KA2 Strateška partnerstva VET

1. Koliko iznosi ukupni fond za podršku KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

2. Gde se može naći dokumentacija Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu i skinuti formulari za prijavu?

3. Koja dokumenta prilažemo kao aneks uz projektnu prijavu?

4. Koja dodatna dokumenta možemo da pročitamo u cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

5. Ko može da konkuriše za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

6. Koliko najmanje partnera moramo da imamo u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

7. Da li postoji maksimalan broj partnera koji može učestvovati u jednom projektu KA2 strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

8. Koliko KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

9. Da li može jedno partnerstvo da aplicira sa više projekata u istom pozivnom roku, tako da partneri prijave različite projekte u različitim zemljama?

10. Koji status mogu imati organizacije iz Srbije u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u konkursnom roku za 2017. godinu?

11. Da li jedna organizacija može biti i koordinator i partner u istom konkursnom roku?

12. Koje vrste troškova možemo da planiramo za realizaciju aktivnosti u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

13. Da li aktivnosti projekta mogu da se odvijaju u više zemalja?

14. Iz kojih zemalja mogu biti organizacije partneri u okviru KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

15. Kada mogu da krenu sa realizacijom projekti podržani u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu – KA2 strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

16. Koliko može da traje KA2 projekat strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka odobren kroz Nacionalni poziv za 2017. godinu?

17. Koji tehnički zahtevi su potrebni da se ispune da bi se popunila i uspešno poslala projektna prijava?

18. Kako podnosimo projektnu prijavu? 

 

1. Koliko iznosi ukupni fond za podršku KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

Ukupni fond za podršku KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu iznosi 180,000 EUR.

 

2. Gde se može naći dokumentacija Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu i skinuti formulari za prijavu?

Dokumentacija Nacionalnog poziva dostupna je na našem sajtu, na sledećem linku: http://erasmusplus.rs/konkurisanje/corrigendum-nac-poziv-2017/?langkl=lat

Prijavni formular i dodatna dokumentacija (mandat i gantogram) mogu se naći na linku: http://erasmusplus.rs/konkurisanje/corrigendum-nac-poziv-2017/?langkl=lat

 

3. Koja dokumenta prilažemo kao aneks uz projektnu prijavu?

Uz prijavni formular koji preuzimate sa sajta Fondacije Tempus, kao prilog dodajete:

–          Izjavu o istinitosti podataka (Declaration of Honour). Ovo je izjava da su svi podaci navedeni u prijavi tačni, da se ne vodi sudski proces protiv organizacije i sl. Izjavu o istinitosti podataka je potrebno odštampati iz samog prijavnog formulara klikom na polje Štampaj (Print Declaration of Honour). Potrebno je da lice ovlašćeno za zastupanje ustanove potpiše i pečatira izjavu, zatim se ona skenira i prilaže kao aneks, klikom na polje Dodaj (Add). Veličina skeniranog dokumenta ne može biti veća od 10MB.

–          Mandat za učešće partnera na projektu (Mandate). To je bilateralni sporazum koji koordinator projekta potpisuje sa svakom od partnerskih organizacija u projektu. Ovim dokumentom partneri daju ovlašćenje koordinatoru da deluje u njihovo ime u svim aspektima implementacije projekta.

–          Gantogram za opis aktivnosti projekta (Gantt Chart Template). To je tabela kojom se predstavlja vremenski raspored planiranih aktivnosti u toku projekta.

 

4. Koja dodatna dokumenta možemo da pročitamo u cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

U cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA2 projekte strateških partnerstava preporučujemo da pogledate sledeće publikacije:

  • Mogućnosti za učešće u Erazmus+ programu:

http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2016/10/Tempus-brosura-Oct2016-SVE-Web21.pdf?langkl=lat

  • Vodič za Erazmus+ projekte:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

  • Formular za apliciranje sa objašnjenjima – KA2 VET strateška partnerstva(VET – Vocational Education and Training)

http://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2017/03/KA2-VET-formular-sa-uputstvima-za-popunjavanje.pdf?langkl=lat

 

5. Ko može da konkuriše za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

Za KA2 projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu da konkurišu sve javne ili privatne organizacije koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama. To na primer mogu biti srednje stručne škole, državno ili privatno preduzeće, udruženja, stručna društva, centri za stručno usavršavanje, služba za zapošljavanje, privredna komora, kulturni centar i druge organizacije koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama.

 

6. Koliko najmanje partnera moramo da imamo u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

U projektu moraju da učestvuju minimum tri partnera, od toga jedan iz Srbije i dva partnera iz dve različite programske zemlje.

 

7. Da li postoji maksimalan broj partnera koji može učestvovati u jednom projektu KA2 strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka? 

Broj partnera u projektima strateških partnerstava nije ograničen, ali  je za troškove projektnog menadžmenta i implementaciju projekta (pogledati pitanje 12.) moguće finansiranje najviše deset partnera.

 

8. Koliko KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

Ne postoji formalno ograničenje koliko prijava jedna organizacija može da podnese, ali je dobro voditi računa o tome šta je realno moguće realizovati.

 

9. Da li može jedno partnerstvo da aplicira sa više projekata u istom pozivnom roku, tako da partneri prijave različite projekte u različitim zemljama?

Ovo nije moguće. Isti sastav partnera u jednom konkursnom roku može da prijavi samo jedan projekat, jednoj nacionalnoj agenciji.

 

10. Koji status mogu imati organizacije iz Srbije u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u konkursnom roku za 2017. godinu?

Institucije i organizacije iz Srbije mogu imati status:

–          Koordinatora/nosioca projekta (sa najmanje još 2 institucije iz 2 različite programske zemlje) i prijava se u tom slučaju podnosi Fondaciji Tempus, a krajnji rok je 29. mart 2017. godine i

–          Partnera (u tom slučaju, neophodno je dokazati dodatnu vrednost, odnosno čime konkretno institucija iz Srbije doprinosi ovom projektu na način na koji ni jedna druga institucija iz programskih zemalja ne bi bila u mogućnosti da doprinese. Organizacija koja je koordinator/nosilac projekta podnosi prijavu svojoj Nacionalnoj agenciji najkasnije 29. marta 2017. godine).

 

11. Da li jedna organizacija može biti i koordinator i partner u istom konkursnom roku?

U jednom konkursnom roku, organizacija može da prijavi više projekata (bilo kao partner ili koordinator), ali je važno da je konzorcijum partnera različit, kao i tema projekta.

 

12. Koje vrste troškova možemo da planiramo za realizaciju aktivnosti u KA2 projektima strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

mogu pokriti sledeću vrstu troškova:

–          Projektni menadžment i implementacija projekta (troškovi planiranja, koordinacije, komunikacije, aktivnosti na lokalnom nivou, promovisanja i diseminacije). Suma koja se dobija za ovu vrstu troška je fiksna.

–          Međunarodni sastanci projektnog tima (sastanci moraju biti opravdani u prijavi). Suma je fiksna.

–          Posebni troškovi (podugovaranje, nabavka opreme koja je isključivo vezana za projekat i ne odnosi se na opremu za redovno funkcionisanje organizacije, zatim usluge koje ne može da izvrši partnerska organizacija, finansijske garancije ukoliko ih Nacionalna agencija traži). Sumu određujete sami za ovu vrstu troška.

–          Podrška za osobe sa hendikepom (mora se obrazložiti u prijavnom formularu i sumu određujete sami).

–          Proizvod intelektualnog rada (konkretan proizvod/ishod poput nastavnog programa, kursa, IT alata, analize, istraživanja). U okviru ove budžetske linije, mogu se finansirati honorari menadžera, istraživača, trenera, tehničara ili administrativno osoblje. Sume su fiksne.

–          Događaji poput nacionalnih ili međunarodnih konferencija, seminara i obuka (sume su fiksne).

–          Troškovi putovanja (vezano za učenje/držanje nastave/obuke). Suma je fiksna.

–          Individualni troškovi (troškovi boravka, odnosno smeštaja i ishrane – vezano samo za aktivnosti učenja/držanje nastave/obuka). Suma je fiksna.

–          Podrška za učenje jezika (suma je fiksna).

Maksimalni iznos budžeta za ceo projekat je 12,500 EUR mesečno (ova suma se odnosi na finansiranje do 10 partnera- što znači da i ukoliko projekat ima 15 partnera, maksimalni iznos budžeta koji možete da dobijete je za 10 partnera).

 

13. Da li aktivnosti projekta mogu da se odvijaju u više zemalja?

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka podrazumevaju da se aktivnosti projekta odvijaju u svakoj od partnerskih zemalja koje su uključene u projekat koji se podnosi. U te aktivnosti se ubrajaju i aktivnosti mobilnosti (Short-term joint staff training events, Long-term teaching or training assignment, Blended mobility of learners), koje ne mogu biti glavni cilj projekta, već samo jedna od pratećih aktivnosti.

 

14. Iz kojih zemalja mogu biti organizacije partneri u okviru KA2 projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

Organizacije partneri moraju biti iz programskih zemalja Erazmus+ programa, a to su sve zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

 

15. Kada mogu da krenu sa realizacijom projekti podržani u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu – KA2 strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

Projekti mogu krenuti sa realizacijom u periodu od 01.09.2017. do 31.10.2017. godine.

 

16. Koliko može da traje KA2 projekat strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka odobren kroz Nacionalni poziv za 2017. godinu?

KA2 projekat strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka odobren u ovom konkursnom roku može da traje najmanje 12 i najviše 24 meseca.

 

17. Koji tehnički zahtevi su potrebni da se ispune da bi se popunila i uspešno poslala projektna prijava?

Prijavni formular je interaktivni PDF formular koji zahteva da imate Adobe Acrobat Reader instaliran na računaru. Preporučena je verzija Acrobat Reader DC 15.9, ali može biti i Adobe Reader 9.1 ili novija (osim Adobe Reader DC version 15.8). Takođe je potrebno imati neki od standardnih pretraživača (npr. Mozilla, Firefox) i internet konekciju prilikom slanja prijave. Ne postoji drugi specifični softver koji je potreban za popunjavanje i slanje ovog prijavnog formulara.

 

18. Kako podnosimo projektnu prijavu?

Pre slanja projektne prijave potrebno je uraditi validaciju svake strane klikom na polje Validiraj (Validate) koje se nalazi na dnu svake strane. Za slanje projektne prijave potrebna je stabilna internet konekcija. Projektna prijava se šalje klikom na polje Slanje (Submit online) tek kada imate finalnu verziju prijave. Ne čekajte poslednji trenutak za slanje, jer sistem može biti preopterećen i imajte u vidu da prijave primljene posle isteka roka za prijavu neće biti uzete u razmatranje.