KA2 Стратешка партнерства ВЕТ

1. Колико износи укупни фонд за подршку КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука у оквиру Националног позива за 2017. годину?

2. Где се може наћи документација Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину и скинути формулари за пријаву?

3. Која документа прилажемо као анекс уз пројектну пријаву?

4. Која додатна документа можемо да прочитамо у циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

5. Ко може да конкурише за КА2 пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

6. Колико најмање партнера морамо да имамо у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

7. Да ли постоји максималан број партнера који може учествовати у једном пројекту КА2 стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

8. Колико КА2 пројеката стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2017. годину?

9. Да ли може једно партнерство да аплицира са више пројеката у истом позивном року, тако да партнери пријаве различите пројекте у различитим земљама?

10. Који статус могу имати организације из Србије у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука у конкурсном року за 2017. годину?

11. Да ли једна организација може бити и координатор и партнер у истом конкурсном року?

12. Које врсте трошкова можемо да планирамо за реализацију активности у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

13. Да ли активности пројекта могу да се одвијају у више земаља?

14. Из којих земаља могу бити организације партнери у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

15. Када могу да крену са реализацијом пројекти подржани у оквиру Националног позива за 2017. годину – КА2 стратешка партнерства у области стручног образовања и обука?

16. Колико може да траје КА2 пројекат стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука одобрен кроз Национални позив за 2017. годину?

17. Који технички захтеви су потребни да се испуне да би се попунила и успешно послала пројектна пријава?

18. Како подносимо пројектну пријаву? 

 

1. Колико износи укупни фонд за подршку КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Укупни фонд за подршку КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука у оквиру Националног позива за 2017. годину износи 180,000 ЕУР.

 

2. Где се може наћи документација Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину и скинути формулари за пријаву?

Документација Националног позива доступна је на нашем сајту, на следећем линку: https://erasmusplus.rs/konkurisanje/corrigendum-nac-poziv-2017/?langkl=lat

Пријавни формулар и додатна документација (мандат и гантограм) могу се наћи на линку: https://erasmusplus.rs/konkurisanje/corrigendum-nac-poziv-2017/?langkl=lat

 

3. Која документа прилажемо као анекс уз пројектну пријаву?

Уз пријавни формулар који преузимате са сајта Фондације Темпус, као прилог додајете:

–          Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour). Ово је изјава да су сви подаци наведени у пријави тачни, да се не води судски процес против организације и сл. Изјаву о истинитости података је потребно одштампати из самог пријавног формулара кликом на поље Штампај (Print Declaration of Honour). Потребно је да лице овлашћено за заступање установе потпише и печатира изјаву, затим се она скенира и прилаже као анекс, кликом на поље Додај (Add). Величина скенираног документа не може бити већа од 10МБ.

–          Мандат за учешће партнера на пројекту (Mandate). То је билатерални споразум који координатор пројекта потписује са сваком од партнерских организација у пројекту. Овим документом партнери дају овлашћење координатору да делује у њихово име у свим аспектима имплементације пројекта.

–          Гантограм за опис активности пројекта (Gantt Chart Template). То је табела којом се представља временски распоред планираних активности у току пројекта.

 

4. Која додатна документа можемо да прочитамо у циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

У циљу додатног информисања и припреме за писање пројектне пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава препоручујемо да погледате следеће публикације:

  • Могућности за учешће у Еразмус+ програму:

https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2016/10/Tempus-brosura-Oct2016-SVE-Web21.pdf?langkl=lat

  • Водич за Еразмус+ пројектe:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

  • Формулар за аплицирање са објашњењима – КА2 VET стратешка партнерства(VET – Vocational Education and Training)

https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/03/KA2-VET-formular-sa-uputstvima-za-popunjavanje.pdf?langkl=lat

 

5. Ко може да конкурише за КА2 пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

За КА2 пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука могу да конкуришу све јавне или приватне организације које се баве стручним образовањем и обукама. То на пример могу бити средње стручне школе, државно или приватно предузеће, удружења, стручна друштва, центри за стручно усавршавање, служба за запошљавање, привредна комора, културни центар и друге организације које се баве стручним образовањем и обукама.

 

6. Колико најмање партнера морамо да имамо у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

У пројекту морају да учествују минимум три партнера, од тога један из Србије и два партнера из две различите програмске земље.

 

7. Да ли постоји максималан број партнера који може учествовати у једном пројекту КА2 стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука? 

Број партнера у пројектима стратешких партнерстава није ограничен, али  је за трошкове пројектног менаџмента и имплементацију пројекта (погледати питање 12.) могуће финансирање највише десет партнера.

 

8. Колико КА2 пројеката стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука може да поднесе једна организација у оквиру Националног позива за 2017. годину?

Не постоји формално ограничење колико пријава једна организација може да поднесе, али је добро водити рачуна о томе шта је реално могуће реализовати.

 

9. Да ли може једно партнерство да аплицира са више пројеката у истом позивном року, тако да партнери пријаве различите пројекте у различитим земљама?

Ово није могуће. Исти састав партнера у једном конкурсном року може да пријави само један пројекат, једној националној агенцији.

 

10. Који статус могу имати организације из Србије у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука у конкурсном року за 2017. годину?

Институције и организације из Србије могу имати статус:

–          Координатора/носиоца пројекта (са најмање још 2 институције из 2 различите програмске земље) и пријава се у том случају подноси Фондацији Темпус, а крајњи рок је 29. март 2017. године и

–          Партнера (у том случају, неопходно је доказати додатну вредност, односно чиме конкретно институција из Србије доприноси овом пројекту на начин на који ни једна друга институција из програмских земаља не би била у могућности да допринесе. Организација која је координатор/носилац пројекта подноси пријаву својој Националној агенцији најкасније 29. марта 2017. године).

 

11. Да ли једна организација може бити и координатор и партнер у истом конкурсном року?

У једном конкурсном року, организација може да пријави више пројеката (било као партнер или координатор), али је важно да је конзорцијум партнера различит, као и тема пројекта.

 

12. Које врсте трошкова можемо да планирамо за реализацију активности у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука

могу покрити следећу врсту трошкова:

–          Пројектни менаџмент и имплементација пројекта (трошкови планирања, координације, комуникације, активности на локалном нивоу, промовисања и дисеминације). Сума која се добија за ову врсту трошка је фиксна.

–          Међународни састанци пројектног тима (састанци морају бити оправдани у пријави). Сума је фиксна.

–          Посебни трошкови (подуговарање, набавка опреме која је искључиво везана за пројекат и не односи се на опрему за редовно функционисање организације, затим услуге које не може да изврши партнерска организација, финансијске гаранције уколико их Национална агенција тражи). Суму одређујете сами за ову врсту трошка.

–          Подршка за особе са хендикепом (мора се образложити у пријавном формулару и суму одређујете сами).

–          Производ интелектуалног рада (конкретан производ/исход попут наставног програма, курса, ИТ алата, анализе, истраживања). У оквиру ове буџетске линије, могу се финансирати хонорари менаџера, истраживача, тренера, техничара или административно особље. Суме су фиксне.

–          Догађаји попут националних или међународних конференција, семинара и обука (суме су фиксне).

–          Трошкови путовања (везано за учење/држање наставе/обуке). Сума је фиксна.

–          Индивидуални трошкови (трошкови боравка, односно смештаја и исхране – везано само за активности учења/држање наставе/обука). Сума је фиксна.

–          Подршка за учење језика (сума је фиксна).

Максимални износ буџета за цео пројекат је 12,500 ЕУР месечно (ова сума се односи на финансирање до 10 партнера- што значи да и уколико пројекат има 15 партнера, максимални износ буџета који можете да добијете је за 10 партнера).

 

13. Да ли активности пројекта могу да се одвијају у више земаља?

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука подразумевају да се активности пројекта одвијају у свакој од партнерских земаља које су укључене у пројекат који се подноси. У те активности се убрајају и активности мобилности (Short-term joint staff training events, Long-term teaching or training assignment, Blended mobility of learners), које не могу бити главни циљ пројекта, већ само једна од пратећих активности.

 

14. Из којих земаља могу бити организације партнери у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука?

Организације партнери морају бити из програмских земаља Еразмус+ програма, а то су све земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.

 

15. Када могу да крену са реализацијом пројекти подржани у оквиру Националног позива за 2017. годину – КА2 стратешка партнерства у области стручног образовања и обука?

Пројекти могу кренути са реализацијом у периоду од 01.09.2017. до 31.10.2017. године.

 

16. Колико може да траје КА2 пројекат стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука одобрен кроз Национални позив за 2017. годину?

КА2 пројекат стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука одобрен у овом конкурсном року може да траје најмање 12 и највише 24 месеца.

 

17. Који технички захтеви су потребни да се испуне да би се попунила и успешно послала пројектна пријава?

Пријавни формулар је интерактивни ПДФ формулар који захтева да имате Adobe Acrobat Reader инсталиран на рачунару. Препоручена је верзија Acrobat Reader DC 15.9, али може бити и Adobe Reader 9.1 или новија (осим Adobe Reader DC version 15.8). Такође је потребно имати неки од стандардних претраживача (нпр. Mozilla, Firefox) и интернет конекцију приликом слања пријаве. Не постоји други специфични софтвер који је потребан за попуњавање и слање овог пријавног формулара.

 

18. Како подносимо пројектну пријаву?

Пре слања пројектне пријаве потребно је урадити валидацију сваке стране кликом на поље Валидирај (Validate) које се налази на дну сваке стране. За слање пројектне пријаве потребна је стабилна интернет конекција. Пројектна пријава се шаље кликом на поље Слање (Submit online) тек када имате финалну верзију пријаве. Не чекајте последњи тренутак за слање, јер систем може бити преоптерећен и имајте у виду да пријаве примљене после истека рока за пријаву неће бити узете у разматрање.