KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih postoji posebna programska i budžetska linija, koja je namenjena isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan. U sklopu nje akteri iz Srbije mogu i direktno, kao podnosioci projekta, podnositi svoje predloge projekata, dok mogu biti i partneri podnosiocima projekata iz drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socioekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama. Ciljevi ovih projekata su:

  • podsticanje saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;
  • unapređenje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama, te podsticanje sinergije između obrazovnih sistema, tržišta rada i društva u partnerskim i programskim zemljama;
  • podsticanje razvoja, testiranje i plasiranje aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (tj. unutar i između različitih regiona širom sveta);
  • promovisanje transnacionalnih projekata mobilnosti radi neformalnog učenja između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetencija učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Sledeće aktivnosti se mogu realizovati pod okriljem projekata za izgradnju kapaciteta (podnosioci projekta sami biraju koje aktivnosti će biti deo projekta i jedini je uslov da predlog projekta mora sadržati bar jednu aktivnost za izgradnju kapaciteta):

Aktivnosti za izgradnju kapaciteta

  • aktivnosti koje ohrabruju politički dijalog, saradnju, umrežavanje i razmenu praksi u oblasti rada sa mladima (npr. konferencije, radionice, sastanci…);
  • omladinski događaji velikih razmera (u maksimalnom trajanju od 2 dana);
  • informativne kampanje i kampanje kojima se podiže svest;
  • razvoj informativnih, komunikacionih i medijskih alata;
  • razvoj metoda, alata i materijala u oblasti omladinskog rada, kao i kurikuluma, trening-modula i instrumenata poput Youthpass-a;
  • kreiranje novih formi omladinskog rada, treninga i podrške, posebno kroz otvorene i prilagodljive materijale za učenje, virtuelnu saradnju i otvorene edukativne resurse.

Aktivnosti za podsticanje mobilnosti

U projektima ove vrste moraju učestvovati najmanje 3 aktera iz 3 različite zemlje, od kojih barem po jedna mora biti neka od programskih ili određenih partnerskih zemalja.

Projekti mogu trajati između 9 meseci i 2 godine – u zavisnosti od vrste projekta, čime je uslovljen i broj učesnika, njihov uzrast i dr.

U trenutku podnošenja predloga projekta, podnosilac projekta mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

Detaljnije informacije o projektima Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) mogu se naći u programskom Vodiču, na strani 170.

Poslednje modifikovano: januar 11, 2018Publikacije: