Horizontalni prioriteti strateških partnerstava (visoko obrazovanje, opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih)

  • Pružanje podrške za sticanje ključnih kompetencija i osnovnih veština, sa ciljem podsticanja zapošljivosti, obrazovnog i ličnog razvoja. Prednost će se dati projektima kojima se pruža podrška razvoju ključnih kompetencija za sve pojedince od ranog detinjstva, pa tokom celog života. U svetu koji se menja velikom brzinom, to bi uključivalo višejezične kompetencije, preduzetnički način razmišljanja, kritičko mišljenje i kreativnost, saradnju u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike (STE(A)M), kao i veštine u oblasti klimatskih promena, veštačke inteligencije, ali i socijalne kompetencije. Ovi projekti bi uključivali aktivnosti saradnje sa relevantnim akterima u sektoru istraživanja i inovacija, organizacijama civilnog društva, kao i privatnim i javnim sektorom.

 

  • Socijalna inkluzija je ključni prioritet svih oblasti u okviru Programa. Promovisaće se – posebno putem inovativnih i integrativnih pristupa – zajedničke vrednosti, jednakost, socijalna inkluzija, različitost i nediskriminacija. Prioritet će se dati projektima kojima se pruža podrška novim pristupima za smanjenje nejednakosti prilikom uključivanja u formalno i neformalno obrazovanje, kao i projektima koji se bave pitanjima diskriminacije, segregacije i rasizmom. Program će podržati integraciju migranata, uključujući i diseminaciju dobrih praksi koje se bave ovom temom.  Prednost će se dati i projektima koji podstiču uspostavljanje održivih veza između organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta, kao i društva u celini, na lokalnom i regionalnom nivou.

 

  • Zajedničke vrednosti, građanska uključenost i angažovanost: program će podržavati aktivno građanstvo i etiku u celoživotnom učenju, podsticati razvoj društvenih i interkulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prednost će imati i oni projekti koji nude mogućnosti učestvovanja građana u demokratskom životu, društvenom i građanskom angažmanu kroz formalne ili neformalne aktivnosti učenja. Prioritet će se dati i podizanju svesti i razumevanju konteksta Evropske unije, posebno u pogledu zajedničkih EU vrednosti, načela jedinstva i različitosti, kao i njihovog društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

 

  • Ciljevi zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena: cilj ovog Programa, kroz sve sektore, je pružanje podrške podizanju svesti o klimatskim promenama. Prednost će se dati projektima koji su usmereni na razvijanje kompetencija u različitim sektorima koji se odnose na održivost, razvoj strategija i metodologija vezanih za oblast ekologije, kao i kurikulume usmerene na budućnost. Program će takođe podržati i testiranje inovativnih praksi kako bi se učenici, zaposleni i osobe koje rade s mladima mogli pripremiti za ulogu nosilaca promena (npr. smanjenje potrošnje energije i otpada, odabir održivih izbora hrane i mobilnosti itd.). Prednost će se takođe dati projektima koji, kroz obrazovanje, obuke, mlade i sportske aktivnosti, omogućavaju promene u ponašanju pojedinaca, koje se tiču potrošačkih i životnih navika.

 

  • Inovativne prakse u digitalnoj eri: Programom će biti podržana upotreba digitalnih tehnologija i inovativnih metoda i otvorenih pedagoških pristupa u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Posebna pažnja će se posvetiti promovisanju ravnopravnosti polova, kao i otklanjanju različitosti u odnosu na pristup i upotrebu od strane slabo zastupljenih grupa. Program će podržati i upotrebu evropskih okvira o digitalnim kompetencijama edukatora, građana i organizacija, uključujući razvoj i upotrebu otvorenih obrazovnih resursa, otvorenih udžbenika i besplatno dostupnih obrazovnih softvera. Prioritet će se dati aktivnostima kojima se promovišu inovativne metode i alati za držanje nastave, obuka, učenje i vrednovanje kao pokretača poboljšanja u oblasti celoživotnog učenja.

 

  • Podrška edukatorima, osobama koje rade s mladima, liderima u obrazovanju i pomoćnom osoblju: prednost će se dati aktivnostima koje podržavaju profesionalni razvoj edukatora (npr. nastavnika, profesora, trenera, mentora, vaspitača), osoba koje rade s mladima, rukovodilaca ustanova (npr. direktora škola, rektora, itd) i pomoćnog osoblja (asistenata u nastavi, savetnika za profesionalnu orijentaciju, itd).

 

  • Transparentnost i priznavanje veština i kvalifikacija: prioritet će se dati aktivnostima koje podržavaju mobilnost u svrhu učenja i rada i olakšavaju prelazak između različitih nivoa i vrsta obrazovanja i obuka, kao i prelazak na tržište rada i između različitih poslova. Prioritet će se dati i aktivnostima koje omogućavaju uvođenje boljih usluga i boljeg informisanja/vođenja i savetovanja učenika, ispitivajući potencijal digitalnih tehnologija za automatsko priznavanje i podršku validacije  kompetencija stečenih kroz informalno i neformalno učenje – na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili evropskom/međunarodnom nivou.

 

  • Održive investicije, učinak i efikasnost: prioritet će se dati aktivnostima koje podržavaju razvoj inovativnih načina osiguranja održivih investicija u svim vidovima učenja, kako formalnim tako i neformalnim, uključujući finansiranje i raspodelu troškova na osnovu učinka.

 

  • Socijalna i obrazovna vrednost evropske kulturne baštine, njen doprinos stvaranju novih radnih mesta, ekonomskom rastu i socijalnoj koheziji. Prioritet će se dati aktivnostima koje doprinose podizanju svesti o važnosti kulturnog nasleđa Evrope kroz obrazovanje, celoživotno učenje, informalno i neformalno učenje, omladinske i sportske aktivnosti, uključujući aktivnosti koje podržavaju razvoj veština, socijalne inkluzije, kritičkog razmišljanja i uključenosti mladih. Biće promovisani novi participativni i interkulturalni pristupi nasleđu, kao i edukativne inicijative usmerene na podsticanje međukulturalnog dijaloga između nastavnika i učenika od ranog uzrasta.