Нови конкурс: Сарадник/ца за ИТ

Фондација Темпус расписује конкурс за ново радно место, за позицију:

Сарадник/ца за ИТ

Опис послова:

 • одржавање мрежа и мрежне опреме у Фондацији;
 • пружање помоћи колегама у раду са софтверским алатима;
 • одржавање телефонске централе и мреже телефона;
 • одржавање рачунарске опреме Фондације;
 • одржавање вебсајта Фондације;
 • комуникација са пружаоцима ИТ и осталих техничких услуга које Фондација користи;
 • давање предлога за унапређивање рада употребом ИТ;
 • давање предлога за решења проблема из области ИТ-а;
 • обављање и других послова везано за техничку опрему и ИТ решења (софтвер и хардвер);
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обавља и друге послове у складу са одлуком заменика управитеља, управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

 • да поседује диплому високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије) из области информационих технологија или диплому средњег образовања уз минимум пет година радног искуства из области информационих технологија;
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • најмање три године радног искуства на сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • способност за самосталан рад и за рад у тиму;
 • поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.

Пожељно је радно искуство у раду са базама података и продукцијом видео материјала.

Конкурс је отворен до 15.07. 2016. године у 23:59 часова.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо.

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром),

3. Могућност провере специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rsпредмет: Сарадник/ца за ИТ. Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању),
 • Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу)

Очекује се да ће почетак рада бити крајем јула 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.