KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Ukoliko vaša organizacija tek kreće sa međunarodnim aktivnostima u oblasti mladih, preporučujemo prvo ulogu partnera a nakon toga i ulogu koordinatora međunarodnog projekta.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na partnerstvima između različitih vrsta aktera aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socioekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama. Ciljevi ovih projekata su:

 • podsticanje saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;
 • unapređenje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama, te podsticanje sinergije između obrazovnih sistema, tržišta rada i društva u partnerskim i programskim zemljama;
 • podsticanje razvoja, testiranje i plasiranje aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (tj. unutar i između različitih regiona širom sveta);
 • promovisanje transnacionalnih projekata mobilnosti radi neformalnog učenja između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetencija učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Sledeće aktivnosti se mogu realizovati pod okriljem projekata za izgradnju kapaciteta (podnosioci projekta sami biraju koje aktivnosti će biti deo projekta i jedini je uslov da predlog projekta mora sadržati bar jednu aktivnost za izgradnju kapaciteta, dok su aktivnosti mobilnosti opcione):

Aktivnosti za izgradnju kapaciteta

 • aktivnosti koje ohrabruju politički dijalog, saradnju, umrežavanje i razmenu praksi u oblasti rada sa mladima (npr. konferencije, radionice, sastanci…);
 • omladinski događaji velikih razmera (u maksimalnom trajanju od 2 dana);
 • informativne kampanje i kampanje kojima se podiže svest;
 • razvoj informativnih, komunikacionih i medijskih alata;
 • razvoj metoda, alata i materijala u oblasti omladinskog rada, kao i kurikuluma, trening-modula i instrumenata poput Youthpass-a;
 • kreiranje novih formi omladinskog rada, treninga i podrške, posebno kroz otvorene i prilagodljive materijale za učenje, virtuelnu saradnju i otvorene edukativne resurse.

Aktivnosti za podsticanje mobilnosti

 • Omladinske razmene između programskih i partnerskih zemalja;
 • Mobilnost omladinskih radnika, između programskih i partnerskih zemalja.
 • Volonterske aktivnosti omogućavaju mladima 17-30 godina da u periodu od 2 do 12 meseci iskažu svoju posvećenost kroz celodnevno neplaćeno volontiranje u stranoj zemlji, u EU ili izvan EU. Mladi dobijaju priliku da se uključe u svakodnevni život organizacija koje ih prihvataju kao volontere. Neke od tema kojima se mogu baviti su: lični i društveno-obrazovni razvoj, briga o životnoj sredini, omladinska politika, građanski aktivizam, socijalna zaštita, inkluzija, neformalno-obrazovni programi, informacione i komunikacione tehnologije i medijska pismenost, kultura i kreativnost, saradnja, itd. Mladi mogu da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci i to samo jednom u životu. Razlog jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi im se omogućilo učešće. Omogućeno im je da kroz Erazmus+ učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

U projektima ove vrste moraju učestvovati najmanje 3 aktera iz 3 različite zemlje, od kojih barem po jedna mora biti neka od programskih ili određenih partnerskih zemalja.

Projekti mogu trajati između 9 meseci i 2 godine – u zavisnosti od vrste projekta, čime je uslovljen i broj učesnika, njihov uzrast i dr.

U trenutku podnošenja predloga projekta, podnosilac projekta mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

Detaljnije informacije o projektima Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) mogu se naći u Erazmus+ programskom vodiču.

Od 2019. godine, novina za organizacije iz Srbije je mogućnost direktnog konkurisanja za projekte izgradnje kapaciteta koja je namenjena saradnji sa programskim i partnerskim ACPALA zemljama (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American). U 2020. godini organizacije/institucije iz Srbije mogu i dalje da budu partneri na projektima izgradnje kapaciteta u okviru Omladinskog prozor za Zapadni Balkan u okviru koga projektne prijave podnose omladinske organizacije sa Balkana. Takođe, novina od 2020. godine je da, organizacije/institucije iz Srbije mogu biti partneri i u projektima Izgradnje kapaciteta u okviru Omladinskog prozora za Tunis, u okviru koga projektne prijave podnose omladinske organizacije sa teritorije Tunisa.

Lista odobrenih projekata Izgradnje kapaciteta u Srbiji je dostupna na ovom linku.

Sredstva za ovu vrstu projekata su ograničena, te je preporučljivo da se o raspoloživim sredstvima informišete na internet prezentaciji Erazmus+ Programa u Srbiji.

Poslednje modifikovano: August 18, 2020Publikacije: