KA1 projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

Osnovne informacije o projektima mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih možete pogledati ovde

KA1 projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

Trajanje

Projekti mobilnosti traju od 12 do 36 meseci. Institucija koja podnosi prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrsti planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, izuzimajući vreme potrebno za putovanje.

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

Institucije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije će moći da učestvuju u projektima mobilnosti (KA1 Mobility projects for adult education staff) u svojstvu podnosioca projekta i u svojstvu partnera. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i, ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti.

Prijave za ovu vrstu projekata ustanove iz Republike Srbije podnosiće se Fondaciji Tempus. Tokom konkursnog roka za 2019. godinu, iz Srbije:

 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti u statusu podnosioca projektne prijave;
 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • ne mogu da uključe učenike kao učesnike mobilnosti;
 • mogu da šalju učesnike da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji (odlazna mobilnost);
 • mogu da primaju učesnike iz drugih zemalja na period mobilnosti (dolazna mobilnost);
 • mogu da podnesu projekte koji traju od 12 meseci do 24 meseca.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti imaju sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) – ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Ako je organizacija podnosilac prijave škola, ona je takođe i organizacija pošiljalac;
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili organizacija aktivna u oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti. Organizacija pošiljalac zajedno s učesnicima mobilnosti i organizacija primalac trebalo bi da unapred utvrde ciljeve i aktivnosti tokom perioda mobilnosti i definišu prava i obaveze svake strane pre početka aktivnosti. Posebna uloga organizacije primaoca zavisi od vrste aktivnosti i odnosa sa organizacijom pošiljaocem. Organizacija primalac može biti:
 • za aktivnosti držanja nastave – partnerska škola ili druga ustanova u kojoj će se odvijati aktivnost;
 • o za aktivnosti obuka – partnerska škola ili druga relevantna organizacija (državna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih).

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta, kvalitet projekta i implementacija kao i uticaj projekta i diseminacija.

U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima institucija i osoba koje učestvuju kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija posmatra se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana institucije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika.

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na institucije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan institucija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i / ili evropskom nivou).
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan institucija koje učestvuju.

Organizacije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Konkurs za KA1 projekte mobilnosti raspisan je u oktobru 2018. godine, dok je rok za prijavu 5. februar 2019. godine. Formulari za prijavu projekata se preuzimaju sa sajta Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt
Fondacija Tempus
Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel./faks: 011/3342-430, opcija 3
adult-education@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Link za dobijanje PIC broja

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Erazmus+ programski vodič za 2019. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija

 

Poslednje modifikovano: april 12, 2019Publikacije: