Критеријуми за доделу националних ознака квалитета

Неопходно је остварити поенe у свакој од наведених категорија како би се добила национална ознака квалитета. За сваку од наведених категорија могуће је остварити највише 5 поена. Да би се добила национална ознака квалитета, неопходно је да пројекат добије најмање 15 поена.

КАТЕГОРИЈЕ:

I. Унапређење извођења наставе[1]

Наставници[2] су током пројекта испробали различите педагошке методе са ученицима[3]  као што су: организовање тимског рада и сарадње, постављање питања ученицима која их наводе на даље истраживање и анализу, омогућавање ученицима да изаберу начине проналажења и представљања информација, итд. Зависно од контекста и узраста ученика, ученици треба да се охрабре да постану покретачка снага пројекта, да буду креативни, одговорни, самостални, уместо да само реализују идеје својих настaвника.

Критеријуми за додељивање поена
0 Нема покушаја да се укључе ни ученици ни други наставници.
1 Нису видљиве активности које укључују активно ангажовање ученика.
2 Постоје бар неке активности осмишљене да укључују активно ангажовање ученика (размена и/или упоређивање информација, видљив резултат заједничког рада ученика, итд.) 
3 Постоје активности осмишљене да укључују активно ангажовање ученика. Пројекат је осмишљен и спроведен тако да даје могућност ученицима да комуницирају са партнерима и сарађују у оквиру заједничких задатака на различите начине (појединачно, у мањим групама, у интернационалним тимовима).
4 Пројекат укључује педагошке методе које подстичу активно учешће ученика, интерактивност и сарадњу. Примењене методе су јасно уочљиве (сакупљање информација, упоређивање информација, решавање проблема, заједничко стварање резултата пројекта (књижевне, уметничке, техничке, научне, новинарске активности…) и воде ка изради квалитетних садржаја.
5 Све претходно наведено, као и додатна креативност у развоју и вођењу пројекта и исказана оригиналност у начину рада.

[1] Усмерено ка већој ангажованости ученика. Потребно је доставити план рада (годишњи, месечни и/или дневни) као доказ да се одређена тема/јединица обрађује на другачији начин.

[2]Односи се на васпитаче, учитеље и наставнике.

[3] Односи се на децу школског и предшколског узраста.

II. Повезаност пројекта са школским/предшколским планом и програмом[4]

Пројекат се ослања на школски/предшколски план и програм. Главни део пројекта у коме су учествовали ученици се одвија за време наставе, у школи, пројекат није заснован само на раду ученика код куће. Пројекат има јасне циљеве да развије ученичке компетенције у различитим предметима. Наставник на јасан начин реализује наставни план и програм радећи на датом eTwinning proјекту.

Критеријуми за додељивање поена
0 Нема повезивања пројекта са школским/предшколским планом и програмом.
1 Повезаност са школским/предшколским планом и програмом није видљива. Активности су усмерене на забаву, не на структуиране наставне активности.
2 Пројекти у којима повезаност са наставним планом и програмом није приоритет: пројекат је део ваннаставних активности уз добровољно учешће ученика.
3 Повезаност са наставним планом и програмом је видљива, али није јасно назначена у пријави и у опису пројекта, и није потпуно видљива у ученичким активностима.
4 Повезаност са наставним планом и програмом је јасно видљива: пројекат је очигледно заснован на пројектно-орјентисаној настави чији је циљ да ученици развију вештине и стекну знање као што је предвиђено планом и програмом различитих предмета (мада то није експлицитно објашњено у пријави).
5 Све претходно наведено под тачком 4, као и: наставник је у пријави објаснио оквир пројектно-орјентисане наставе, нпр. тако што је објаснио циљеве активности које су наставници предложили својим ученицима, као и на који начин су пројектне активности у складу са наставним планом и програмом.

[4] Школски план и програм укључује како наставне, тако и ваннаставне активности. Потребно је доставити план рада (годишњи, месечни и/или дневни), како би се омогућила видљивост повезаности пројекта са школским/предшколским планом и програмом.

III. Комуникација и размена између партнерских школа/предшколских установа

Већина eTwinning пројеката у одређеној мери развија комуникацију и дељење информација међу наставницима и ученицима. Овде се процењује квалитет комуникације и активности (појединачне или у малим групама) које је наставник самостално осмислио, или у сарадњи са ученицима, нпр. гласање, квизове и сл. које охрабрују ученике да прате рад својих партнера.

Критеријуми за додељивање поена
0 Врло мало доказа о постојању комуникације међу партнерима.
1 Од партнера се очекује ограничена комуникација, нпр. путем електронске поште и то више као вежба, а не шире постављени пројектни задатак. Ученици нису укључени или је мали број ученика укључених у TwinSpace, наставници објављују радове ученика (код пројеката који су везани за школе).
2 Партнери израђују различите материјале и објављују их на TwinSpace-у или другим алатима за комуникацију нпр. блог. Међутим, нема понуђених активности које осигуравају да су ученици активно укључени у размену информација и материјала. Партнери углавном одвојено обављају своје задатке, недостатак координације тема, нема планираног исхода. 
3 Партнерска одељења су радилa на истој теми и са сличним инструкцијама, тако да су ученици били заинтересовани да виде и прокоментаришу рад и материјале партнерских одељења. Ученици деле своје материјале и обогатили су своја знања овом разменом, наставници су осмислили посебне активности које осигуравају интеракцију међу ученицима
4 Дељење информација има јасно уочљиве циљеве: упоређивање, развијање знања, ширење видика код ученика. Ови циљеви су постигнути кроз педагошке процесе које су наставници осмислили, а ученици спровели у дело. Комуникација међу ученицима је јасан циљ наставника (коришћење алата у TwinSpace-у као нпр. форуми или видеоконференције и сл.). Током пројекта су коришћени алати који су прикладни за заједнички рад нпр. wiki.
5 Све претходно наведено под тачком 4, као и: наставници су у изузетној мери развили размену и дељење информација као први корак у сарадњи између ученика. Тема је заједничка, радни задаци су подељени, ученици дискутују о теми и користе што више алата за комуникацију.

IV. Степен сарадње између партнерских школских/предшколских установа

Сарадња је више од комуникације; партнери нису само примаоци информација, већ чланови тима, коаутори и ствараоци заједничког пројекта. Сарадња подразумева да је сваком одељењу потребан допринос партнера како би успешно испунили активност.

Критеријуми за додељивање поена
0 Не постоји никакав вид сарадње.
1 Нема показатеља сарадње, али постоје назнаке покушаја да се оствари сарадња.
2 Исто као 1, али постоји јасно видљив покушај различитих начина сарадње који није успео.
3 Постоје показатељи сарадње: добро организован Twinspace или сличан комуникацијски алат који приказује рад ученика (нпр. по темама). Теме су заједничке али нема заједничког финалног производа/исхода пројекта.
4 Као резултат сарадње и заједничког рада је настао видљив заједнички исход или производ пројекта нпр. видео, електронска књига и сл. Видљиво је да су оснивачи заједно допринели планирању и спровођењу активности и да су учесници пројекта (како наставници тако и ученици) допринели Twinspace делу у складу са узрастом.
5 Све претходно наведено под тачком 4, али изузетно успешна сарадња, оригиналан заједнички производ/исход пројекта, врло активан рад од стране међународних тимова.

V. Употреба ИКТ технологије

Процена примене алата у сарадњи и дељењу информација између ученика. Алати се употребљавају у сврху остваривања педагошких циљева пројекта са посебним нагласком на одговорно коришћење технологије. Приликом објављивања информација обраћа се пажња на безбедност нпр. постоји родитељска сагласност за објављивање фотографија и имена ученика. Води се рачуна о ауторским правима приликом коришћења фотографија и музике.

Критеријуми за додељивање поена
0 Нема употребе TwinSpace-а ни других алата. 
1 Врло ограничена употреба комуникацијских алата као што је TwinSpace и сл. Нису укључени сви партнери у TwinSpace; материјали и документа намењени ученицима и наставницима се чувају на погрешним местима; радни задаци нису подједнако распоређени (један наставник објављује све садржаје). 
2 Основна употреба алата комуникације, ограничено дељење текстова, фотографија и повремено презентација. Већина садржаја није ауторски рад ученика, већ је преузет са интернета. Неки ученици су укључени у TwinSpace или друге алате (код пројеката који су везани за школе).
3 Коришћење неких комуникацијских алата (блог, TwinSpace итд.). Могуће коришћење бесплатних блогова и више креативних алата за размену информација између ученика, нпр. Voki, примерених раду са ученицима.
4 Коришћење комуникацијских алата у оквиру TwinSpace-а или спољних алата (блог и сл.). Употреба више креативних алата за размену информација, нпр. wiki. Стварање мултимедијалних докумената и садржаја уз помоћ одговарајућих програма за уређивање.
5 Све претходно наведено под тачком 4, али је посебно наглашена креативност и активност ученика у употреби ИКТ технологија.

 

VI. Резултати, учинак и документовање пројекта

Видљиви:

• резултати пројекта и како су представљени на интернету
• активност и укључивање ученика (у TwinSpace-у)
• документовање пројекта (планирање, праћење, евалуација, повратне информације)

Невидљиви утицај пројекта [5] на:

• вештине наставника
• вештине и знање ученика
• социјалне и личне карктеристике (наставника и ученика)
• ширу заједницу

[5] евалуира се на основу пројектне документације достављене уз пријаву за ознаку квалитета и њиховим упређивањем са видљивим делом.

Критеријуми за додељивање поена
0 Нема видљивих резултата, нису видљиве активности ученика, нема пројектне документације.
1 Пројектних резултата је мало или нису остварени од стране ученика већ од стране наставника. Нема укључивања ученика у документоване активности. Пројектна документација је непотпуна или недоследна.
2 Неки резултати су виљиви, спорадично укључивање ученика. Пројектна документација постоји али није у складу са видљивим делом.
3 Већину пројектних резултата су остварили ученици уз помоћ одговарајућих, основних алата. Пројектна документација садржи доказе о евалуацији (бар повратну информацију од стране ученика). Видљиви материјал је углавном усклађен са документацијом.
4 Остварен је велики број различитих резултата које су остварили ученици уз помоћ одговарајућих алата, а неки од њих су изузетно квалитетни. Документација је потпуна и укључује евалуацију, и показује да су постављени циљеви постигнути, као и да имају утицај на ширу заједницу. Видљиви материјали су у складу са документацијом.
5 Представљен је велики број резултата, од којих је већина изузетног квалитета. Видљива је опширна документација са информацијама о евалуацији (већине или свих делова пројекта), о утицају на ученике и њихове вештине/знање, о утицају на вештине наставника као и утицају на ширу заједницу. Постављени циљеви су јасно постигнути и документовани. Видљиви материјал је у складу са документацијом.

Напомене:

  • Образац за пријављивање за националну ознаку квалитета попуњавају сами регистровани чланови eTwinning портала у за то предвиђеном делу портала и у предвиђеном року објављеном на сајту www.erasmusplus.rs, о чему НСС добија аутоматски обавештење на свом делу портала.
  • Видљивост тока и резултата пројекта на основу којих се суди о његовом квалитету, односи се пре свега на видљивост на eTwinning порталу, али су и показатељи коришћења других алата прихватљиви, под условом да се омогући приступ и њима.
  • У сврху додељивања националне ознаке квалитета, Национални тим за подршку мора бити позван у Twinspace пројекта као Посетилац, користећи корисничко име и лозинку коју му додељује оснивач пројекта, како би могао да суди о пројекту или да оснивач пројекат учини јавно доступним у периоду евалуације.