Koraci za prijavljivanje

¨  Proveriti u kojim vrstama projekata organizacija može da učestvuje.

¨  Pročitati detaljne informacije o vrsti projekta za koju će organizacija podneti prijavu u Erazmus+ vodiču, na sajtu Evropske komisije i na sajtu Fondacije Tempus.

¨  Pripremiti Evropski razvojni plan (samo za KA1 projekte mobilnosti) – dokument koji sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost institucije, identifikovane potrebe i obrazloženje na koji način će planirane Erazmus+ aktivnosti dovesti do ispunjenja tih potreba.

¨  Osmisliti glavnu temu i ciljeve projekta.

¨  Pronaći partnerske organizacije.

U zavisnosti od vrste institucije, resursi za pronalaženje partnera mogu biti:

¨  Razraditi temu i ciljeve projekta zajedno sa partnerima i početi pripremu prijavnog formulara.

¨  Proveriti da li organizacija ispunjava osnovne uslove, koji će biti procenjivani tokom evaluacije projektne prijave:

  • organizacioni (odgovarajuće profesionalne kompetencije i kvalifikacije potrebne za sprovođenje predloženog projekta);
  • finansijski kapaciteti (stabilni i dovoljni izvori finansiranja da održe njene aktivnosti u periodu u kome se projekat sprovodi).

¨  Registrovati se za dobijanje PIC broja, ukoliko Vaša organizacija već nema ovaj broj:

Više informacija o PIC broju nađite na ovom linku.

¨  Proveriti da li svi partneri na projektu imaju PIC broj.

¨  Proveriti da li organizacija – podnosilac prijave – ima devizni račun.

Ukoliko je organizacija partner na projektu, devizni račun nije neophodan u trenutku prijave.

¨  Kada popunite najveći deo prijave, pogledajte da li ona ispunjava kriterijume na osnovu kojih će se procenjivati projektna prijava.

Informacije o kriterijumima možete koristiti za samoevaluaciju Vaše prijave i njeno poboljšanje.

¨  Proveriti da li su popunjena sva potrebna polja u prijavnom formularu.

¨  Popunjen prijavni formular poslati elektronskim putem Fondaciji Tempus najkasnije do roka za prijavljivanje.

Rok za KA1 projekte je 5. februar 2020. godine do 12.00 časova, a za KA2 projekte 24. mart 2020. do 12.00 časova.