Konkurisanje u 4 koraka

Sve organizacije i institucije iz Srbije koje planiraju da pošalju predlog projekta, moraju slediti propisanu proceduru. Tokom 2018. godine, akteri iz Srbije mogu da budu podnosioci projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnika, kao i Ključne aktivnosti 2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih. Predlozi ovih projekata će se podnositi Fondaciji Tempus. Pored toga, za organizacije i institucije iz Srbije u okviru KA2 otvorena je i podakcija Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan. Predlozi ovih projekata se šalju u Brisel, i to Izvršnoj agenciji Evropske komisije (EACEA).

Kriterijumi za podnosioce projekata se razlikuju za različite podakcije. Za svaku od navedenih akcija/podakcija potrebno je konsultovati tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu.

Konkurisanje u 4 koraka:

1. Registrovanje na Portalu za učesnike (URF portal i PIC broj)

Sve organizacije i institucije koje žele da podnesu predlog projekta ili da budu partneri na projektu moraju se registrovati i uneti svoje osnovne pravne i finansijske podatke na Portalu za učesnike EACEA (organizacije koje su se već ranije registrovale, ne treba ponovo to da čine).

Registracija se obavlja na sledeći način:

  • jedna osoba ispred organizacije kreira tzv. EU nalog (ukoliko osoba koja predstavlja organizaciju/instituciju već nema nalog), ovde.
  • pristupi se Portalu za učesnike, gde se predstavnik organizacije/institucije registruje u ime organizacije/institucije. Nakon toga organizacija/institucija dobija jedinstveni broj, tzv. PIC (Participant Identification Code), koji je neophodan da bi prijavni formular mogao da se popuni (unošenjem PIC-a u određeno polje u elektronskom prijavnom formularu sve neophodne informacije o organizaciji/instituciji će automatski biti upisane u prijavni formular).
  • nakon registracije i dobijanja PIC broja, a najkasnije do trenutka podnošenja projektne prijave, organizacije/institucije su obavezne da dodaju na URF portal dokumente o pravnom licu (Legal Entity Form) i finansijskoj identifikaciji (Financial Identification Form).

2. Provera usaglašenosti projektne ideje sa kriterijumima programa

Pre nego što podnesu predlog projekta, organizacije treba da provere da li je on usaglašen sa sledećim kriterijumima programa:

  • prihvatljivost projekta – koja se uglavnom odnosi na tip projekta, vrstu aktivnosti, ciljnu grupu, itd. Da bi bio uzet u dalje razmatranje, predlog projekta mora ispuniti sve kriterijume prihvatljivosti; ukoliko već u fazi podnošenja projekta ne ispunjava neki od njih, odmah će biti odbačen.

Specifični kriterijumi prihvatljivosti projekata za svaku od akcija i podakcija su detaljno predočeni u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu i Vodiču kroz program Erazmus+.

  • kriterijumi za isključivanje – finansijska pravna akta EU precizno propisuju situacije kada podnosioci projekta ne mogu konkurisati za finansijsku podršku projektima u okviru programa Erazmus+ (npr. u situacijama bankrota, aktivnih sudskih sporova, sukoba interesa, postojanja dokazane krivice za teško kršenje profesionalne etike, itd.);
  • kriterijumi za selekciju – provera finansijskih i operativnih kapaciteta organizacije/institucije, kako bi uspešno – u svim fazama – implementirala predloženi projekat;
  • kriterijumi za dodelu grantova – odnose se na procenu kvaliteta projektnog predloga. U okvirima raspoloživog budžeta za svaku od akcija i podakcija grantovi će biti dodeljeni onim projektima koji najviše budu zadovoljili ove kvalitativne kriterijume.

Specifični kvalitativni kriterijumi za svaku od akcija i podakcija su detaljno predočeni u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu i Vodiču kroz program Erazmus+.

3. Provera uslova dodeljivanja finansijskih sredstava

Ova provera se odnosi na odrednice poput tipa granta, uslova kofinansiranja projekta, dozvoljenih i nedozvoljenih projektnih troškova, i dr.

4. Popunjavanje i podnošenje projektne prijave

Kako bi se prijavili za dodelu finansijskih sredstava u okviru programa Erazmus+, podnosioci predloga projekta moraju podneti u odgovarajućem formatu i na posebnim formularima (u elektronskoj formi) propisanim i dostupnim na sajtovima Evropske komisije, Fondacije Tempus i Izvršne agencije.

Detaljnije informacije o postupku prijavljivanja, evaluacije projektnih predloga, dodeli grantova i dr. mogu se naći u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu i  u programskom Vodiču.

Poslednje modifikovano: januar 9, 2018Publikacije: