KA1 projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Osnovne informacije o projektima mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka pogledati ovde.

Trajanje

Projekti mobilnosti traju od 12 do 24 meseca. Institucija koja podnosi projektnu prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrstom planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost nastavnog osoblja i edukatora u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, dok pripravnički staž za učenike i polaznike stručnog obrazovanja i obuka može trajati od 2 nedelje do 12 meseci.

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

Od konkursnog roka za 2019. godinu koji je objavljen u oktobru 2018. godine, ustanovama i organizacijama, aktivnim u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u Republici Srbiji, biće omogućeno punopravno učešće u Erazmus+ programu u okviru projekata ključne aktivnosti 1 (KA1), ključne aktivnosti 2 (KA2), kao i Saveza sektorskih veština.
Bitno je napomenuti da ustanove iz Srbije za ovu vrstu projekata mogu imati ulogu podnosioca projektne prijave i partnera.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, korisnici iz Srbije će pored odlazne mobilnosti (boravka u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji) imati mogućnost učestvovanja i u dolaznoj mobilnosti, tj. dolazak učesnika iz drugih zemalja na period mobilnosti u ustanove u Srbiji će biti moguć.

Prijave za ovu vrstu projekata ustanove iz Republike Srbije podnose Fondaciji Tempus. Tokom konkursnog roka za 2019. godinu, institucije iz Srbije:

 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti u statusu podnosioca projektne prijave;
 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • ne mogu da uključe učenike kao učesnike mobilnosti;
 • mogu da šalju učesnike da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji (odlazna mobilnost);
 • mogu da primaju učesnike iz drugih zemalja na period mobilnosti (dolazna mobilnost);
 • mogu da podnesu projekte koji traju od 12 meseci do 24 meseca.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti imaju sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) –ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Organizacija podnosilac prijave može biti ujedno i organizacija pošiljalac i primalac. Podnosilac prijave može biti i koordinator konzorcijuma, odnosno vođa nacionalnog konzorcijuma partnerskih organizacija u istoj državi, čiji je cilj slanje nastavnog osoblja na aktivnosti u inostranstvo (organizacije iz Srbije koje su partneri u okviru nacionalnog konzorcijuma moći će da budu isključivo posredničke organizacije);
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo;
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti;
 • posrednička organizacija (intermediary organisation) – ovo je organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Ona je partner u nacionalnom konzorcijumu za mobilnost, ali nije pošiljalac. Njena uloga može biti učešće i olakšavanje administrativne procedure za slanje učesnika na period mobilnosti i bolje usklađivanje profila učesnika sa potrebama preduzeća u slučaju prakse. Organizacije iz Srbije moći će da imaju i ulogu posredničke organizacije u okviru nacionalnog konzorcijuma.

Organizacija primalac i organizacija pošiljalac zajedno sa učesnicima mobilnosti trebalo bi da pre početka perioda mobilnosti utvrde aktivnosti učenika ili polaznika programa u Ugovoru za učenje, a zaposlenih u Ugovoru o mobilnosti. Ovim ugovorima preciziraju se ciljani ishodi učenja tokom perioda mobilnosti, uslovi formalnog priznavanja ishoda učenja gde je to moguće i prava i obaveze svake strane.

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta; kvalitet projekta i implementacija; uticaj projekta i diseminacija.

U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima organizacija i osoba koje učestvuju, kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija procenjuje se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana organizacije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika.

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na organizacije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan organizacija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou);
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan organizacija koje učestvuju.

Organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Opšti poziv za KA1 projekte mobilnosti raspisan je u oktobru 2018. godine, sa rokom prijave do 5. februara 2019. godine u podne. Informacije o formularima za prijavu projekata biće dostupni na sajtu Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt:
Fondacija Tempus
Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel./faks: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima:

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Link za dobijanje PIC broja

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Tehnička uputstva za popunjavanje prijavnog formulara

Erazmus+ programski vodič za 2019. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija