Kriterijumi za dodelu nacionalnih oznaka kvaliteta

Neophodno je ostvariti poene u svakoj od navedenih kategorija kako bi se dobila nacionalna oznaka kvaliteta. Za svaku od navedenih kategorija moguće je ostvariti najviše 5 poena. Da bi se dobila nacionalna oznaka kvaliteta, neophodno je da projekat dobije najmanje 15 poena.

KATEGORIJE:

I. Unapređenje izvođenja nastave[1]

Nastavnici[2] su tokom projekta isprobali različite pedagoške metode sa učenicima[3]  kao što su: organizovanje timskog rada i saradnje, postavljanje pitanja učenicima koja ih navode na dalje istraživanje i analizu, omogućavanje učenicima da izaberu načine pronalaženja i predstavljanja informacija, itd. Zavisno od konteksta i uzrasta učenika, učenici treba da se ohrabre da postanu pokretačka snaga projekta, da budu kreativni, odgovorni, samostalni, umesto da samo realizuju ideje svojih nastavnika.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Nema pokušaja da se uključe ni učenici ni drugi nastavnici.
1 Nisu vidljive aktivnosti koje uključuju aktivno angažovanje učenika.
2 Postoje bar neke aktivnosti osmišljene da uključuju aktivno angažovanje učenika (razmena i/ili upoređivanje informacija, vidljiv rezultat zajedničkog rada učenika, itd.) 
3 Postoje aktivnosti osmišljene da uključuju aktivno angažovanje učenika. Projekat je osmišljen i sproveden tako da daje mogućnost učenicima da komuniciraju sa partnerima i sarađuju u okviru zajedničkih zadataka na različite načine (pojedinačno, u manjim grupama, u internacionalnim timovima).
4 Projekat uključuje pedagoške metode koje podstiču aktivno učešće učenika, interaktivnost i saradnju. Primenjene metode su jasno uočljive (sakupljanje informacija, upoređivanje informacija, rešavanje problema, zajedničko stvaranje rezultata projekta (književne, umetničke, tehničke, naučne, novinarske aktivnosti…) i vode ka izradi kvalitetnih sadržaja.
5 Sve prethodno navedeno, kao i dodatna kreativnost u razvoju i vođenju projekta i iskazana originalnost u načinu rada.

[1] Usmereno ka većoj angažovanosti učenika. Potrebno je dostaviti plan rada (godišnji, mesečni i/ili dnevni) kao dokaz da se određena tema/jedinica obrađuje na drugačiji način.

[2]Odnosi se na vaspitače, učitelje i nastavnike.

[3] Odnosi se na decu školskog i predškolskog uzrasta.

II. Povezanost projekta sa školskim/predškolskim planom i programom[4]

Projekat se oslanja na školski/predškolski plan i program. Glavni deo projekta u kome su učestvovali učenici se odvija za vreme nastave, u školi, projekat nije zasnovan samo na radu učenika kod kuće. Projekat ima jasne ciljeve da razvije učeničke kompetencije u različitim predmetima. Nastavnik na jasan način realizuje nastavni plan i program radeći na datom eTwinning projektu.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Nema povezivanja projekta sa školskim/predškolskim planom i programom.
1 Povezanost sa školskim/predškolskim planom i programom nije vidljiva. Aktivnosti su usmerene na zabavu, ne na struktuirane nastavne aktivnosti.
2 Projekti u kojima povezanost sa nastavnim planom i programom nije prioritet: projekat je deo vannastavnih aktivnosti uz dobrovoljno učešće učenika.
3 Povezanost sa nastavnim planom i programom je vidljiva, ali nije jasno naznačena u prijavi i u opisu projekta, i nije potpuno vidljiva u učeničkim aktivnostima.
4 Povezanost sa nastavnim planom i programom je jasno vidljiva: projekat je očigledno zasnovan na projektno-orjentisanoj nastavi čiji je cilj da učenici razviju veštine i steknu znanje kao što je predviđeno planom i programom različitih predmeta (mada to nije eksplicitno objašnjeno u prijavi).
5 Sve prethodno navedeno pod tačkom 4, kao i: nastavnik je u prijavi objasnio okvir projektno-orjentisane nastave, npr. tako što je objasnio ciljeve aktivnosti koje su nastavnici predložili svojim učenicima, kao i na koji način su projektne aktivnosti u skladu sa nastavnim planom i programom.

[4] Školski plan i program uključuje kako nastavne, tako i vannastavne aktivnosti. Potrebno je dostaviti plan rada (godišnji, mesečni i/ili dnevni), kako bi se omogućila vidljivost povezanosti projekta sa školskim/predškolskim planom i programom.

III. Komunikacija i razmena između partnerskih škola/predškolskih ustanova

Većina eTwinning projekata u određenoj meri razvija komunikaciju i deljenje informacija među nastavnicima i učenicima. Ovde se procenjuje kvalitet komunikacije i aktivnosti (pojedinačne ili u malim grupama) koje je nastavnik samostalno osmislio, ili u saradnji sa učenicima, npr. glasanje, kvizove i sl. koje ohrabruju učenike da prate rad svojih partnera.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Vrlo malo dokaza o postojanju komunikacije među partnerima.
1 Od partnera se očekuje ograničena komunikacija, npr. putem elektronske pošte i to više kao vežba, a ne šire postavljeni projektni zadatak. Učenici nisu uključeni ili je mali broj učenika uključenih u TwinSpace, nastavnici objavljuju radove učenika (kod projekata koji su vezani za škole).
2 Partneri izrađuju različite materijale i objavljuju ih na TwinSpace-u ili drugim alatima za komunikaciju npr. blog. Međutim, nema ponuđenih aktivnosti koje osiguravaju da su učenici aktivno uključeni u razmenu informacija i materijala. Partneri uglavnom odvojeno obavljaju svoje zadatke, nedostatak koordinacije tema, nema planiranog ishoda. 
3 Partnerska odeljenja su radila na istoj temi i sa sličnim instrukcijama, tako da su učenici bili zainteresovani da vide i prokomentarišu rad i materijale partnerskih odeljenja. Učenici dele svoje materijale i obogatili su svoja znanja ovom razmenom, nastavnici su osmislili posebne aktivnosti koje osiguravaju interakciju među učenicima
4 Deljenje informacija ima jasno uočljive ciljeve: upoređivanje, razvijanje znanja, širenje vidika kod učenika. Ovi ciljevi su postignuti kroz pedagoške procese koje su nastavnici osmislili, a učenici sproveli u delo. Komunikacija među učenicima je jasan cilj nastavnika (korišćenje alata u TwinSpace-u kao npr. forumi ili videokonferencije i sl.). Tokom projekta su korišćeni alati koji su prikladni za zajednički rad npr. wiki.
5 Sve prethodno navedeno pod tačkom 4, kao i: nastavnici su u izuzetnoj meri razvili razmenu i deljenje informacija kao prvi korak u saradnji između učenika. Tema je zajednička, radni zadaci su podeljeni, učenici diskutuju o temi i koriste što više alata za komunikaciju.

IV. Stepen saradnje između partnerskih školskih/predškolskih ustanova

Saradnja je više od komunikacije; partneri nisu samo primaoci informacija, već članovi tima, koautori i stvaraoci zajedničkog projekta. Saradnja podrazumeva da je svakom odeljenju potreban doprinos partnera kako bi uspešno ispunili aktivnost.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Ne postoji nikakav vid saradnje.
1 Nema pokazatelja saradnje, ali postoje naznake pokušaja da se ostvari saradnja.
2 Isto kao 1, ali postoji jasno vidljiv pokušaj različitih načina saradnje koji nije uspeo.
3 Postoje pokazatelji saradnje: dobro organizovan Twinspace ili sličan komunikacijski alat koji prikazuje rad učenika (npr. po temama). Teme su zajedničke ali nema zajedničkog finalnog proizvoda/ishoda projekta.
4 Kao rezultat saradnje i zajedničkog rada je nastao vidljiv zajednički ishod ili proizvod projekta npr. video, elektronska knjiga i sl. Vidljivo je da su osnivači zajedno doprineli planiranju i sprovođenju aktivnosti i da su učesnici projekta (kako nastavnici tako i učenici) doprineli Twinspace delu u skladu sa uzrastom.
5 Sve prethodno navedeno pod tačkom 4, ali izuzetno uspešna saradnja, originalan zajednički proizvod/ishod projekta, vrlo aktivan rad od strane međunarodnih timova.

