Често постављена питања – Стратешка партнерства у високом образовању

 1. Ко може да учествује у пројектима Стратешких партнерстава у високом образовању?
 2. Ко може да поднесе пројекат Стратешких партнерстава у високом образовању, у својству координатора?
 3. На који начин се пријављују пројекти Стратешких партнерстава у високом образовању и како да дођем до пријавног формулара?
 4. У колико пројектних пријава Стратешких партнерстава у високом образовању у оквиру истог позива могу да учествујем?
 5. Који минимални број установа који мора да буде укључен у пројекат?
 6. Како да планирам и припремам пројектну пријаву?
 7. Када је конкурс отворен?
 8. Ко одлучује који пројекат добија финансијска средства?
 9. Која је разлика између пројеката стратешких партнерстава и пројеката изградње капацитета у високом образовању?
 10. Која је разлика између пројеката стратешких партнерстава и пројеката мобилности у високом образовању?
 11. Како да пронађем партнере?
 12. Шта се дешава уколико се појаве технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?
 13. Да ли је могућа набавка опреме у оквиру пројеката стратешких партнерстава?
 14. Да ли је могуће подуговарање у оквиру пројеката стратешких партнерстава?
 15. Уколико је потребно, да ли је могуће тражити додатна средства током спровођења пројекта?
 16. Са којим земљама је могућа сарадња?
 17. На који начин да оправдам учешће установе из партнерске земље на пројекту?
 18. Да ли можемо финансијска средства из пројекта да усмеримо на нешто друго што нам је потребно на установи?

 

1.Ко може да учествује у пројектима Стратешких партнерстава у високом образовању?

У пројектима стратешких партнерстава могу учествовати акредитоване високошколске установе као и друге институције, организације и установе попут школа, непрофитних организација, удружења, невладиних организација, јавних или приватних предузећа, јавних тела, привредних комора, професионалних удружења, истраживачких института, фондација итд., које су активне у сектору високог образовања. Детаљан списак установа које могу да учествују можете погледати у Програмском водичу.

2.Ко може да поднесе пројекат Стратешких партнерстава у високом образовању, у својству координатора?

Подносилац пројектне пријаве, тј. координатор пројекта може бити искључиво организација/установа из Програмске земље.

3.На који начин се пријављују пројекти Стратешких партнерстава у високом образовању и како да дођем до пријавног формулара?

Пријава се подноси путем електронског формулара националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву.Координатори из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

Електронски формулар је доступан само у одређеном периоду, када је отворен конкурс. Линк ка формулару можете пронаћи на нашем сајту у секцији Конкурисање/Општи позив.

Приликом пријаве потребно је попунити формулар и доставити Изјаву о истинитости података (Declaration of Honour) коју потписује координатор и мандатна писма (Mandate letters) које координатору шаљу све установе и организације које имају статус пуноправних партенера на пројекту. Изјава о истинитости података и мандатна писма се повлаче директно са платформе путем које се и попуњавају електронски формулари. Потписана документа се скенирају и као прилог се додају у е-формулар.

Електронски формулар и пратећа документа НЕ ТРЕБА СЛАТИ мејлом и/или поштом. Подношење пројектне пријаве се врши искључиво путем електронског формулара и прилога који се налазе у његовом саставу.

4.У колико пројектних пријава Стратешких партнерстава у високом образовању у оквиру истог позива за пројекте могу да учесвујем?

Не постоје ограничења у погледу броја пријава које једна организација/установа може да поднесе, нити у погледу броја пријава у којима се појављује као партнер.

5.Који је минимални број установа који мора да буде укључен у пројекат?

Потребно је обезбедити учешће најмање по једне организације/установе из три различите програмске земље.

6.Како да планирам и припремам пројектну пријаву?

Пројекти су намењени целокупним установама, стога је потребно са колегама се договорити унапред и поделити јасно улоге ко ће се чиме бавити. Тема и учесници свакако треба да буду добро уклопљени према интересовањима и потребама свих партнерских установа. Писање пројекта не квалификује аутоматски особу/особе за учешће у пројектним активностима, већ их квалификују њихово знање и стручност у области којом се пројекат бави.

7.Када је конкурс отворен?

 На сајту Фондације Темпус се сваке године на јесен објављује Позив за конкурисање, као и Водич кроз Програм, који садржи сва правила и услове конкурса за ту годину.

По расписивању конкурсног рока, Фондација Темпус организује информативне дане, вебинаре, радионице за писање пројеката, као вид подршке у фази писања пројектних пријава. Информације о догађајима и датумима се могу наћи на нашем сајту.

Конкурс се најчешће отвара крајем октобра, а затвара крајем марта наредне године.

8.Ко одлучује који пројекат добија финансијска средства?

Фондација Темпус, која врши улогу Националне агенције за Еразмус+ пројекте, врши строгу селекцију спољних сарадника/евалуатора, стручних у области пројектног планирања и имплементације. Изабрани евалуатори прегледају и оцењују пројектне пријаве  према критеријумима прописаним у Водичу. Када су пројекти одобрени, Фондација Темпус пружа подршку током наредне фазе, која обухвата потписивање потребне документације, започињање и спровођење пројекта, извештавање током трајања пројекта и након његовог завршетка.

9.Која је разлика између пројеката стратешких партнерстава и пројеката изградње капацитета у високом образовању?

Пројекти изградње капацитета у високом образовању у фокусу имају партнерске државе – унапређење њихових високошколских установа као и њиховог система високог образовања уз помоћ партнера из програмских држава. Дакле, партнери из програмских држава имају улогу у трансферу знања и искуства установама из партнерских држава ради њиховог унапређења.

Са друге стране, пројекти стратешких партнерстава у високом образовању окупљају установе/организације које су на истом или сличном ступњу развоја у одређеној области, које онда заједнички и стратешки даље раде и надограђују постојећа знања и праксе.

10. Која је разлика између пројеката мобилности и пројеката стратешких партнерстава у високом образовању?

КА1 пројекти мобилности подразумевају мобилност студената и наставног и ненаставног особља високошколских установа. Мобилност студената подразумева да студенти проведу одређени период у некој од партнерских организација током којих ће похађати наставу или обављати радну праксу, док мобилност запослених подразумева да ће они држати наставу или ићи на усавршавање на партнерској установи. Акценат је на размени знања, искустава и добрих пракси током посете, односно мобилности које ће се касније, прилагођене, примењивати у матичном институцији.

КА2 пројекти стратешких партнерстава имају за циљ да пројектни партнери заједнички као исход пројекта развију неку иновативну праксу, која би се применила у свим институцијама учесницама у пројеку или изван пројекта. Акценат је на томе да партнери заједнички дођу до крајњег циља кроз развој и примену иновативних пракси. Такође, могуће је размењивати већ довољно развијене добре праксе. У КА2 пројектима партнери нису почетници у некој области, већ надограђују постојећа знања, док је у КА1 пројектима могуће да се иде у мобилност на којој ће се стећи потпуно нова знања.

11.Како да нађем партнере?

У случају КА2 пројеката стратешких партнерстава, неопходно је да наведете партнере у пројектној пријави. У проналажењу партнера може бити од користи Платформа успешних Е+ пројеката Европске комисије, у којој можете подесити претрагу на одређену акцију, односно одређену врсту пројеката и видети институције које су у тим пројектима учествовале. Додатно, партнере можете потражити и путем платформи EU Partner Search и Finding Partners.

Наравно, може се обновити сарадња са неким од партнера са којима је институција раније сарађивала.

12.Шта се дешава уколико се појаве технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?                Финална фаза пројектне пријаве подразумева валидацију унетих података. Та процедура може да укаже на неке грешке у попуњавању појединих поља. Због тога је препорука да се валидација садржаја и само подношење пријаве ураде благовремено, минимум дан или два пре званичног рока, како би се техничка подршка саме Извршне агенције (ЕАCEA) могла контактирати. Такође, уколико су у питању технички проблеми, увек је потребно направити и послати слику екрана (screenshot) Групи за високо образовање Фондације Темпус (email: higher-education@tempus.ac.rs).

13. Да ли је могућа набавка опреме у оквиру пројеката стратешких партнерстава?

Набавка опреме је могућа само уколико је неопходна за израду одређених производа интелектуалног рада (Intellectual output) и у пројектној пријави је та потреба детаљно наведена и образложена. Са тим у вези, могућа је набавка само уско специфичне опреме неопходне за само спровођење пројекта, а коју институција не поседује.

Дакле, опремање установе (канцеларијска опрема, рачунари, увођење интернета, табле, кречење и слично) које може бити корисно за функционисање саме институције, али није директно повезано са пројектом у смислу интелектуалног производа, није могуће остварити на овај начин

14. Да ли је могуће подуговарање у оквиру ових пројеката?

Подуговарање јесте могуће у случају да ниједан од партнера на пројекту нема потребне компетенције за одређену активност. У том случају потребно је у пројектној пријави јасно образложити зашто је одређену услугу потребно подуговорити.

15.Уколико је потребно, да ли је могуће тражити додатна средства током спровођења пројекта?

Једном када се пројекта одобри није могуће накнадно потраживати финансијска средства чак и ако су додатни трошкови потпуно оправдани, али превазилазе укупан износ додељених средстава. Приликом писања и подношења пријава, увек је добро да буде укључено бар неколико особа које би чиниле пројектни тим. На овај начин се смањује могућност пропуста приликом планирања активности и неопходних ставку у пријави. Добро је да пре подношења пријаве добро проучите сва потребна поља и размислите о неопходним трошковима.

16.Са којим земљама је могућа сарадња?

Уколико желите да поднесете пријаву за КА2 пројекте, важно је да пажљиво прочитате услове конкурсног рока за годину у којој се пријављујете. Услове и правила конкурисања можете наћи у Водичу кроз Програм, који се сваке године посебно објављује и који можете пронаћи нашем сајту Европске комисије.

У оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава, поред најмање три установе из три различите програмске земље (земље Европске уније, плус Исланд, Лихтенштајн, Турска, Северна Македонија, Норвешка и Србија), могуће је у партнерство укључити и организацију из партнерске земље, само уколико се докаже да њихово учешће остварује значајну додатну вредност.

17. На који начин да оправдам учешће установе из партнерске земље на пројекту?

За установу из партнерске земље неопходно је доказати додатну вредност. То у пракси значи да би за тог партнера било потребно доказати да је његово учешће у пројекту неопходно да би се пројекат квалитетно спровео као образложити заштно ни једна друга установа из било које програмске земље не може да замени ту установу из партнерске земље.

Уколико образложење за установу из партнерске земље буде лоше оцењено од стране евалуатора пројектне пријаве, цео пројекат ће бити дисквалификован.

Из горенаведених разлога, предлажемо да добро размислите да ли желите да укључите установу из партнерске земље у пројекат стратешког партнерства и да је укључите само уколико сте сигурни да можете њено учешће да оправдате.

18.Да ли можемо финансијска средства из пројекта да усмеримо на нешто друго што нам је потребно у установи?

Пројектна финансијска средства су намењена искључиво активностима које су наведене у пројектној пријави, стога не могу бити искоришћена за друге намене.

Последње модификовано: January 20, 2020Публикације: