Информације о могућности жалбе

Школа или предшколска установа у којој је изведен пројекат пријављен за eTwinning националну ознаку квалитета може да поднесе жалбу на рад Фондације Темпус приликом евалуације пријава за ознаке квалитета, уколико сматра да је у току процеса одабира пројеката направљенa процедурална грешка. Напомињемо да се под процедуралном грешком не подразумева квалитативна оцена eTwinning пројекта, као и да у обзир неће бити узета документација која није поднета у дефинисаном року и на предвиђен начин (електронским путем) за подношење eTwinning националне ознаке квалитета Фондацији Темпус.

Жалба се подноси у писаном облику, путем поште на адресу Фондације Темпус ул. Руже Јовановић бр. 27а, 11000 Београд. Рок за подношење жалбе је 15 календарских дана од дана објављивања добитника националних ознака квалитета. Изузетно, у случају колективних годишњих одмора рок за жалбу се продужава на 5. радни дан школе или предшколске установе.

Жалбу може поднети искључиво овлашћено лице у име школе или предшколске установе у којој је изведен пројекат пријављен за Националну ознаку квалитета. Жалба којa је неблаговремена, или ју је поднела неовлашћена особа, неће бити узета у разматрање.

Образац жалбе можете преузети овде.