Pitanja i odgovori o oslobađanju od PDV-a

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

4. Kako se popunjava obrazac?

5. Gde je moguće pronaći/preuzeti PPO PDV obrazac?

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

Prilikom podnošenja prvog zahteva za oslobađanje od PDV-a Poreskoj upravi, korisnici donacija treba da dostave sledeće:

• Kopiju ugovora, Grant agreement-a i partnerskog ugovora, ako je organizacija ili institucija partner na projektu a ne podnosilac, tj. samo kopiju onih strana ugovora, prevedenu na srpski jezik od strane sudskog tumača, koje sadrže ključne elemente i to:

1. ko su ugovorne strane
2. iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
3. datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
4. spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
5. strana sa potpisnicima ugovora

(ref. Relevantna zakonska regulativa: Član 27. i Član 43. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza)

•Dopis sa otiskom pečata
• Dopis (adresiran na Poresku upravu, Centralu, Sektor za kontrolu) sa podacima o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju uz dokaz o deponovanom potpisu ovlašćenog lica (OP obrazac)

II Da biste se oslobodili od plaćanja PDV-a, potrebno je:
• Pre svega dobaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:
1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
3. Broj predračuna
4. Datum i mesto izdavanja predračuna
5. Opis robe ili usluge
6. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
7. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2016. do 31. oktobra 2016. godine) ili pre završetka aktivnosti.
8. Potpis i pečat (ukoliko je predračun punovažan bez potpisa i pečata neophodno je to i navesti)

Predračun ne sme da sadrži:
1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

• Popunjen obrazac za oslobađanje od PDV-a (Obrazac PPO-PDV), sa jedinstvenim PIB-om, pečatom i potpisom
• Poreskoj upravi se dostavaljaju tri primerka Obrasca PPO-PDV i jedan primerak predračuna (može i kopija predračuna)
• Original primerak Obrasca PPO-PDV-a dostavljate dobavljaču, drugi primerak arhivirate u vašoj finansijskoj arhivi, treći ostaje u Poreskoj upravi
• dobavljač na osnovu Potvrde treba da vam dostavi račun na kome će biti prikazana cena bez PDV-a, sa napomenom koja navodi da je usluga/roba oslobođena PDV-a u skladu sa brojem (broj overe iz Poreske uprave) Obrasca PPO-PDV.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

Svi korisnici donacija i povezana lica, za overu PPO-PDV obrasca, Zahteve za oslobađanje od PDV-a sa propratnom dokumentacijom podnose lično Centrali Poreske uprave, Sektoru za kontrolu na adresu: ul. Save Maškovića 3-5, 11000 Beograd.

Korisnicima, čije se sedište ne nalazi na teritoriji grada Beograda, omogućeno je da originalan Zahtev sa propratnom dokumentacijom dostave preporučenom poštom na navedenu adresu, a da preuzimanje izvrše lično na adresi Centrale Poreske uprave.

NAPOMENA: Obavezno navesti ime, prezime i broj telefona odgovornih službenika koje Poreska uprava može da kontaktira u situaciji da je potrebna ispravka ili dodatni dokument (objašnjenje).

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

    • U dosadašnjoj praksi, u slučaju da je originalan Zahtev sa propratnom dokumentacijom kompletan i ispravan, potrebno vreme za overu PPO-PDV obrasca je 1-2 dana.
    • Izuzetno, kada se radi o većem iznosu, overa obrasca PPO-PDV traje do 3 dana.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

Prilikom popunjavanja obrasca PPO-PDV potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

  • Podaci o podnosiocu zahteva:

Organizacija/institucija……

Adresa i

PIB

U donjem desnom uglu treba da stoji potpis i pečat ovlašćenog lica organizacije/institucije…..

  • Podaci o Međunarodnom ugovoru koji je osnova za program Erazmus+:

1. Naziv ugovora: Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

2. Datum potpisivanja: potpisan 23.12.2014. godine

  • Podaci o pojedinačnom projektu, upisuje se:

1. naziv i broj projekta iz Ugovora o donaciji (npr. Tempus JP 145 887…)

2. vrednost projekta – iznos donacije iz Ugovora predviđen za oslobađanje

  • Podaci o obvezniku (dobavljaču) PDV iz APR-a:

1. Naziv obveznika – sa sajta http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html

2. Adresa – sa sajta http://www.poreskauprava.gov.rs/pib.html

3. PIB – iz profakture

4. Vrednost – upisuje se ukupan iznos bez PDV-a u dinarima

5. Gde je moguće pronaći/preuzeti PPO PDV obrazac?

Potvrdu o poreskom oslobađanju za obveznika PDV-a, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore) možete pronaći na sledećem linku:

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/pdv/ppopdv.html

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: