КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих постоји посебна програмска и буџетска линија, која је намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У склопу ње актери из Србије могу и директно, као подносиоци пројекта, подносити своје предлоге пројеката, док могу бити и партнери подносиоцима пројеката из других земаља Западног Балкана.

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на партнерствима између различитих врста актера активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као и из других социоекономских сектора – у програмским и партнерским земљама. Циљеви ових пројеката су:

  • подстицање сарадње и размене у области рада са младима, између програмских и партнерских земаља из различитих делова света;
  • унапређење квалитета и препознавање омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма у партнерским земљама, те подстицање синергије између образовних система, тржишта рада и друштва у партнерским и програмским земљама;
  • подстицање развоја, тестирање и пласирање активности и програма мобилности зарад неформалног учења на регионалном нивоу (тј. унутар и између различитих региона широм света);
  • промовисање транснационалних пројеката мобилности ради неформалног учења између програмских и партнерских земаља, посебно оних који укључују младе из маргинализованих група, са нагласком на унапређењу компетенција учесника и подстицању њиховог активног учешћа у друштву.

Следеће активности се могу реализовати под окриљем пројеката за изградњу капацитета (подносиоци пројекта сами бирају које активности ће бити део пројекта и једини је услов да предлог пројекта мора садржати бар једну активност за изградњу капацитета):

Активности за изградњу капацитета

  • активности које охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у области рада са младима (нпр. конференције, радионице, састанци…);
  • омладински догађаји великих размера (у максималном трајању од 2 дана);
  • информативне кампање и кампање којима се подиже свест;
  • развој информативних, комуникационих и медијских алата;
  • развој метода, алата и материјала у области омладинског рада, као и курикулума, тренинг-модула и инструмената попут Youthpass-а;
  • креирање нових форми омладинског рада, тренинга и подршке, посебно кроз отворене и прилагодљиве материјале за учење, виртуелну сарадњу и отворене едукативне ресурсе.

Активности за подстицање мобилности

У пројектима ове врсте морају учествовати најмање 3 актера из 3 различите земље, од којих барем по једна мора бити нека од програмских или одређених партнерских земаља.

Пројекти могу трајати између 9 месеци и 2 године – у зависности од врсте пројекта, чиме је условљен и број учесника, њихов узраст и др.

У тренутку подношења предлога пројекта, подносилац пројекта мора бити законски регистрован ентитет најмање годину дана.

Детаљније информације о пројектима Изградње капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) могу се наћи у програмском Водичу, на страни 170.

Последње модификовано: јануар 11, 2018Публикације: