Pitanja i odgovori o oslobađanju od PDV-a

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

4. Kako se popunjava obrazac?

Relevantna zakonska regulativa: izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – dr. zakon, 48/1862/18) koja omogućava podnošenje zahteva za overu potvrde o poreskom oslobođenju PDV, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave od 01.01.2019. godine.

 

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

U zavisnosti od toga da li vam je projekat odobren od strane Fondacije Tempus, neke nacionalne agencije druge evropske zemlje ili Izvršne agencije iz Brisela, razlikuje se postupak i dokumentacija koju je potrebno da dostavite.

Za projekte odobrene od strane Fondacije Tempus

Fondacija Tempus će nakon potpisivanja ugovora o finansiranju sa korisnikom, obavestiti Poresku upravu o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa, o visini granta i roku trajanja projekata.

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, na ePorezi portalu, u okviru Erazmus+, treba da unesete/postavite (upload) potpisan ugovor u skladu sa korisničkim uputstvom.

U slučaju da kao koordinator imate partnere na projektu, neophodno je da unesete i postavite osnovni ugovor (sa Fondacijom) i sve ugovore sa partnerima u skladu sa korisničkim uputstvom. U ovom slučaju za vas birate opciju „Implementarni partner“ i postavljate ugovor sa Fondacijom, dok prilikom unosa partnerskih ugovora birate opciju „korisnici“ i postavljate vaš međusobni ugovor.

Za projekte odobrene kod drugih nacionalnih agencija

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora o učešću u projektu) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus nakon obaveštenja sa Vaše strane, formalno dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o odobrenom projektu kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

Prilikom unosa projekta na portalu ePorezi, odabirate Erazmus+ kao krovni ugovor i  postavljate (upload) potpisan ugovor (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

 

Projekti odobreni od strane Izvršne agencije (EACEA)

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora ili partnerski ugovor i dokument (ukoliko nije sastavni deo ugovora) koji dokazuje preraspodelu sredstava po članovim konzorcijuma, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

 • za KA101, KA102, KA104, KA201, KA202 i KA204 – schools-vet@tempus.ac.rs
 • za KA206, KA211, KA230, Žan Mone, Erazmus Mundus zajedničke master programe i projekte u oblasti sporta na kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz Srbije – higher-education@tempus.ac.rs
 • za KA214 (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor Zapadni Balkan) i KA213 (Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Saradnji sa programskim i partnerskim ACPALA zemljama (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American) – youth@tempus.ac.rs.

Fondacija Tempus, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu za projekte u okviru programa Erazmus+ kao i o visini granta i roku trajanja projekata

Ukoliko je korisnik iz Srbije:

 • Koordinator projekta: na ePorezi portalu, treba da postavite (upload) ugovor sa Izvršnom agencijom (Grant agreement) na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. Takođe, ukoliko imate partnere iz Srbije, postavljate i partnerske ugovore sa njima i dodajete ih kao korisnike.
 • Partner na projektu, a koordinator nije iz Srbije:  na ePorezi portalu postavljate (upload) original ugovora i prevod na srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Ključni elementi ugovora (stranice ugovora za prevod):

 1. Ko su ugovorne strane
 2. Iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
 3. Datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
 4. Spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
 5. Strana sa potpisnicima ugovora

OSLOBAĐANJE OD PDV-a

Kako biste izvršili oslobađanje, potrebno je pribaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:

 1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
 2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
 3. Broj predračuna
 4. Datum i mesto izdavanja predračuna
 5. Ako je iskazan rok važenja predračuna, predračun mora biti važeći minimum na dan overe
 6. Opis robe ili usluge
 7. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
  8. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2020. do 31. oktobra 2020. godine) ili pre završetka aktivnosti.
 8. Potpis ili identifikacija u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Predračun ne sme da sadrži:

 1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
 2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

Od 01.01.2019. godine, PPO PDV obrazac se dobija kroz aplikaciju ePorezi.

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

Kako proces zavisi isključivo od Poreske uprave, Fondacija Tempus nije u mogućnosti da daje informacije o tačnom vremenu potrebnom za overu PPO PDV obrasca. Međutim, iz dosadašnje prakse bismo preporučili korisnicima sredstava da planiraju sa dva radna dana za unos i overu PPO PDV obrasca.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

U skladu sa korisničkim uputstvom. Prilikom unosa za Međunarodni ugovor, iz padajućeg menija odabrati Erazmus+.

Poslednje modifikovano: February 11, 2021Publikacije: