Група за правне и опште послове

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место са непуним радним временом за следећу позицију:

Група за правне и опште послове

 Хигијеничар/ка

 Београд

Конкурс је отворен до 31. августа 2017. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће обавити разговоре са свим кандидатима који уђу у ужи избор и то у периоду од 04. до 08. септембра. 2017. године.

Радни однос се заснива са непуним радним временом у трајању од 24 часа недељно.

Одабрани кандидат ће посао за који је ангажован обављати у Београду, ул. Теразије бр. 39.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради личних података овде и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу  hr@tempus.ac.rs

Потребно је послати:

  • CV, тј. Биографију
  • Мотивационо писмо
  • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)-на увид
  • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)-на увид

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Очекује се да ће почетак рада бити средином септембра 2017. године. Радни однос се заснива на одређено време  са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.

Група за правне и опште послове

 Хигијеничар/ка

 

Опис послова:

• одржавање хигијене пословних просторија Фондације што подразумева редовно усисавање, брисање прашине, прање прозора, врата и радних столова, пражњење корпи за смеће, прање подова и тсл;

• брига о чистом посуђу у кухињи;

• послуживање странака Фондације;

• по потреби одлазак у пошту и други курирски послови;

• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови: 

• диплома средњег образовања – која одговара старом III или IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);

• педантност, прецизност и организованост у раду;

• познавање средстава за хигијену и начин одржавања појединих површина (дрвених, стаклених површина, техничких апарата, монитора и сл.);

• најмање годину дана радног искуства;

• способност за рад у тиму.