V. Upotreba IKT tehnologije

Procena primene alata u saradnji i deljenju informacija između učenika. Alati se upotrebljavaju u svrhu ostvarivanja pedagoških ciljeva projekta sa posebnim naglaskom na odgovorno korišćenje tehnologije. Prilikom objavljivanja informacija obraća se pažnja na bezbednost npr. postoji roditeljska saglasnost za objavljivanje fotografija i imena učenika. Vodi se računa o autorskim pravima prilikom korišćenja fotografija i muzike.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Nema upotrebe TwinSpace-a ni drugih alata. 
1 Vrlo ograničena upotreba komunikacijskih alata kao što je TwinSpace i sl. Nisu uključeni svi partneri u TwinSpace; materijali i dokumenta namenjeni učenicima i nastavnicima se čuvaju na pogrešnim mestima; radni zadaci nisu podjednako raspoređeni (jedan nastavnik objavljuje sve sadržaje). 
2 Osnovna upotreba alata komunikacije, ograničeno deljenje tekstova, fotografija i povremeno prezentacija. Većina sadržaja nije autorski rad učenika, već je preuzet sa interneta. Neki učenici su uključeni u TwinSpace ili druge alate (kod projekata koji su vezani za škole).
3 Korišćenje nekih komunikacijskih alata (blog, TwinSpace itd.). Moguće korišćenje besplatnih blogova i više kreativnih alata za razmenu informacija između učenika, npr. Voki, primerenih radu sa učenicima.
4 Korišćenje komunikacijskih alata u okviru TwinSpace-a ili spoljnih alata (blog i sl.). Upotreba više kreativnih alata za razmenu informacija, npr. wiki. Stvaranje multimedijalnih dokumenata i sadržaja uz pomoć odgovarajućih programa za uređivanje.
5 Sve prethodno navedeno pod tačkom 4, ali je posebno naglašena kreativnost i aktivnost učenika u upotrebi IKT tehnologija.

 

VI. Rezultati, učinak i dokumentovanje projekta

Vidljivi:

• rezultati projekta i kako su predstavljeni na internetu
• aktivnost i uključivanje učenika (u TwinSpace-u)
• dokumentovanje projekta (planiranje, praćenje, evaluacija, povratne informacije)

Nevidljivi uticaj projekta [5] na:

• veštine nastavnika
• veštine i znanje učenika
• socijalne i lične karkteristike (nastavnika i učenika)
• širu zajednicu

[5] evaluira se na osnovu projektne dokumentacije dostavljene uz prijavu za oznaku kvaliteta i njihovim upređivanjem sa vidljivim delom.

Kriterijumi za dodeljivanje poena
0 Nema vidljivih rezultata, nisu vidljive aktivnosti učenika, nema projektne dokumentacije.
1 Projektnih rezultata je malo ili nisu ostvareni od strane učenika već od strane nastavnika. Nema uključivanja učenika u dokumentovane aktivnosti. Projektna dokumentacija je nepotpuna ili nedosledna.
2 Neki rezultati su viljivi, sporadično uključivanje učenika. Projektna dokumentacija postoji ali nije u skladu sa vidljivim delom.
3 Većinu projektnih rezultata su ostvarili učenici uz pomoć odgovarajućih, osnovnih alata. Projektna dokumentacija sadrži dokaze o evaluaciji (bar povratnu informaciju od strane učenika). Vidljivi materijal je uglavnom usklađen sa dokumentacijom.
4 Ostvaren je veliki broj različitih rezultata koje su ostvarili učenici uz pomoć odgovarajućih alata, a neki od njih su izuzetno kvalitetni. Dokumentacija je potpuna i uključuje evaluaciju, i pokazuje da su postavljeni ciljevi postignuti, kao i da imaju uticaj na širu zajednicu. Vidljivi materijali su u skladu sa dokumentacijom.
5 Predstavljen je veliki broj rezultata, od kojih je većina izuzetnog kvaliteta. Vidljiva je opširna dokumentacija sa informacijama o evaluaciji (većine ili svih delova projekta), o uticaju na učenike i njihove veštine/znanje, o uticaju na veštine nastavnika kao i uticaju na širu zajednicu. Postavljeni ciljevi su jasno postignuti i dokumentovani. Vidljivi materijal je u skladu sa dokumentacijom.

Napomene:

  • Obrazac za prijavljivanje za nacionalnu oznaku kvaliteta popunjavaju sami registrovani članovi eTwinning portala u za to predviđenom delu portala i u predviđenom roku objavljenom na sajtu www.erasmusplus.rs, o čemu NSS dobija automatski obaveštenje na svom delu portala.
  • Vidljivost toka i rezultata projekta na osnovu kojih se sudi o njegovom kvalitetu, odnosi se pre svega na vidljivost na eTwinning portalu, ali su i pokazatelji korišćenja drugih alata prihvatljivi, pod uslovom da se omogući pristup i njima.
  • U svrhu dodeljivanja nacionalne oznake kvaliteta, Nacionalni tim za podršku mora biti pozvan u Twinspace projekta kao Posetilac, koristeći korisničko ime i lozinku koju mu dodeljuje osnivač projekta, kako bi mogao da sudi o projektu ili da osnivač projekat učini javno dostupnim u periodu evaluacije.