Organisation ID (OID) и Participant Identification Code (PIC број)

Осим на овој страници, детаљно упутство и редослед корака за регистрацију OID и PIC броја доступни су у видео туторијалу на Youtube каналу Фондације Темпус.

За сва питања и недоумице у вези са OID и PIC бројем можете контактирати Информативни центар Фондације Темпус.

Уводна напомена: уколико желите да учествујете у врстама Еразмус+ пројеката који се подносе Националним агенцијама, укључујући Фондацију Темпус (тзв. децентрализовани пројекти), молимо консултујте делове одговора који се односе на OID; уколико желите да учествујете у врстама Еразмус+ пројеката који се подносе Извршној агенцији EACEA из Брисела (тзв. централизовани пројекти), молимо консултујте делове одговора који се односе на PIC број.

 

1. OID и PIC број и њихова улога у конкурисању за Еразмус+ пројекте

2. EU Login налог и његова улога у регистрацији OID/PIC броја

3. Поступци за регистрацију OID и PIC броја

4. Подаци који се попуњавају приликом регистрације OID/PIC броја

5. Документација која се прилаже на платформу/портал након регистрације OID/PIC броја

6. Сертификација OID / валидација PIC броја

7. Ажурирање регистрованих података

8. Номинација LEAR особе

9. Регистрација OID/PIC броја за физичка лица

10. Приступ подацима о регистрованој организацији

11. Учитавање података о регистрованој организацији у формулар пријаве пројекта

12. Провера о извршеној регистрацији OID / PIC броја организације

 

1. OID и PIC број и њихова улога у конкурисању за Еразмус+ пројекте

Organization ID (OID) и Participant Identification Code (PIC број) су јединствени идентификатори организација/институција који се користе за учествовање у Еразмус+ пројектима. Свака организација, институција или неформална група младих која, било у улози подносиоца или партнера, жели да учествује у пријави децентрализованих пројекaта (пројекти који се подносе некој од националних агенција за Еразмус+, укључујући Фондацију Темпус) мора имати регистрован OID, док за учешће у централизованим пројектима (пројекти који се подносе Извршној агенцији ЕАЦЕА из Брисела) мора имати регистрован PIC број.

OID је састављен од слова Е и осам цифара, док се PIC број састоји од девет цифара.

OID и PIC број се добијају на одговарајућој платформи тј. порталу Европске комисије, након уноса основних података о организацији, попут назива, адресе, матичног броја, пореског идентификационог броја, контакт особе итд. Платформи Erasmus+ and Euroepan Solidarity Corps која служи за регистрацију OID броја приступа се путем овог линка, док PIC број Ваше организације можете регистровати на порталу Funding and Tender Opportunities који је доступан овде.

Свака организација може ажурирати своје податке на страници своје организације на платформи/порталу где је OID/PIC број регистрован.

Једном регистрован OID/PIC број може се користити за све конкурсне рокове у оквиру Еразмус+ програма.

Други програми ЕУ за које се користи PIC број су Хоризонт 2020, Креативна Европа, Европа за грађане и грађанке.

Дeтаљан списак свих врста Еразмус+ пројеката, са информацијом о томе које врсте пројеката спадају у децентрализоване (подносе се националним агенцијама) а које у централизоване (подносе се Извршној агенцији ЕАЦЕА), тј. за које пројекте се користи OID, а за које PIC број, доступан је на овој страници.

OID и PIC број Европској комисији и њеним агенцијама, као и Националним агенцијама за Еразмус+ програм (укључујући Фондацију Темпус) омогућавају праћење података о организацијама које учествују у поднетим пријавама и успешним пројектима који се финансирају кроз Еразмус+ програм.

Поред тога, формулари за подношење пријава за пројекте су такви да се основни подаци за организације (назив, адреса, град, земља, контакти, вебсајт) у њих не уписују већ их сервер/портал за е-формуларе сам “повлачи” и креира формулар захваљујући бази података о OID и PIC бројевима са портала Европске комисије.

2. EU Login налог и његова улога у регистрацији OID/PIC броја

Појединац који жели да за своју организацију региструје OID или/и PIC број пре свега мора да има отворен свој лични налог на порталу – EU Login налог. EU Login jе сервис Европске комисије за проверу идентитета корисника, који омогућава регистрованим корисницима приступ широком распону услуга Комисије на интернету, користећи јединствену адресу е-поште корисника и . Адреса е-поште не мора бити лична адреса појединца (нпр. наставника који региструје своју школу) већ може бити адреса е-поште организације/установе (нпр. школе), чиме се обезбеђује приступ налогу од стране организације чак и ако појединац који ју је регистровао нпр. више не ради у њој.

EU Login налог појединцу између осталог омогућава:

  • да региструје организацију за добијање OID или/и PIC броја за учешће у програму Еразмус+
  • да приступи и генерише е-формулар за пријаву Еразмус+ пројекта

3. Поступци за регистрацију OID и PIC броја

Поступак добијања OID/PIC броја отпочиње отварањем EU Login налога појединца који врши регистрацију организације зарад добијања OID/PIC броја. Било који EU Login корисник може да региструје појединачну организацију. Поступак регистрације OID и PIC броја је веома сличан, али се спроводи на два различита портала Европске комисије.

За регистрацију OID, потребно је да се корисник преко свог ЕU Login налога пријави на платформу Erasmus+ and European Solidarity Corps, након чега пролази кроз програмски вођени след корака за регистрацију организације.

За регистрацију PIC броја, потребно је да се корисник преко свог ЕU Login налога пријави на портал Funding and tender opportunities и прати кораке за регистрацију.

Корисницима који региструју PIC број је као подршка на располагању Водич за регистрацију PIC броја. Такође, детаљно упутство и редослед корака за регистрацију и OID и PIC броја доступни су у видео туторијалу на Youtube каналу Фондације Темпус.

OID који организација добије када се први пут региструје сматра се привременим (енг: declared), али је он довољан у фази конкурисања за децентрализоване пројекте. Тек када пројекат буде одобрен за финансирање, обавезна је процедура сертификације статуса организације од стране Националне агенције која је одобрила пројекат (за организације из Србије то је Фондација Темпус), чиме OID постаје сертификован. Сличан поступак примењује се на организацију и њен PIC број у случају одобравања централизованог пројекта, с тим што се овај поступак назива валидација и спроводи га Извршна агенција ЕАЦЕА из Брисела, за организације из свих земаља.

Сваки појединац који поседује EU Login налог може да региструје сопствену организацију или неку другу организацију. Препорука је да регистрацију обави особа која припада тој организацији и која је о томе обавестила своју управу, како би се умањила могућност грешака приликом уноса података. У сваком случају, приликом регистрације је између осталог потребно унети податак о контакт особи из организације која се региструје.

4. Подаци који се попуњавају приликом регистрације OID/PIC броја

Приликом регистровања организације неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, адреса, матични број, порески идентификациони број, контакт особа (то може бити иста особа која обавља регистрацију на платформи/порталу) и др. Апликације за регистрацију садрже појашњења за сваки сегмент регистрационог процеса, а звездицом су обележена поља која морају да се попуне да би се прешло на следећи корак и да би се процес довршио.

5. Документација која се прилаже на платформу/портал након регистрације OID/PIC броја

Организације које желе да пријаве Еразмус+ пројекат, у одељку Documents на својoj страници на одговарајућем порталу треба да додају (upload) следеће скениране документе (идеално у PDF формату, не веће од 6 MB појединачно):

Поред тога, потребно је додати и документе који потврђују податке наведене приликом регистрације OID/PIC броја, као што су решење о оснивању/упису организације у регистар, решење о пореском идентификационом броју. Ову документацију није неопходно додати у фази подношења пријаве пројекта, али ће то бити неопходно у фази сертификације/валидације. Обрасце и пратећа документа није могуће избрисати, али је могуће додати нову измењену верзију, која постаје референтна за агенцију.

Тело које спроводи сертификацију OID/ валидацију PIC броја, у том процесу може затражити од организације достављање додатне документације, а у случају (централизоване) валидације и оверене преводе одређених докумената.

6. Сертификација OID/ валидација PIC броја

Сертификација OID/ валидација PIC броја представља процес верификације статуса организације на основу регистрованих података и додатих докумената на њеној страници на платформи/порталу, који се мора спровести пре потписивања уговора о финансирању. У случају OID (децентрализовани пројекти) поступак иницира и спроводи надлежно тело Фондације Темпус, док у случају PIC (централизовани пројекти) поступак спроводи надлежно тело Европске комисије. Том приликом контактира се особа која је унета као контакт за организацију, у случају потребе за достављањем додатних докумената и/или овереног превода докумената.

Трајање сертификације/ валидације може да се разликује у зависности од коресподенције са надлежним телом и потребе да се обезбеде додатна појашњења везана за организацију, као и додатна пратећа документа.

По завршетку процеса, који подразумева проверу свих на платформи/порталу унетих података и докумената, OID постаје сертификован/ PIC број постаје валидиран. У неким врстама Еразмус+ пројеката се пре уговарања захтева и сертификација OID/валидација PIC бројева свих партнерских организација на пројекту.

Током валидације PIC броја дешава се номиновање и верификовање LEAR – Legal Entity Authorized Representative – контакт особе која испред организације преузима комуникацију са Европском комисијом. Tо може, али не мора бити, овлашћено лице организације тј. њен правни заступник.

LEAR особа може да номинује још и тзв. администратора/е налога (Account Аdministrator), који имају иста права као и она за модификацију података о организацији, али не могу да именују друге администраторе налога.

7. Ажурирање регистрованих података

Податке унете приликом регистрације на платформи/порталу је могуће мењати. Све док OID није сертификован/ PIC није валидиран, унете промене на порталу се аутоматски верификују у систему. Након успешне сертификације/ валидације, све промене у подацима на платформи/порталу мора одобрити надлежна агенција.

Све измене се врше приступом одговарајућој платформи/порталу на коме је и регистрован OID/PIC организације, помоћу EU Login налога којим је OID/PIC регистрован.

8. Номинација LEAR особе

Поступак номиновања особе од стране организације која ће добити LEAR статус тече паралелно са валидацијом PIC броја организације у регистру корисника.

Права и обавезе номиноване особе, као и поступак њене номинације детаљно су објашњени у Упутству на страници Европске комисије.

Може постојати само једна особа којој је додељен статус LEAR-а за једну организацију.

9. Регистрација OID/PIC броја за физичка лица

Физичка лица могу да се региструју на платформи/порталу. Ипак, имајући у виду да се ради о јединственом регистру корисника који обухвата више програма Европске комисије, треба обратити пажњу на то да у пројектима програма Еразмус+ могу учествовати правна лица (организације, институције и слично), док једини изузетак представљају неформалне групе младих које представљају и у њихово име се региструју физичка лица.

10. Приступ подацима о регистрованој организацији

Након регистрације је одређени број података о организацији/институцији, као и сам OID/PIC број доступан широј јавности заинтересованој за програм Еразмус+. С друге стране, увид у све податке и пратеће документе имају само особа која је извршила регистрацију организације, LEAR и/или делегирани администратори налога.

11. Учитавање података о регистрованој организацији у формулар пријаве пројекта

Електронски систем за подношење пријава Еразмус+ пројеката је такав да се основни подаци организације (назив, адреса, град, земља, контакти, веб-сајт) у њих не уписују већ их е-формулар сам учитава из базе података о OID и PIC бројевима са платформе/портала Европске комисије где су регистровани.

Систем притом не учитава и контакт особу за појединачни пројекат, те тај податак подносиоци пријаве сами уписују директно у формулар. Дакле, контакт особа за појединачни пројекат може, али и не мора бити иста особа која је уписана као контакт особа за организацију на платформи/порталу.

12. Провера о извршеној регистрацији OID/PIC броја организације

Проверу да ли организација већ има регистрован OID, као и претрагу регистрованих организација, можете обавити на платформи Erasmus+ and European Solidarity Corps.

Проверу да ли организација већ има регистрован PIC број, као и претрагу регистрованих организација, можете обавити на порталу Funding and tender opportunities.

Организацијама које су на дан 22.10.2019. имале регистрован PIC број, систем би требало да је аутоматски доделио и OID. То практично значи да ће све организације које су се регистровале пре ступања на снагу наведених измена, осим PIC броја аутоматски поседовати и ОID, док ће организације које се региструју након наведених измена моћи да региструју PIC, OID или оба идентификатора, у зависности од потребе тј. типа пројеката у којима желе да учествују.

Последње модификовано: December 16, 2020Публикације: