KA3 – Projekti dijaloga mladih

Podakcija Projekti dijaloga mladih promoviše aktivno učešće mladih u demokratskom životu i podstiče debatu između mladih i tvoraca politika od značaja za mlade.

Projekti u okviru ove podakcije mogu imati formu sastanaka, konferencija, konsultativnih procesa i događaja koji promovišu aktivno učešće mladih u demokratskom životu Evrope, kao i njihovu interakciju sa donosiocima odluka.

Svaki projekat može obuhvatiti jednu ili više aktivnosti:

  • nacionalni sastanci i transnacionalni/međunarodni seminari, koji će omogućiti informisanje, debatu i aktivno učešće mladih – u dijalogu sa donosiocima odluka – o pitanjima koja su značajna za Omladinsku strategiju EU i njene mehanizme za dijalog;
  • nacionalni sastanci i transnacionalni seminari, kao prethodnica zvaničnim omladinskim konferencijama koje svakog semestra organizuje zemlja članica EU, predsedavajuća EU u tom trenutku;
  • događaji koji promovišu debate i informisanje o omladinskim politikama, a koji su povezani sa aktivnostima organizovanim u okviru Evropske nedelje mladih;
  • konsultativni procesi, sa ciljem osvešćivanja potreba mladih po pitanjima od značaja za učešće u demokratskom životu (onlajn konsultacije, ispitivanja javnog mnjenja, itd.);
  • sastanci i seminari, informativni događaji ili debate između mladih i donosilaca odluka/eksperata na polju rada sa mladima, u vezi sa učešćem mladih u demokratskom životu;
  • događaji koji simuliraju funkcionisanje demokratskih institucija i ulogâ donosilaca odluka u okviru ovih institucija.

Kao rezultat ovakvih projekata, trebalo bi da mladi obezbede da se njihov glas čuje (kroz formulisanje stavova, predloga i preporuka) u vezi sa tim kako bi omladinske politike trebalo da budu uobličene i implementirane u Evropi.

Projekti ove vrste mogu trajati između 3 i 24 meseca. Moraju uključiti najmanje 30 učesnika, uzrasta 13–30 godina, dok za uključene donosioce odluka ne postoje uzrasna ograničenja. Za transnacionalne aktivnosti, mora biti uključeno najmanje dva aktera iz najmanje dve različite zemlje od kojih je barem jedna programska. Za nacionalne aktivnosti, partneri nisu neophodni.

Detaljnije informacije o Projektima dijaloga mladih mogu se naći u Erazmus+ programskom vodiču.

Lista odobrenih Projekata dijaloga mladih u Srbiji je dostupna na ovom linku.

Sredstva za ovu vrstu projekata u Srbiji su veoma ograničena, te je preporučljivo da se o raspoloživim sredstvima informišete na internet prezentaciji Erazmus+ Programa u Srbiji.

Poslednje modifikovano: novembar 7, 2019Publikacije: