Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Obaveštavamo Vas da Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku (NSS) raspisuje konkurs za eTwinning ambasadore za Republiku Srbiju.

eTwinning ambasadori treba da budu iskusni korisnici eTwinning portala koji su zainteresovani i u mogućnosti da učestvuju u promociji eTwinning portala i eTwinning aktivnosti u regionu svoje škole i šire.

eTwinning je internet portal koji podržava virtuelnu saradnju svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu širom Evrope. Cilj eTwinning portala je da, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije, poveže zaposlene u školama i predškolskim ustanovama kako bi osmišljavali i sprovodili zajedničke projekte.

 Zadaci eTwinning ambasadora su:

• Pružanje pomoći NSS-u prilikom organizovanja događaja unutar Republike Srbije vezanih za promociju eTwinning portala i pojašnjavanje osnova ili detalja vezanih za rad na eTwinning portalu;

• Organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih i edukativnih događaja i obuka u školama i predškolskim institucijama unutar Republike Srbije, u koordinaciji sa NSS-om, u cilju povećanja broja registrovanih učesnika eTwinning portala, povećanja broja eTwinning projekata i njihovog kvaliteta;

• Organizovanje onlajn obuka korištenjem IKT alata na eTwinning portalu, kao i učestvovanje na onlajn obukama za koje NSS obezbeđuje softver;

• Doprinos razmeni primera dobrih praksi sa kolegama u Republici Srbiji i u drugim zemljama;

• Učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim eTwinning ambasadorima u zemlji ili inostranstvu na koje ih uputi NSS;

• Pružanje drugih informacija važnih za sprovođenje eTwinning-a u Republici Srbiji i druga vrsta pomoći NSS-u;

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori konstantno sarađuju sa NSS-om i od njega dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom.

NSS će snositi putne troškove za sve događaje na koje uputi ambasadore.

Rad eTwinning ambasadora je volonterski.

Uslovi za prijavu:

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

• da su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji;

• da su registrovani na eTwinning portalu i da su Nacionalnom timu za podršku dostavili potvrdu o zaposlenju u navedenoj instituciji/jama;

• da su osnivači ili partneri u najmanje jednom evropskom eTwinning projektu kao i da značajno doprinose ovim projektima (rezultati moraju biti vidljivi kroz aktivnosti u Twinspace delu projekata);

• da dobro govore engleski jezik (međunarodni događaji namenjeni eTwinning ambasadorima se održavaju na engleskom jeziku, razmena primera dobre prakse sa drugim zemljama učesnicama eTwinning-a se takođe odvija na engleskom jeziku);

• da koriste IKT alate neophodne za rad na eTwinning portalu (alati za komunikaciju, pretraživanje, razmenu materijala, oglašavanje).

Neophodno je i da kandidati omoguće NSS-u pristup Twinspace delovima svojih projekata, kako bi NSS imao uvid u aktivnosti vezane za projekte.

Odabir kandidata

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Kandidati koji su ušli u uži izbor biće pozvani da na engleskom i srpskom jeziku odgovore na zadate situacije ili pitanja (u vezi sa eTwinning portalom) putem Skype-a. Razgovori će biti obavljeni u terminu, o čemu će biti obavešteni putem imejla.

Prijave kandidata sa kojima su već obavljeni razgovori za eTwinning ambasadore u prethodnom periodu, za školsku 2015/2016.godinu, mogu biti razmatrane bez ponovnog obavljanja razgovora.

Konačnu odluku o odabiru eTwinning ambasadora iz Republike Srbije NSS će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog razgovora. Prednost će se dati kandidatima koji eTwinning projekte uključuju u nastavni proces. Prilikom odabira eTwinning ambasadora vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti predstavnika škola/predškolskih ustanova iz različitih regiona Republike Srbije, o tipovima institucija u kojima rade, uzrastu dece sa kojima rade i predmetima koje predaju.

Nakon završene selekcije eTwinning ambasadora, odabrani kandidati su dužni da prisustvuju obuci koju organizuje Nacionalni tim za podršku. Obuka će se održati najranije u novembru mesecu 2016. godine.

eTwinning ambasadori su obavezni da tokom obavljanja dužnosti ambasadora budu aktivni i da o svojim aktivnostima redovno obaveštavaju NSS. Ukoliko eTwinning ambasador tokom dvogodišnjeg perioda delovanja u ulozi ambasadora nije aktivan u periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul-avgust i decembar-januar) NSS zadržava pravo da ambasadora razreši dužnosti.

Napomena: Naglašavamo da se aktivnosti eTwinning ambasadora često preklapaju sa radnim vremenom zaposlenih u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde.

Rok za prijavu je 31. oktobar 2016. godine, 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji:

Jelena Dragaš

Nataša Jerković Đukanović

Ivana Banković

011/3342 430; 011/3342 432

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs