КА2 пројекти Стратешких партнерстава у области школа и општег образовања

Трајање

Пројекти Стратешких патнерстава трају од 12 до 36 месеци. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Активности у оквиру пројекта могу имати следећа трајања:

  • мобилност ученика уз комбинацију кратких периода мобилности (од 5 дана до 2 месеца) и виртуелне мобилности;
  • кратки периоди размене ученика (5 дана до 2 месеца);
  • дужи периоди мобилности ученика (2 месеца до 12 месеци);
  • дужи периоди држања наставе или обука (од 2 месеца до 12 месеци);
  • кратки периоди заједничких тренинга за запослене (од 5 дана до 2 месеца, не укључујући период путовања).

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

Школе, предшколске установе и друге организације активне у области образовања из Србије моћи ће да учествују у пројектима стратешких партнерстава у области општег образовања (KA2 Strategic partnerships for school education) у својству подносиоца пројекта и у својству партнера. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и, уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта, која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Организације и институције у Републици Србији ће моћи да пријаве КА2 пројекте самостално или у име свих организација укључених у пројекат. Стратешко партнерство је пројекат међународне сарадње и укључује барем три организације из три различите програмске земље. У овај минимални број земаља се убраја и Србија. Не постоји максималан број партнера, али буџет намењен управљању и спровођењу пројекта је ограничен (укључује до 10 партнера). Све учеснице пројекта морају бити потврђене у тренутку подношења пријаве за бесповратна средства.

КА2 пројекти спадају у децентрализоване акције програма Еразмус+, што значи да се пројекти пријављују националној агенцији програмских земаља коју су именовале надлежне државне институције тих земаља. Установе из Републике Србије подносе пријаве Фондацији Темпус.

Све релеванте информације и евентуална ограничења релевантна за нови конкурсни рок су прецизирана у Општем позиву за КА2 пројекте стратешких партнерстава.

Критеријуми за одобравање КА2 пројеката

Пројекти се оцењују на основу следећих критеријума:

  • релевантности пројеката у односу на хоризонталне или специфичне приоритете;
  • квалитета предлога пројекта и имплементације:
  • план који је јасан, потпуно дефинисан и садржи потпуно и добро усаглашене фазе;

о   постојање фаза припреме, спровођења, надзора, оцењивања и дисеминације;

о   доследна усклађеност циљева и предложених активности;

о   предложена методологија је квалитетна и изводљива;

о   планиране су мере које осигуравају контролу квалитета пројекта;

о   спровођење активности је у наведеном року и у оквиру финансијских прорачуна;

о   пројекат оправдава финансијска средства и подразумева активности подучавања, обучавања и учења;

о  активности су у складу са циљевима пројекта и укључују одговарајући број учесника;

о пројекат садржи висок квалитет мера којима се вреднују резултати учења у складу са европским правилима и начелима транспарентности.

  • степена ефикасности пројектног тима и сарадње:

о   да ли су укључене релевантне организације;

о   да ли учесници поседују неопходне вештине, искуство и стручност;

о   одговорности и улоге су логично подељене;

о   укључују се потребни одговарајући и нови учесници;

о   постоје ефикасни механизми за координацију и комуникацију.

  • утицаја, дисеминације и одрживости: пројекат садржи мере квалитета за оцењивање резултата пројекта (могући утицај пројекта за време и након трајања пројекта, постојање плана дисеминације унутар и изван пројекта, постојање планова осигурања одрживости пројекта).

Школе, предшколске установе и друге организације активне у области образовања из Србије КА2 пројекте Стратешких партнерстава пријављују Фондацији Темпус.

Општи позив за 2020. годину је објављен у новембру 2019. године.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Формулари за пријаву пројеката биће правовремено објављени на сајту Фондације Темпус.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:

Фондација Темпус

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих

Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Beograd, Srbija

Tel./faks: 011/3342-430, опција 3

schools-vet@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

 

Линкови ка релевантним сајтовима

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Техничка упутства за попуњавање пријавног формулара

Еразмус+ програмски водич за 2020. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија