Konkurisanje u 4 koraka

Sve organizacije i institucije iz Srbije koje planiraju da pošalju predlog projekta, moraju slediti propisanu proceduru. Od 2019. godine, akteri iz Srbije mogu da budu podnosioci i partneri na projektima u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnikaKljučne aktivnosti 2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, Kao i Ključne aktivnosti 3 – Projekti dijaloga mladih. Predlozi ovih projekata se podnose Fondaciji Tempus.

Pored toga, za organizacije i institucije iz Srbije u okviru KA2 otvorena je i podakcija Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – programska i budžetska linija namenjena za saradnju sa ACPALA zemljama. Predlozi ovih projekata se šalju u Brisel, i to Izvršnoj agenciji Evropske komisije (EACEA).

Kriterijumi za podnosioce projekata su posebni za svaku podakciju. Za svaku od navedenih akcija/podakcija potrebno je konsultovati tekst Erazmus+ programskog vodiča.

KONKURISANJE U 4 KORAKA:

KORAK 1. Registrovanje na Portalu za učesnike (URF portal i PIC broj)

Sve organizacije, institucije i neformalne grupe mladih koje žele da podnesu predlog projekta ili da budu partneri na projektu moraju se registrovati i uneti svoje osnovne pravne i finansijske podatke na Portalu za učesnike EACEA (organizacije koje su se već ranije registrovale, ne treba ponovo to da čine). Koraci registracije se nalaze na ovom linku.

Koraci registracije se nalaze na ovom linku.

KORAK 2. Provera usaglašenosti projektne ideje sa kriterijumima programa

Pre nego što podnesu predlog projekta, organizacije treba da provere da li je on usaglašen sa sledećim kriterijumima programa:

  • prihvatljivost projekta – koja se uglavnom odnosi na tip projekta, vrstu aktivnosti, ciljnu grupu, itd. Da bi bio uzet u dalje razmatranje, predlog projekta mora ispuniti sve kriterijume prihvatljivosti; ukoliko već u fazi podnošenja projekta ne ispunjava neki od njih, odmah će biti odbačen.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti projekata za svaku od akcija i podakcija su detaljno predočeni u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

  • kriterijumi za isključivanje – finansijska pravna akta EU precizno propisuju situacije kada podnosioci projekta ne mogu konkurisati za finansijsku podršku projektima u okviru programa Erazmus+ (npr. u situacijama bankrota, aktivnih sudskih sporova, sukoba interesa, postojanja dokazane krivice za teško kršenje profesionalne etike, itd.);
  • kriterijumi za selekciju – provera finansijskih i operativnih kapaciteta organizacije/institucije, kako bi uspešno – u svim fazama – implementirala predloženi projekat;
  • kriterijumi za dodelu bespovratnih namenskih finansijskih sredstava – odnose se na procenu kvaliteta projektnog predloga. U okvirima raspoloživog budžeta za svaku od akcija i podakcija grantovi će biti dodeljeni onim projektima koji najviše budu zadovoljili ove kvalitativne kriterijume.

Specifični kvalitativni kriterijumi za svaku od akcija i podakcija su detaljno predočeni u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

KORAK 3. Provera uslova dodeljivanja finansijskih sredstava

Ova provera se odnosi na odrednice poput tipa bespovratnih namenskih sredstava, uslova sufinansiranja projekta, dozvoljenih i nedozvoljenih projektnih troškova, i dr. Akteri iz Srbije bi u ovoj fazi trebalo da provere sa Fondacijom Tempus koliko sredstava je izdvojeno za određenu vrstu projekata, jer su sredstva ograničena.

KORAK 4. Popunjavanje i podnošenje projektne prijave

Kako bi se prijavili za dodelu finansijskih sredstava u okviru programa Erazmus+, podnosioci predloga projekta moraju podneti u odgovarajućem formatu i na posebnim formularima (u elektronskoj formi) propisanim i dostupnim na sajtovima Evropske komisije, Fondacije Tempus i Izvršne agencije.

Detaljnije informacije o postupku prijavljivanja, evaluacije projektnih predloga, dodeli bespovratnih namenskih sredstava i dr. mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Poslednje modifikovano: novembar 8, 2019Publikacije: