KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti škola i opšteg obrazovanja

Trajanje

Projekti Strateških patnerstava traju od 12 do 36 meseci. Institucija koja podnosi projektnu prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrstom planiranih aktivnosti. Aktivnosti u okviru projekta mogu imati sledeća trajanja:

  • mobilnost učenika uz kombinaciju kratkih perioda mobilnosti (od 5 dana do 2 meseca) i virtuelne mobilnosti;
  • kratki periodi razmene učenika (5 dana do 2 meseca);
  • duži periodi mobilnosti učenika (2 meseca do 12 meseci);
  • duži periodi držanja nastave ili obuka (od 2 meseca do 12 meseci);
  • kratki periodi zajedničkih treninga za zaposlene (od 5 dana do 2 meseca, ne uključujući period putovanja).

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

Škole, predškolske ustanove i druge organizacije aktivne u oblasti obrazovanja iz Srbije moći će da učestvuju u projektima strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA2 Strategic partnerships for school education) u svojstvu podnosioca projekta i u svojstvu partnera. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i, ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta, koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti.

Organizacije i institucije u Republici Srbiji će moći da prijave KA2 projekte samostalno ili u ime svih organizacija uključenih u projekat. Strateško partnerstvo je projekat međunarodne saradnje i uključuje barem tri organizacije iz tri različite programske zemlje. U ovaj minimalni broj zemalja se ubraja i Srbija. Ne postoji maksimalan broj partnera, ali budžet namenjen upravljanju i sprovođenju projekta je ograničen (uključuje do 10 partnera). Sve učesnice projekta moraju biti potvrđene u trenutku podnošenja prijave za bespovratna sredstva.

KA2 projekti spadaju u decentralizovane akcije programa Erazmus+, što znači da se projekti prijavljuju nacionalnoj agenciji programskih zemalja koju su imenovale nadležne državne institucije tih zemalja. Ustanove iz Republike Srbije podnose prijave Fondaciji Tempus.

Sve relevante informacije i eventualna ograničenja relevantna za novi konkursni rok su precizirana u Opštem pozivu za KA2 projekte strateških partnerstava.

Kriterijumi za odobravanje KA2 projekata

Projekti se ocenjuju na osnovu sledećih kriterijuma:

  • relevantnosti projekata u odnosu na horizontalne ili specifične prioritete;
  • kvaliteta predloga projekta i implementacije:
  • plan koji je jasan, potpuno definisan i sadrži potpuno i dobro usaglašene faze;

o   postojanje faza pripreme, sprovođenja, nadzora, ocenjivanja i diseminacije;

o   dosledna usklađenost ciljeva i predloženih aktivnosti;

o   predložena metodologija je kvalitetna i izvodljiva;

o   planirane su mere koje osiguravaju kontrolu kvaliteta projekta;

o   sprovođenje aktivnosti je u navedenom roku i u okviru finansijskih proračuna;

o   projekat opravdava finansijska sredstva i podrazumeva aktivnosti podučavanja, obučavanja i učenja;

o  aktivnosti su u skladu sa ciljevima projekta i uključuju odgovarajući broj učesnika;

o projekat sadrži visok kvalitet mera kojima se vrednuju rezultati učenja u skladu sa evropskim pravilima i načelima transparentnosti.

  • stepena efikasnosti projektnog tima i saradnje:

o   da li su uključene relevantne organizacije;

o   da li učesnici poseduju neophodne veštine, iskustvo i stručnost;

o   odgovornosti i uloge su logično podeljene;

o   uključuju se potrebni odgovarajući i novi učesnici;

o   postoje efikasni mehanizmi za koordinaciju i komunikaciju.

  • uticaja, diseminacije i održivosti: projekat sadrži mere kvaliteta za ocenjivanje rezultata projekta (mogući uticaj projekta za vreme i nakon trajanja projekta, postojanje plana diseminacije unutar i izvan projekta, postojanje planova osiguranja održivosti projekta).

Škole, predškolske ustanove i druge organizacije aktivne u oblasti obrazovanja iz Srbije KA2 projekte Strateških partnerstava prijavljuju Fondaciji Tempus.

Opšti poziv za 2020. godinu je objavljen u novembru 2019. godine.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Formulari za prijavu projekata biće pravovremeno objavljeni na sajtu Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt:

Fondacija Tempus

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija

Tel./faks: 011/3342-430, opcija 3

schools-vet@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

 

Linkovi ka relevantnim sajtovima

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Tehnička uputstva za popunjavanje prijavnog formulara

Erazmus+ programski vodič za 2020. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija