Често постављана питања – изградња капацитета у високом образовању

 1. Ко може да учествује у CBHE пројектима и на који начин?
 2. Ко може да поднесе CBHE пројекте, у својству координатора?
 3. На који начин се пријављују Пројекти за изградњу капацитета (Capacity building projects in Higher Education – CBHE) и где могу да преузмем формуларе и упутства?
 4. У колико пројектних пријава у оквиру истог CBHE позива за пројекте једна институција може да учествује?
 5. Који минимални број институција мора да буде укључен у пројекат и како је то повезано са одабиром приоритета за CBHE пројекте?
 6. Да ли је боље да пријавимо национални или регионални пројекат?
 7. Да ли је боље да конзорцијум предводи ВШИ из програмске или партнерске земље?.
 8. Како можемо да пронађемо партнере?
 9. Да ли и придружени партнери (associated partners) које наводимо у пријави морају да имају PIC број?
 10. Партнери су нам послали мандатно писмо са потписом декана факултета. Да ли је то прихватљиво?
 11. Да ли логичка матрица (Logical Framework Matrix – LFM) мора да буде написана на две стране?
 12. Колико радних пакета би једна CBHE пројектна пријава требало да има?
 13. За табеле које се односе на радни план (wоркплан) у упутству пише да треба да буду на једној страни. Да ли је проблем ако се то ограничење прекорачи?
 14. Да ли текстуални делови пројектне пријаве могу да буду дужи од сугерисаног максималног броја карактера?
 15. Да ли очекиване исходе (expected deliverables/results/outcomes/outputs) треба преписати редом из матрице за дати пакет?
 16. Које врсте трошкова можемо да планирамо за реализацију планираних пројектних активности?
 17. Да ли је у CBHE пројектима неопходно обезбедити суфинансирање и у ком износу?
 18. Да ли је у CBHE пројектима дозвољено подуговарање и за које активности?
 19. Ко има право на трошкове хонорара за рад на пројекту (staff costs)?
 20. Да ли је могуће предвидети трошкове хонорара за запослене у министарствима уколико је одређено министарство партнер на пројекту?
 21. Када су у питању путни трошкови (travel costs), да ли треба навести само број дана колико траје састанак или треба урачунати и дане потребне за путовање?
 22. Коју врсту опреме је могуће предвидети планом куповине у пројектној пријави?
 23. Где сврставамо трошкове штампања наставних материјала?
 24. Да ли је прихватљиво да се у оквиру подуговарања подведу трошкови који се тичу видљивости пројекта (промотивни материјали посвећени што успешнијој дисеминацији пројекта)?
 25. Да ли могу да се појаве одређени технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?
 26. Да ли је потребно испунити одређене техничке захтеве?
 27. Када је најбоље да започнемо писање пројектне пријаве и шта је све потребно да предвидимо?

 

 1. Ко може да учествује у CBHE пројектима и на који начин?

У CBHE (Capacity building projects in Higher Education) пројектима кључни партнери су високошколске установе, али и њима могу да учествују и друге врсте организација, односно неакадемских партнера попут предузећа, школа, удружења и сл. Листа типова могућих партнера образложена је у делу Еразмус+ програмског водича на странама 165-166.

Не постоје ограничења у погледу врсте и броја неакадемских партнера, али је важно да они имају одговарајућу улогу у складу са циљевима пројекта. Важно је знати и да CBHE пројекти имају правило о минималном броју партнера унутар пројекта које је објашњено у питању број 5.

 1. Ко може да поднесе CBHE пројекте, у својству координатора?

У складу са одредбама из Еразмус+ програмског водича наведеним на страни 161, пријаву за CBHE пројекте може да поднесе само самостална високошколска установа или асоцијација ВШУ. У случају структурних пројеката, то може бити још и званично регистрована национална или међународна ректорска, организација професора, наставника или студената.

 1. На који начин се пријављују Пројекти за изградњу капацитета и где могу да преузмем формуларе и упутства?

Пројекти за изградњу капацитета у области високог образовања (CBHE) се пријављују попуњавањем електронског формулара који се преузимају са сајта Извршне агенције за програме у области образовања, медија и културе. У падајућем менију је потребно одабрати опцију Capacity building projects in Higher Education.

Предуслов за креирање овог формулара јесте да све установе и организације укључене у пројекат као пуноправни партнери имају регистрован PIC (Participant Identification Code) број. Он представља јединствени идентификациони број од девет цифара који свака организације мора да има како би могла да, као пунопрани партнер, учествује у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ. Више о PIC броју можете погледати на нашем сајту.

Електронски формулар је доступан само у одређеном периоду, када је отворен конкурс на сајту Извршне Агенције. Приликом пријаве поред формулара потребно је доставити:

 1. Детаљан опис пројекта
 1. Буџет пројекта (ексел табеле са прегледом трошкова)
 2. Изјава о истинитости података (Declaration of Honour) коју потписује координатор и мандатна писма (Mandate letters) које координатору шаљу све установе и организације које имају статус пуноправних партенера на пројекту. Изјава о истинитости података и мандатна писма се скенирају заједно и као један прилог се додају у е-формулар.

Електронски формулар  пријава се може чувати и допуњавати на рачунару док је за коначно подношење пријаве  потребно онлајн окружење. Препоручује се консултовање Водича за попуњавање CBHE пројектне пријаве у свим фазама израде предлога, доступно на страници: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Више информација о техничким аспектима подношења апликације доступно је у упутству на линку: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Након подношења пројектне пријаве, високошколска институција која подноси предлог у име конзорцијума добија мејл са потврдом пријема са референтним бројем који је додељен пројектном предлогу. Електронски формулар и пратећа документа НЕ ТРЕБА СЛАТИ мејлом и/или поштом. Подношење пројектне пријаве се врши искључиво слањем електронског формулара и прилога који се налазе у његовом саставу.

 1. У колико пројектних пријава у оквиру истог CBHE позива за пројекте једна високошколска установа може да учествује?

Не постоје ограничења у погледу броја пријава које једна ВШУ може да поднесе, нити у погледу броја пријава у којима се појављује као партнер. Ипак, треба имати у виду да приликом финалне селекције пројеката, не може имати више од три одобрена пројекта у истом позиву у својству координатора.

 1. Који минимални број високошколских установа мора да буде укључен у пројекат и како је то повезано са одабиром приоритета за CBHE пројекте?

Конзорцијум за националне CBHE пројекте, односно пројекте који се позивају искључиво на приоритет који је за дефинисан као национални за одређену партнерску земљу у актуелном CBHE конкурсу, треба да се састоји од најмање по једне високошколске установе (ВШУ) из две различите програмске земље (у нашем случају, укључујући Србију) и најмање три високошколске установе из једне партнерске земље.

У CBHE пројекатима који укључују више партнерских земаља, конзорцијум морају да чине најмање по једна високошколска установа из две различите програмске земље али и најмање по две високошколске институције из сваке од партнерских земаља. Од овог правила изузете су оне партнерске земље у којима је укупан број ВШУ мањи од 5 и/или земље у којима једна високошколска установа обухвата више од 50% студентске популације, где је довољно учешће једне високошколске установе. У случају региона Западног Балкана, то је случај само са Црном Гором.

Сви пројекти који обухватају више од једне партерске земље морају да одговарају регионалним приоритетима које дефинише Европска комисија. Такође је могуће позвати се и на заједнички национални приоритет, тј. приоритет који имају све партнерске земље које би потенцијално учествовале у наведеном пројекту.

Иако ретки у пракси, могући су и пројекти који укључују ВШУ из више политичких региона Европске уније, где је услов за минимум партнерства идентичан као у случају пројеката који укључују партнерске земље једног региона. Ипак, важно је истаћи да је неопходно добро аргументовати зашто је овакав пројекат потребан и на који начин би он заиста могао да одговори на дефинисане приоритете у развоју високог образовања. Такође, неопходно је да је изабрани приоритет идентичан за све посматране партнерске земље или политичке регионе којима земље припадају како би се предлог пројекта позвао на њега.

Списак политичких региона Европске уније налази се на странама 23-24 Еразмус+ програмског водича

 1. Да ли је боље да пријавимо национални или регионални пројекат?

Не постоји препорука коме од ова два типа пројеката дати предност. Важно је да ВШУ увек пођу од реалних потреба и планова свог даљег развоја или приоритета своје земље (за високо образовање, обазовање у целини или области које су повезане са високим образовањем) и за које ће онда потражити најадекватнији формат финансирања.

Ако се одлучите за регионални пројекат, онда је важно да на партнерским установама у свим заступљеним регионима постоје потребе за пројектом са истим циљевима. У строго формалном смислу, свака CBHE пројектна пријава се мора везати за неки од дефинисаних приоритета дефинисаних политичких региона ЕУ, а могуће је да две земље имају и исти национални приоритет за CBHE пројекте, што такође може бити довољно.

 1. Да ли је боље да конзорцијум предводи ВШУ из програмске или партнерске земље?

Као и у случају опредељивања за одговарајући тип CBHE пројеката, не постоји препорука за начин одабира ВШУ која ће да предводи/представља конзорцијум.

Важно је знати да ВШУ из програмских и ВШУ из партнерских земаља могу да преузму улогу координатора. ВШУ из партнерских земаља често су охрабриване да воде CBHE пројекте, како би градиле свој институционални капацитет за ову улогу. С друге стране, ВШУ из Србије које су имале значајно искуство током претходних година у CBHE пројектима, могу, захваљујући овоме, бити адекватни и поуздани координатори пројеката.

Од суштинског је значаја да изабрана ВШУ заиста спремна да води конзорцијум, као и да су изграђени односи поверења и сарадње између ВШУ које ступају у партнерство у циљу реализације одређене пројектне идеје.

 1. Како можемо да пронађемо партнере?

ВШУ се обично ослањају на већ успостављену сарадњу са колегама у земљи и иностранству. Ипак, неретко, у зависности од теме, постоји и потреба за проналажењем партнера који ће имати највећи капацитет за преузимање пројектних обавеза. У потрази за партнерима институције могу да се ослоне на подршку мреже националних Еразмус+ канцеларија у партнерским земљама и националних контакт тачака у програмским земљама.

Такође је могуће консултовати базу података у којој се налазе информације о пројектима подржаним у оквиру Еразмус+ програма и погледати које теме су до сада биле финансиране, као и ко су били учесници пројеката.

Списак установа и организација заинтересованих за сарадњу са високошколским установама из Републике Србије можете пронаћи на сајту Фондације Темпус.

 1. Да ли и придружени партнери (associated partners) које наводимо у пријави морају да имају PIC број?

Поред званичних партнера на пројекту који постају директни корисници средстава, постоји могућност да конзорцијум предвиди и учешће тзв. придружених партнера. Пошто придружени партнери нису директни корисници пројектних средстава, они не морају да имају PIC број.

 1. Партнери су нам послали мандатно писмо са потписом декана факултета. Да ли је то прихватљиво?

С обзиром да, у оквиру пројеката изградње капацитета у области високог образовања, учествују самосталне високошколске установе, мандатно писмо потписује ректор универзитета, односно директор партнерске установе.

Међутим, декан факултета може потписати мандатно само уколико је ректор универзитета претходно овластио декана да потпише мандатно писмо у име целе институције. Стога би требало да се уз такво мандатно писмо нађе и писмо овлаштења у коме ректор преноси пуна права заступања универзитета на декана факултета.

 1. Да ли логичка матрица (Logical Framework Matrix – LFM) мора да буде написана на две стране?

Матрица треба да буде што прецизнија и концизнија. Из искуства са ранијим пројектним пријавама, показало се да она може да буде на више од две стране.

 1. Колико радних пакета би једна CBHE пројектна пријава требало да има?

Правилима је дефинисано 5 врста радних пакета:

 • Припремни (Preparation),
 • Оперативни (Management),
 • Развојни, односно имплементациони (Development or Implementation),
 • Осигурање квалитета и мониторинг (Quality Assurance and Monitoring – Quality Plan) и
 • Дисеминациони (Dissemination and Exploitation of Results)

Свака пројектна пријава мора да садржи најмање по један од сваког од горе наведених врста радних пакета иначе неће бити узета у разматрање. Могуће је имати више радних пакета истог типа. Не постоји препорука за оптималан број радних пакета. Свакако расподела пројектних активности унутар радних пакета би требало да разумљива и партнерима и евалуаторима пројектне пријаве.

 1. За табеле које се односе на радни план (wоркплан) у упутству пише да треба да буду на једној страни. Да ли је проблем ако се то ограничење прекорачи?

И за радни план важи исто што и за LFM– не мора се строго испоштовати упутство о једној страни.

 1. Да ли текстуални делови пројектне пријаве могу да буду дужи од сугерисаног максималног броја карактера?

Нажалост, не могу. Важно је увек обратити пажњу на прописани број карактера тамо где је то наведено, јер део текста који премашује прописани простор неће бити видљив у финалној верзији пријаве која се поднесе и којој буде додељен референтни број.

 1. Да ли очекиване исходе (expected deliverables/results/outcomes/outputs) треба преписати редом из матрице за дати пакет?

Да, за сваки исход/резултат (deliverable) наведен у матрици треба попунити по једну табелу у делу E6 документа Detailed project description.

 1. Које врсте трошкова можемо да планирамо за реализацију планираних пројектних активности?

CBHE пројекат може да покрије:

 • трошкове хонорара (Staff costs у виду трошкова по јединици – unit costs; могу да износе максимално 40% наменских бесповратних средстава),
 • путне трошкове (Travel costs у виду трошкова по јединици – unit costs),
 • трошкове боравка (Costs of stay у виду трошкова по јединици – unit costs),
 • трошкове куповине опреме за високошколске институције из партнерских земаља (Еquipment у виду реалних трошкова – real costs; могу да износе максимално 30% наменских бесповратних средстава) и
 • трошкове подуговарања (Subcontracing у виду реалних трошкова – real costs; могу да износе максимално 10% наменских бесповратних средстава).
 • посебне трошкове у случају скупих путних трошкова – real costs; могу да износе до 80% дозвољених трошкова
 1. Да ли је у CBHE пројектима неопходно обезбедити суфинансирање и у ком износу?

Не постоји формалан захтев или упутство у вези са тачним процента суфинансирања на пројекту. Износ од 10% је само смерница направљена по угледу на проценте за суфинансирање из ранијег Темпус програма. У пројектној пријави се износ суфинансирања уписује оквирно у односу на генералну процену и није га потребно правдати рачунима, ако пројекат добије финансирање.

Суштински ће имплементација пројекта заиста захтевити друге врсте трошкова који не улазе у буџетску калкулацију, попут канцеларијских трошкова (overhead costs) и других. Институција стога мора рачунати на то да ће такве трошкове морати да суфинансира, како би спровела пројекат.

 1. Да ли је у CBHE пројектима дозвољено подуговарање и за које активности?

Типичне активности које могу да се подуговоре, под условом да их не обављају запослени на партнерским институцијама, су евалуација пројектних активности и ревизија, ИТ курсеви, курсеви страних језика, услуге превођења, израда и одржавање веб сајта и др. Више информација може се пронаћи у Еразмус+ програмском водичу у Анексу 1.

 1. Ко има право на трошкове хонорара за рад на пројекту (staff costs)?

Чланови пројектних тимова институција које учествују у пројекту имају право на трошкове хонорара.

 1. Да ли је могуће предвидети трошкове хонорара за запослене у министарствима уколико је одређено министарство партнер на пројекту?

Могуће је у CBHE пројектној пријави предвидети исплате хонораре и запосленима у министарствима и локалним самоуправама. За разлику од претходног Темпус програма, са аспекта Програма, министарства могу примити средства са било које буџетске линије осим опреме, која је доступна само високошколским институцијама у партнерским земљама.

Додатно тумачење је доступно у документу Frequently asked questions – Call for Proposals 2019 – EAC/A03/2018.

 1. Када су у питању путни трошкови (travel costs), да ли треба навести само број дана колико траје састанак или треба урачунати и дане потребне за путовање?

Путни трошкови (travel costs) и трошкови боравка (subsistence costs) се рачунају узимајући у обзир и дане путовања, а не само трајање састанка.

 1. Коју врсту опреме је могуће предвидети планом куповине у пројектној пријави?

Опрема чија куповина се планира би требало пре свега да буде у служби реализације циљева пројекта.

 1. Где сврставамо трошкове штампања наставних материјала?

Трошкове штампања наставних материјала је могуће подуговорити или их покрити кофинансирањем.

 1. Да ли је прихватљиво да се у оквиру подуговарања подведу трошкови који се тичу видљивости пројекта (промотивни материјали посвећени што успешнијој дисеминацији пројекта)?

У складу са наводима у Еразмус+ програмском водичу на страни 309, подуговарање може да обухвати и активности које се тичу штампања, објављивања и дисеминације у општем смислу, тако да је такав трошак прихватљив.

 1. Да ли могу да се појаве одређени технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?

Финална фаза пројектне пријаве подразумева валидацију унетих података. Та процедура може да укаже на неке грешке у попуњавању појединих поља. Због тога добра пракса налаже да се валидација садржаја и само подношење пријаве ураде благовремено, минимум дан два пре званичног рока, како би се техничка подршка саме Извршне агенције (ЕАCEA) могла конктатирати.

 1. Да ли је потребно испунити одређене техничке захтеве?

Да, потребно је испунити одговарајуће техничке захтеве како би се сви делови пројектне пријаве учитали и испунили на тражени начин. Више информација о техничким аспектима подношења апликације доступно је у упутству на линку:  https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/electronic-application-forms-eforms_en

 1. Када је најбоље да започнемо писање пројектне пријаве и шта је све потребно да предвидимо?

Писање пројектне пријаве је могуће отпочети од тренутка објављивања званичног Позива за пројекте, с обзиром на то да листа прописаних приоритета дефинише теме којима ће се пројектне пријаве могу бавити. Листа приоритета се усаглашава у консултацијама са надлежним Министарствима просвете и Делегацијом ЕУ у партнерским земљама. Добро је конктактирати Националну Еразмус+ канцеларију у партнерској земљи и проверити да ли се очекује промена приоритета за текућу годину. Свакако да и пре самог објављивања позива треба погледати актуелни Програмски водич и друга релевантна докумената доступна на сајту Извршне Агенције и упознати се са свим техничким аспектима подношења CBHE пројектне пријаве.

Важно је истаћи да поред рока за подношење пројектних пријава који је дефинисан правилима Програма, постоји и низ интерних рокова које би заинтересовани за пријављивање пројеката требало да узму у обзир. Ради се о интерним процедурама које имају своје рокове и прописане су интерним правилницима појединих ВШУ.

Уколико се пројектни тим определио за пријаву структурног пројекта, треба имати у виду да је за ову врсту пројеката неопходно укључење министарства надлежног за просвету у свакој од партнерских земаља које учествују у пројекту. Како је Србија од конкурсног рока 2019. у статусу програмске земље, те њене установе немају исту улогу у овој врсти пројеката као раније, а пројектне активности не иницирају структурне промене у нашој земљи, овај услов више није важећи за Србију.

CBHE пројекти подразумевају учешће већег броја партнера из програмских и партнерских земаља који заједничким активностима остварују утицај на образовне процесе једне циљне земље и региона. У највећем броју случајева реч је о трогодишњим пројектима чији је циљ коренита реформа студијских програма већег броја високошколских институција. У том смислу је потребно обратити посебну пажњу на опсег пројектних активности и на потребу да се оствари одговарајући утицај који ће бити сразмеран предвиђеном износу средстава.

Последње модификовано: February 15, 2019Публикације: