Obrazovanje odraslih

Osnovne informacije o projektima mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih možete pogledati ovde

KA1 projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

Trajanje

Projekti mobilnosti traju do 12 meseci. Institucija koja podnosi prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrsti planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, izuzimajući vreme potrebno za putovanje.

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

Institucije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije će moći da učestvuju u projektima mobilnosti (KA1 Mobility projects for adult education staff) u svojstvu podnosioca projekta. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i, ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti.

Tokom pripremnih mera, prijave za ovu vrstu projekata ustanove iz Republike Srbije podnosiće Fondaciji Tempus. U poređenju sa programskim zemljama, za institucije iz Srbije važiće određena ograničenja tokom novog konkursnog roka:

 • ustanove iz Srbije će moći da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti isključivo u statusu podnosioca projektne prijave;
 • ustanove iz Srbije neće moći da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • učenici (polaznici programa obrazovanja odraslih) neće moći da budu učesnici u projektima mobilnosti;
 • projekti mobilnosti biće isključivo odlaznog karaktera, što znači da će učesnici iz Srbije moći da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji, dok dolazna mobilnost, tj. dolazak učesnika iz drugih zemalja na period mobilnosti u ustanove u Srbiji neće biti moguć;
 • vreme trajanja projekta mobilnosti ograničeno je na 12 meseci;
 • budžet za ovu vrstu projekata tokom novog konkursnog roka biće ograničen.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti imaju sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) – ustanova iz Srbije odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Ako je organizacija podnosilac prijave škola, ona je takođe i organizacija pošiljalac;
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili organizacija aktivna u oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti. Organizacija pošiljalac zajedno s učesnicima mobilnosti i organizacija primalac trebalo bi da unapred utvrde ciljeve i aktivnosti tokom perioda mobilnosti i definišu prava i obaveze svake strane pre početka aktivnosti. Posebna uloga organizacije primaoca zavisi od vrste aktivnosti i odnosa sa organizacijom pošiljaocem. Organizacija primalac može biti:
 • za aktivnosti držanja nastave – partnerska škola ili druga ustanova iz programske zemlje u kojoj će se odvijati aktivnost;
 • o za aktivnosti obuka – partnerska škola ili druga relevantna organizacija (državna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih).

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta, kvalitet projekta i implementacija kao i uticaj projekta i diseminacija.

U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima institucija i osoba koje učestvuju kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija posmatra se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana institucije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika.

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na institucije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan institucija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i / ili evropskom nivou).
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan institucija koje učestvuju.

Organizacije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Konkurs za KA1 projekte mobilnosti raspisan je u novembru 2017. godine, dok je rok za prijavu 1. februar 2018. godine. Formulari za prijavu projekata se preuzimaju sa sajta Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt
Fondacija Tempus
Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel./faks: 011/3342-430
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Link za dobijanje PIC broja

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Tehnička uputstva za popunjavanje prijavnog formulara

Erazmus+ programski vodič za 2018. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija

 

Poslednje modifikovano: decembar 27, 2017Publikacije: