KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije mogu biti podnosioci projekata isključivo u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama. U okviru posebne programske i budžetske linije, koja je namenjena podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, (Omladinski prozor za Zapadni Balkan), akteri iz Srbije za razliku od prethodnih godina, ne mogu biti podnosioci predloga projekata, ali mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

 

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socioekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama. Ciljevi ovih projekata su:

 • podsticanje saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;
 • unapređenje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama, te podsticanje sinergije između obrazovnih sistema, tržišta rada i društva u partnerskim i programskim zemljama;
 • podsticanje razvoja, testiranje i plasiranje aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (tj. unutar i između različitih regiona širom sveta);
 • promovisanje transnacionalnih projekata mobilnosti radi neformalnog učenja između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetencija učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Sledeće aktivnosti se mogu realizovati pod okriljem projekata za izgradnju kapaciteta (podnosioci projekta sami biraju koje aktivnosti će biti deo projekta i jedini je uslov da predlog projekta mora sadržati bar jednu aktivnost za izgradnju kapaciteta):

Aktivnosti za izgradnju kapaciteta

 • aktivnosti koje ohrabruju politički dijalog, saradnju, umrežavanje i razmenu praksi u oblasti rada sa mladima (npr. konferencije, radionice, sastanci…);
 • omladinski događaji velikih razmera (u maksimalnom trajanju od 2 dana);
 • informativne kampanje i kampanje kojima se podiže svest;
 • razvoj informativnih, komunikacionih i medijskih alata;
 • razvoj metoda, alata i materijala u oblasti omladinskog rada, kao i kurikuluma, trening-modula i instrumenata poput Youthpass-a;
 • kreiranje novih formi omladinskog rada, treninga i podrške, posebno kroz otvorene i prilagodljive materijale za učenje, virtuelnu saradnju i otvorene edukativne resurse.

Aktivnosti za podsticanje mobilnosti

 • Omladinske razmene između programskih i partnerskih zemalja;
 • Mobilnost omladinskih radnika, između programskih i partnerskih zemalja.
 • Volonterske aktivnosti omogućavaju mladima 17-30 godina da u periodu od 2 do 12 meseci iskažu svoju posvećenost kroz celodnevno neplaćeno volontiranje u stranoj zemlji, u EU ili izvan EU. Mladi dobijaju priliku da se uključe u svakodnevni život organizacija koje ih prihvataju kao volontere. Neke od tema kojima se mogu baviti su: lični i društveno-obrazovni razvoj, briga o životnoj sredini, omladinska politika, građanski aktivizam, socijalna zaštita, inkluzija, neformalno-obrazovni programi, informacione i komunikacione tehnologije i medijska pismenost, kultura i kreativnost, saradnja, itd. Mladi mogu da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci i to samo jednom u životu. Razlog jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi im se omogućilo učešće. Omogućeno im je da kroz Erazmus+ učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

U projektima ove vrste moraju učestvovati najmanje 3 aktera iz 3 različite zemlje, od kojih barem po jedna mora biti neka od programskih ili određenih partnerskih zemalja.

Projekti mogu trajati između 9 meseci i 2 godine – u zavisnosti od vrste projekta, čime je uslovljen i broj učesnika, njihov uzrast i dr.

U trenutku podnošenja predloga projekta, podnosilac projekta mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

Detaljnije informacije o projektima Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) mogu se naći u Erazmus+ programskom vodiču.

Prethodno, u konkursnim rokovima od 2015. do 2018. godine, akterima iz Srbije bila je u okviru 6 rokova otvorena mogućnost podnošenja projektnih prijava u okviru posebne programske i budžetske linije, koja je namenjena podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana (Omladinski prozor za Zapadni Balkan). Lista odobrenih projekata je dostupna na ovom linku.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: