КА1 пројекти мобилности у области образовања одраслих

Основне информације о пројектима мобилности у области образовања одраслих можете погледати овде

КА1 пројекти мобилности у области образовања одраслих

Трајање

Пројекти мобилности трају од 12 до 36 месеци. Институција која подноси пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врсти планираних активности. Једна активност у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, изузимајући време потребно за путовање.

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

Институције активне у образовању одраслих из Србије ће моћи да учествују у пројектима мобилности (KA1 Mobility projects for adult education staff) у својству подносиоца пројекта и у својству партнера. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и, уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Пријаве за ову врсту пројеката установе из Републике Србије подносиће се Фондацији Темпус. Током конкурсног рока за 2019. годину, из Србије:

 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • не могу да укључе ученике као учеснике мобилности;
 • могу да шаљу учеснике да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи (одлазна мобилност);
 • могу да примају учеснике из других земаља на период мобилности (долазна мобилност);
 • могу да поднесу пројекте који трају од 12 месеци до 24 месеца.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности имају следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) – установа из Србије или друге програмске земље одговорна за пријаву пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Ако је организација подносилац пријаве школа, она је такође и организација пошиљалац;
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или организација активна у области образовања одраслих из Србије или друге програмске земље одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из Србије или друге програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности. Организација пошиљалац заједно с учесницима мобилности и организација прималац требало би да унапред утврде циљеве и активности током периода мобилности и дефинишу права и обавезе сваке стране пре почетка активности. Посебна улога организације примаоца зависи од врсте активности и односа са организацијом пошиљаоцем. Организација прималац може бити:
 • за активности држања наставе – партнерска школа или друга установа у којој ће се одвијати активност;
 • o за активности обука – партнерска школа или друга релевантна организација (државна или приватна организација активна на тржишту рада или у области образовања, обука и младих).

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта, квалитет пројекта и имплементација као и утицај пројекта и дисеминација.

У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима институција и особа које учествују како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација посматра се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана институције;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника.

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на институције које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван институција и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и / или европском нивоу).
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван институција које учествују.

Организације активне у образовању одраслих из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Конкурс за КА1 пројекте мобилности расписан је у октобру 2018. године, док је рок за пријаву 5. фебруар 2019. године. Формулари за пријаву пројеката се преузимају са сајта Фондације Темпус.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт
Фондација Темпус
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Tel./faks: 011/3342-430, опција 3
adult-education@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Линкови ка релевантним сајтовима

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Линк за добијање PIC броја

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Еразмус+ програмски водич за 2019. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија

 

Последње модификовано: април 12, 2019Публикације: