Pitanja i odgovori o pripremi projekata – KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

1.  Koja je razlika između projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih?

2. Da li konzorcijum partnera na projektu može da uključuje samo dve organizacije: jednu iz programske i jednu iz Srbije?

3. Mi smo organizacija civilnog društva iz Srbije, a partneri na projektu su nam škole i opštine iz programskih i partnerskih zemalja. Da li je ova vrsta saradnje moguća?

4. Da li sindikat može da bude podnosilac projekta ispred konzorcijuma partnera?

5. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

6. Koliko minimum poena mora da ima naša aplikacija kako bi ušla u razmatranje?

7. Jedan od partnera na projektu iz programske zemlje je zbog više sile morao da istupi iz partnerstva. Koga treba da obavestimo o tome?

8. Koliko se obično sredstava uplaćuje unapred, a koliko po završetku projekta?

9. Gde mogu da nađem primere odobrenih projekata u KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

10. Šta sve obuhvata stavka putni troškovi?

11. Kako pronaći partnere iz programskih zemalja za naš projekat na temu ekologije?

12. Koje aktivnosti je moguće organizovati u okviru projekta KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

13. Da li je u aktivnosti izgradnje kapaciteta moguće uključiti učesnike iz zemalja koje ne učestvuju na projektu?

14. Kako se budžetiraju troškovi angažmana trenera ili facilitatora u aktivnostima mobilnosti omladinskih radnika (treninzi)?

 

1.  Koja je razlika između projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih?

Na projektima Izgradnje kapaciteta, Srbija ima status partnerske zemlje. Osnovna ideja iza ovih projekata je povećavanje kapaciteta organizacija iz partnerskih zemalja, uz pomoć projektnih partnera iz programskih zemalja. Sa druge strane, na projektima Strateških partnerstava, Srbija ima status programske zemlje, što podrazumeva da su organizacije iz Srbije ravnopravne sa svojim partnerima iz programskih zemalja.

2. Da li konzorcijum partnera na projektu može da uključuje samo dve organizacije: jednu iz programske i jednu iz Srbije?

Ne. Konzorcijum mora obuhvatati najmanje tri organizacije iz najmanje tri različite zemlje, od kojih jedna mora biti programska, a jedna iz Srbije.

3. Mi smo organizacija civilnog društva iz Srbije, a partneri na projektu su nam škole i opštine iz programskih i partnerskih zemalja. Da li je ova vrsta saradnje moguća?

Da, konzorcijum partnera u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih može da uključi različite javne ili privatne organizacije i institucije iz programskih i partnerskih zemalja sa područja Zapadnog Balkana.

4. Da li sindikat može da bude podnosilac projekta ispred konzorcijuma partnera?

Ne. Podnosilac projekata može biti isključivo neprofitna organizacija, udruženje, nevladina organizacija, Nacionalni omladinski savet ili javno telo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Ipak, sindikat može učestvovati u projektima pod okriljem KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, u svojstvu partnera.

5. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Kalkulatorom udaljenosti; prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

6. Koliko minimum poena mora da ima naša aplikacija kako bi ušla u razmatranje?

Svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova: (1) relevantnost projekta (najviše 20 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 30 poena), (3) kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 30 poena) i (4) uticaj i diseminacija (najviše 20 poena). Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

7. Jedan od partnera na projektu iz programske zemlje je zbog više sile morao da istupi iz partnerstva. Koga treba da obavestimo o tome?

U ovom slučaju treba se odmah obratiti instituciji sa kojom je sklopljen ugovor kako bi se ušlo u proces promene partnera. U slučaju KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih to je Izvršna agencija u Briselu – EACEA.

8. Koliko se obično sredstava uplaćuje unapred, a koliko po završetku projekta?

U roku od 30 dana od potpisivanja ugovora o finansiranju korisnik sredstava dobija (najčešće) prefinansiranje u visini od 80% od odobrenog budžeta projekta. Preostalih 20% korisniku sredstava se dodeljuje u roku od 60 dana od datuma kada je Izvršna agencija primila završni izveštaj projekta.

9. Gde mogu da nađem primere odobrenih projekata u KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

Na sledećim linkovima:

    • Rezultati konkursa – lista odobrenih projekata, po rokovima za prijavu u okviru programa Erazmus+;
    • Erasmus+ Project Results – baza odobrenih projekata u kojoj se mogu naći projekti koji pripadaju svim aktivnim i završenim programima Evropske komisije. U ovoj bazi se može naći i više informacija o ostalim projektima čiji su podnosioci bili akteri iz Srbije.

10. Šta sve obuhvata stavka putni troškovi?

Putni troškovi mogu obuhvatati putne troškove sastanaka između partnera na projektu, koji su u vezi sa implementacijom i koordinacijom projekta, kao i konferencije ili omladinskog događaja velikih razmera. Takođe, u okviru budžeta aktivnosti mobilnosti putni troškovi predstavljaju doprinos troškovima transporta učesnika (uključujući i osobe u pratnji) od njihovog mesta boravka do mesta održavanja aktivnosti i nazad. Pored toga, mogu biti pokriveni i troškovi za dobijanje vize i troškovi povezani sa dobijanjem vize ili boravišne dozvole, ali se ovi troškovi moraju navesti u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs.

11. Kako pronaći partnere iz programskih zemalja za naš projekat na temu ekologije?

Partneri se mogu tražiti putem različitih onlajn baza i portala, više informacija je dostupno ovde. Takođe, organizacije se mogu umrežavati i na međunarodnim događajima u kojima mogu da učestvuju akteri iz Srbije, čija se lista nalazi u Evropskom kalendaru treninga.

12. Koje aktivnosti je moguće organizovati u okviru projekta KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

U okviru ovih projekata, moguće je organizovati aktivnosti izgradnje kapaciteta i aktivnosti mobilnosti. Od 2017. godine, za projekte u okviru Omladinskog prozora za Zapadni Balkan obavezna je barem jedna aktivnost izgradnje kapaciteta, dok su aktivnosti mobilnosti opcione.

13. Da li je u aktivnosti izgradnje kapaciteta moguće uključiti učesnike iz zemalja koje ne učestvuju na projektu?

Ne, svi učesnici moraju da budu iz zemalja koje učestvuju na projektu.

14. Kako se budžetiraju troškovi angažmana trenera ili facilitatora u aktivnostima mobilnosti omladinskih radnika (treninzi)?

Ne postoji posebna budžetska kategorija za rad trenera i facilitatora, već se ovi troškovi pokrivaju iz kategorije Organisational Costs.

Poslednje modifikovano: decembar 26, 2017Publikacije: