Шта се дешава пошто је пројекат одобрен?

Ако предлог пројекта који је организација/институција из Србије поднела Фондацији Темпус или Извршној агенцији у Бриселу буде прихваћен, и организацији/институцији одобрена средства за његову реализацију, долази до следећег:

  • одлука о наменским бесповратним средствима се шаље организацији/институцији, чиме она и званично постаје корисник ЕУ наменских бесповратних средстава;
  • уговор о наменским бесповратним средствима потписује агенцијa са једне и законски заступник организације/институције са друге стране. Примерак уговора ће бити прво послат организацији/институцији – кориснику – на потписивање, који га потом потписаног враћа Агенцији, након чега га и њен представник потписује. Након што обе стране потпишу уговор, може се отпочети са реализацијом пројектних активности;
  • износ наменских бесповратних средстава не мора бити идентичан суми која је тражена по буџету приложеном уз поднети предлог пројекта: овај износ, наиме, може бити умањен по основи специфичних правила финансирања, која се односе на конкретну акцију и подакцију у оквиру које је пројекат поднет. Такође, додељена наменска бесповратна средства представљају максималну суму новца коју ће Агенција одвојити за дати пројекат: овај износ није могуће увећати, чак ни уколико корисник то захтева и образложи за шта би му додатна средства била потребна.

Агенција ће суму одобрену за реализацију пројекта уплатити искључиво на наменски рачун или подрачун.

  • финансијске процедуре – зависе од типа акције, трајања пројекта и процене финансијског ризика. Изузев прве уплате – која је пред почетак реализације пројекта – свака наредна уплата ће бити извршена тек на основу поднетих извештаја и/или захтева за уплату које упућује корисник.

Детаљније информације о финансијским и правним процедурама које прате одобравање пројекта могу се наћи у Еразмус+ програмском водичу.

Последње модификовано: October 31, 2018Публикације: