KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih

U okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ akteri iz Srbije mogu da budu podnosioci projekata u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih. Takođe, od 2019. godine akteri iz Srbije će moći da budu i partneri akterima iz programskih zemalja na projektima Strateških partnerstava, bez ograničenja.

Projekti strateških partnerstava imaju za cilj pružanje podrške razvoju, deljenju i primeni dobrih praksi, kao i implementaciji zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, vršnjačko učenje i razmene iskustava na evropskom nivou.

 

Projekti u okviru ove podakcije mogu da budu usmereni na razvoj inovacija ili na razmenu dobrih praksi.

Strateška partnerstva koja podržavaju inovacije podrazumevaju projekte u okviru kojih se razvijaju inovativni rezultati, uz intenzivne aktivnosti diseminacije i korišćenja postojećih i novih inovativnih programa i ideja.

Strateška partnerstva koja podržavaju razmenu dobrih praksi omogućavaju organizacijama i institucijama da razvijaju i osnažuju postojeće mreže, uvećavaju svoj kapacitet za rad na transnacionalnom nivou, kao i da dele i suočavaju ideje, prakse i metode. Kroz ovu podakciju, mogu se organizovati i transnacionalne omladinske inicijative, projekti koji podržavaju društvenu angažovanost i preduzetnički duh mladih, koji sami započinju, organizuju i sprovode projekat.

U okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+,  organizacije i institucije iz Srbije su u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu imale priliku da po prvi put podnesu projekat strateških partnerstava u oblasti mladih u okviru KA2. Listu projekata odobrenih za finansiranje možete pronaći na linku ovde.

 

Specifični prioriteti za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih:

– Promocija kvaliteta omladinskog rada. Prednost će biti data projektima koji:

 • podržavaju izgradnju kapaciteta omladinskih radnika i relevantnih aktera omladinskog rada;
 • podržavaju omladinske radnike u razvijanju i deljenju efektivnih metoda za uključivanje marginalizovanih mladih u program, kao i u prevenciji rasizma i netolerancije među mladima, adresiranje rizika, mogućnosti i implikacija digitalizacije;
 • podstiču inkluziju i zapošljivost mladih sa smanjenim mogućnostima (uključujući mlade koji nisu zaposleni niti uključeni u obrazovanje ili obuke), uz poseban fokus na mlade koji su u riziku od marginalizacije i mladih sa migrantskim iskustvom, uključujući novopristigle migrante i mlade izbeglice;
 • promovišu interkulturalni dijalog i osnažuju poznavanje i prihvatanje različitosti u društvu;
 • otvaraju omladinski rad ka međusektorskoj saradnji, koja omogućava veću sinergiju između svih polja aktivnosti relevantnih za mlade;
 • omogućavaju lakši prelazak mladih u svet odraslih, naročito kroz integraciju u tržište rada;
 • razvijaju kompetencije kod mladih, postavljaju standarde kvaliteta, etičke i profesionalne standarde;
 • osnažuju veze između politika, istraživanja i prakse;
 • promovišu bolje poznavanje položaja mladih i omladinskih politika, kao i prepoznavanje i priznavanje omladinskog rada i neformalnog i informalnog učenja na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou;

– Promocija uključivanja, povezivanja i osnaživanja: ojačavanje međusektorske saradnje koja dozvoljava veću sinergiju svih polja aktivnosti relevantnih za mlade, sa posebnim fokusom na pristupu pravima, autonomiji i participaciji – uključujući elektronsku participaciju – i aktivnog građanstva mladih, naročito mladih u riziku od društvenog isključivanja, kroz projekte koji:

 • podržavaju intenzivnije učešće svih mladih u demokratskom i građanskom životu u Evropi;
 • jačaju i produbljuju političku i društvenu participaciju mladih na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom ili globalnom nivou;
 • podstiču volontiranje među mladima;
 • povećavaju društvenu inkluziju svih mladih, uzimajući u obzir osnovne evropske vrednosti;
 • promovišu različitost, interkulturalni i međureligijski dijalog, zajedničke vrednosti slobode, tolerancije i poštovanja ljudskih prava, društvenih i ekonomskih prava;
 • podstiču kritičko razmišljanje i medijsku pismenost mladih;
 • jačaju inicijativu mladih u društvu;
 • omogućavaju mladima da se povežu, izraze svoja mišljenja i utiču na demokratski izabrane stvaraoce politika, javnu upravu, interesne grupe, organizacije civilnog društva, ili pojedinačne građane u okviru bilo kojih političkih ili društvenih procesa koji utiču na živote mladih;

– Promocija obrazovanja u oblasti preduzetništva, društvenog preduzetništva i neprofitnih aktivnosti među mladima. Prioritet će biti dat projektima u formi transnacionalne omladinske inicijative koja dozvoljava grupama mladih da pretvore ideje u stvarnost, uključujući i facilitiranje ove mogućnosti kroz socijalna preduzeća, kao i da se suoče sa izazovima i prepoznatim problemima u svojoj svakodnevici.

Projektne aktivnosti mogu podrazumevati:

 • Aktivnosti koje osnažuju saradnju i umrežavanje među organizacijama;
 • Testiranje i primena inovativnih praksi u oblasti mladih;
 • Aktivnosti koje omogućavaju prepoznavanje i priznavanje znanja, veština i kompetencija stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje;
 • Aktivnosti saradnje među regionalnim nadležnim akterima u cilju promocije razvoja omladinskih sistema i njihove integracije u aktivnosti lokalnog i regionalnog razvoja;
 • Aktivnosti podrške licima sa hendikepom u obrazovanju i prelasku na tržište rada, uključujući borbu protiv segregacije i diskriminacije marginalizovanih zajednica;
 • Aktivnosti namenjene boljoj pripremi i razvoju obrazovanja i obuka/treninga profesionalaca u cilju suočavanja sa izazovima u postizanju jednakosti, različitosti i inkluzije u okruženju za učenje;
 • Aktivnosti koje promovišu integraciju izbeglica, tražilaca azila i migranata, i podizanje svesti o izbegličkoj krizi u Evropi;
 • Transnacionalne inicijative koje podržavaju preduzetničko razmišljanje i veštine, koje ojačavaju aktivno građanstvo i preduzetništvo, a koje sprovode dve ili više grupe mladih iz različitih zemalja.

Detaljnije informacije o strateškim partnerstvima u oblasti mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Prethodno, u konkursnom roku 2018. godine, akterima iz Srbije u jednom Nacionalnom pozivu bila je otvorena mogućnost podnošenja projektnih prijava u okviru KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih. Lista odobrenih projekata je dostupna na ovom linku.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: