Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Obaveštavamo Vas da eTwinning Nacionalni tim za podršku Srbije (NSS) raspisuje konkurs za eTwinning ambasadore za Republiku Srbiju. NSS bira najviše 9 ambasadora na period od dve godine.

eTwinning ambasadori treba da budu iskusni korisnici eTwinning portala koji su zainteresovani i u mogućnosti da učestvuju u promociji eTwinning portala i eTwinning aktivnosti u regionu svoje škole i šire.

eTwinningeTwinning je internet portal koji podržava virtuelnu saradnju svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu širom Evrope. Cilj eTwinning portala je da, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije, poveže zaposlene u školama i predškolskim ustanovama kako bi osmišljavali i sprovodili zajedničke projekte.

Zadaci eTwinning ambasadora su:

• Pružanje pomoći NSS-u prilikom organizovanja događaja unutar Republike Srbije vezanih za promociju eTwinning portala i pojašnjavanje osnova ili detalja vezanih za rad na eTwinning portalu;
• Organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih i edukativnih događaja i obuka u školama i predškolskim institucijama unutar Republike Srbije, u koordinaciji sa NSS-om, u cilju povećanje broja registrovanih eTvinera, povećanja broja eTwinning projekata i njihovog kvaliteta;
• Organizovanje on-line obuka korištenjem IKT alata (softver za on-line obuke obezbeđuje NSS);
• Doprinos razmeni primera dobrih praksi sa kolegama u Srbiji i u drugim zemljama;
• Učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim eTwinning ambasadorima u zemlji ili inostranstvu na koje ih uputi NSS;
• Pružanje drugih informacija važnih za sprovođenje eTwinning-a u Srbiji i druga vrsta pomoći NSS-u;

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori tesno sarađuju sa NSS-om i od njega dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom.
NSS će snositi putne troškove za sve događaje na koje uputi ambasadore.

Rad eTwinning ambasadora je volonterski.

Uslovi za prijavu

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:
• da su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji;
• da su registrovani na eTwinning portalu i da su Nacionalnom timu za podršku dostavili potvrdu o zaposlenju u navedenoj instituciji/jama;
• da su osnivači najmanje jednog evropskog eTwinning projekta i da su partneri na najmanje jednom evropskom eTwinning projektu kao i da značajno doprinose ovim projektima (rezultati moraju biti vidljivi kroz aktivnosti u Twinspace delu projekata);
• da dobro govore engleski jezik (međunarodni događaji namenjeni eTwinning ambasadorima se održavaju na engleskom jeziku, razmena primera dobre prakse sa drugim zemljama učesnicama eTwinning-a se takođe odvija na engleskom jeziku);
• da koriste IKT alate neophodne za rad na eTwinning portalu (alati za komunikaciju, pretraživanje, razmenu materijala, oglašavanje).

Neophodno je i da kandidati omoguće NSS-u pristup Twinspace delovima svojih projekata, kako bi NSS imao uvid u aktivnosti vezane za projekte.

Odabir kandidata

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Kandidati koji su ušli u uži izbor biće pozvani da izrade prezentaciju na zadatu temu ( vezanu za eTwinning portal) na engleskom jeziku i predstave je NSS-u uživo ili putem Skype-a.

Konačnu odluku o odabiru eTwinning ambasadora iz Srbije NSS će doneti tokom septembra 2015. godine i to na osnovu celokupne prijave kandidata i održane prezentacije. Prednost će se dati kandidatima koji eTwinning projekte uključuju u nastavni proces. Prilikom odabira eTwinning Ambasadora vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti predstavnika škola/predškolskih ustanova iz različitih regiona Srbije, o tipovima institucija u kojima rade, uzrastu dece sa kojom rade i predmetima koje predaju.

Nakon završene selekcije eTwinning ambasadora, odabrani kandidati su dužni da prisustvuju obuci koju organizuje Nacionalni tim za podršku.

eTwinning ambasadori su obavezni da tokom obavljanja dužnosti ambasadora budu aktivni i da o svojim aktivnosti obaveštavaju NSS. Ukoliko Ambasador tokom dvogodišnjeg perioda delovanja u ulozi ambasadora nije aktivan u periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul-avgust i decembar-januar) NSS zadržava pravo da Ambasadora razreši dužnosti.
Napomena: Naglašavamo da se aktivnosti eTwinning ambasadora često preklapaju sa radnim vremenom zaposlenih u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde
Rok za prijavu je do 15. jula 2015. godine, 23:59 časova.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning Nacionalnom timu za podršku u Srbiji:

Jelena Dragaš
Nataša Jerković Đukanović
011/3342 430; 011/3342 432
Imejl: konkursi@tempus.ac.rs
etwinning@tempus.ac.rs