху учења и рада и олакшавају прелазак између различитих нивоа и врста образовања и обука, као и прелазак на тржиште рада и између различитих послова. Приоритет ће се дати и активностима које омогућавају увођење бољих услуга и бољег информисања/вођења и саветовања ученика, испитивајући потенцијал дигиталних технологија за аутоматско признавање и подршку валидације  компетенција стечених кроз информално и неформално учење – на локалном, регионалном, националном или европском/међународном нивоу.

 

  • Одрживе инвестиције, учинак и ефикасност: приоритет ће се дати активностима које подржавају развој иновативних начина осигурања одрживих инвестиција у свим видовима учења, како формалним тако и неформалним, укључујући финансирање и расподелу трошкова на основу учинка.

 

  • Социјална и образовна вредност европске културне баштине, њен допринос стварању нових радних места, економском расту и социјалној кохезији. Приоритет ће се дати активностима које доприносе подизању свести о важности културног наслеђа Европе кроз образовање, целоживотно учење, информално и неформално учење, омладинске и спортске активности, укључујући активности које подржавају развој вештина, социјалне инклузије, критичког размишљања и укључености младих. Биће промовисани нови партиципативни и интеркултурални приступи наслеђу, као и едукативне иницијативе усмерене на подстицање међукултуралног дијалога између наставника и ученика од раног узраста.