KA3 – Projekti dijaloga mladih

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Projekti dijaloga mladih, akteri iz Srbije od 2019. godine po prvi put mogu biti podnosioci projekata, u sva tri konkursna roka. Takođe, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovoj vrsti projekata organizacijama i institucijama iz programksih zemalja.

Podakcija Projekti dijaloga mladih promoviše aktivno učešće mladih u demokratskom životu i podstiče debatu između mladih i tvoraca politika od značaja za mlade.

Projekti u okviru ove podakcije mogu imati formu sastanaka, konferencija, konsultativnih procesa i događaja koji promovišu aktivno učešće mladih u demokratskom životu Evrope, kao i njihovu interakciju sa donosiocima odluka.

Svaki projekat može obuhvatiti jednu ili više aktivnosti:

  • nacionalni sastanci i transnacionalni/međunarodni seminari, koji će omogućiti informisanje, debatu i aktivno učešće mladih – u dijalogu sa donosiocima odluka – o pitanjima koja su značajna za Omladinsku strategiju EU i njene mehanizme za dijalog;
  • nacionalni sastanci i transnacionalni seminari, kao prethodnica zvaničnim omladinskim konferencijama koje svakog semestra organizuje zemlja članica EU, predsedavajuća EU u tom trenutku;
  • događaji koji promovišu debate i informisanje o omladinskim politikama, a koji su povezani sa aktivnostima organizovanim u okviru Evropske nedelje mladih;
  • konsultativni procesi, sa ciljem osvešćivanja potreba mladih po pitanjima od značaja za učešće u demokratskom životu (onlajn konsultacije, ispitivanja javnog mnjenja, itd.);
  • sastanci i seminari, informativni događaji ili debate između mladih i donosilaca odluka/eksperata na polju rada sa mladima, u vezi sa učešćem mladih u demokratskom životu;
  • događaji koji simuliraju funkcionisanje demokratskih institucija i ulogâ donosilaca odluka u okviru ovih institucija.

Kao rezultat ovakvih projekata, trebalo bi da mladi obezbede da se njihov glas čuje (kroz formulisanje stavova, predloga i preporuka) u vezi sa tim kako bi omladinske politike trebalo da budu uobličene i implementirane u Evropi.

Projekti ove vrste mogu trajati između 3 i 24 meseca. Moraju uključiti najmanje 30 učesnika, uzrasta 13–30 godina, dok za uključene donosioce odluka ne postoje uzrasna ograničenja. Projektom moraju biti obuhvaćene najmanje dve zemlje, od kojih barem jedna mora biti programska.

Detaljnije informacije o Projektima dijaloga mladih mogu se naći u Erazmus+ programskom vodiču. Sredstva za ovu vrstu projekata su ograničena. Pre konkurisanja, proveriti sa Grupom za mlade iznos raspoloživih sredstava.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: