Ko može da konkuriše za KA2?

Predlog projekta u okviru ove podakcije može da podnese:

  • neprofitna organizacija, asocijacija, NVO (uključujući i evropske omladinske NVO);
  • nacionalni omladinski savet;
  • javno telo sa lokalnog, regionalnog ili nacionalnog nivoa.

Podnosilac projekta mora biti osnovan/registrovan u nekoj od programskih zemalja, i on aplicira u ime svih organizacija i institucija obuhvaćenih projektom. Ostali tipovi organizacija i institucija mogu biti uključeni kao partneri na projektu.

Izuzetak od ovog pravila postoji za posebnu programsku i budžetsku liniju – Omladinski prozor za Zapadni Balkan, gde aplikant mora biti registrovan u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana.

U trenutku podnošenja predloga projekta, aplikant mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana.

U okviru KA2 i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima, razlikujemo, dakle, dva modaliteta učešća aktera iz Srbije:

  • punopravno učešće (kao aplikanti) – u okviru posebne programske i budžetske linije pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan;
  • učešće u svojstvu partnerske organizacije, pri čemu aplikaciju podnosi druga organizacija/institucija iz neke od programskih zemalja obuhvaćenih projektom.

Detaljnije informacije o tome ko može da aplicira i ko može da bude partner u okivu KA.2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (omladinski prozor za Zapadni Balkan) mogu se naći u programskom Vodiču.

Poslednje modifikovano: decembar 16, 2015Publikacije: