Финансијска подршка за студенте у неповољном економском положају – Пројекти мобилности у високом образовању између програмских земаља (КА103), одобрени 2020. године

Студенти који се налазе у неповољном социо-економском положају, а који учествују у активностима мобилности, имају право на додатна средства за индивидуалну подршку у износу од 200 евра месечно, уколико испуњавају критеријуме прихватљивости одређене на националном нивоу за пројекте мобилности у области високог образовања између програмских земаља (КА103), одобрене 2020. године.

Критеријуми прихватљивости су следећи:

  • Укупни месечни приходи у целом домаћинству не прелазе износ од две просечне нето плате – 118.439,33 динара. Овај износ се утврђује на основу просечне нето зараде за период јануар – јун 2020. године, у износу од  59.219,67 динара, објављен на сајту Републичког завода за статистику. Као доказ неповољног социо-економског положаја, потребно је доставити Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства које издаје општина на којој је пријављена адреса пребивалишта студента, наведена на личној карти или на другом документу који издаје надлежно тело,  а који сведочи о адреси пребивалишта студента. За студенте који су држављани Републике Србије,  ову потврду издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Студенти који су страни држављани а који су уписани на високошколску установу у Републици Србији потребно је да доставе еквивалентни документ који издаје надлежна служба државне управе у земљи пребивалишта.
  • Својеручно потписана изјава којом студент, под материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да су подаци наведени у приложеној документацији тачни и потпуни, те овлашћује надлежне да исте имају право да провере, обрађују, чувају и употребљавају у складу са важећим прописима.

У случају када постоји сумња на покушај манипулације утврђивања неповољног положаја студената, могуће је затражити додатну документацију и спровести проверу са надлежним органима како би критеријуми дефинисани конкурсом били потврђени. Уколико је, након провере документације, установљена нетачност/неистинитост достављених информација, високошколска установа која је корисник Уговора о додели наменских бесповратних средстава и Фондација Темпус задржавају право да захтевају повраћај средстава, додељених студенту који се налази у неповољном социо-економском положају.

Напомена:

У случају мобилности ради обављања стручне праксе, студент има право на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно, независно од тога да ли се налази у неповољном социо-економском положају. Међутим, у случају мобилности ради обављања стручне праксе код студената који се налазе у неповољном социо-економском положају, ти студенти имају право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.