Национални документи

Општи правни акти и стратегије

Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020. године бави се утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система образовања у Србији током претходних десетак година и покушајем да се обликује развој овог система на најбољи познат начин. Пројекција се ослања на стање система актуелно у време израде стратегије, али је вођена будућим животним и развојним потребама друштва у Србији.

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Републици Србији до 2020. године конкретизоване су појединачне активности дефинисане циљевима и приоритетима Стратегије, разрађени начини спровођења, рокови, кључни носиоци и извршиоци, инструменти за праћене и показатељи напретка, као и процедуре извештавања и процене ефеката предвиђених стратешких мера.

Законом о основама система образовања и васпитања  уређују се основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, и то: принципи, циљеви и стандарди образовања и васпитања, начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, врсте програма образовања и васпитања, оснивање, организација, финансирање и надзор над радом установа образовања и васпитања, као и друга питања од значаја за образовање и васпитање.

Законом о уџбеницима уређују се припремање, одобравање, издавање и избор уџбеника и уџбеничких комплета за основну и средњу школу, као и њихово праћење и вредновање током коришћења у образовно-васпитном раду.

Законом о образовању одраслих уређује се образовање и целоживотно учење одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији и то: принципи и циљеви, компетенције, квалификације и стандард квалификација, активности у образовању одраслих, појам одраслог, употреба језика, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања одраслих, организација и остваривање образовања одраслих, евиденција и јавне исправе, планови и програми образовања одраслих, полазници и кандидати, запослени и радно ангажовани у образовању одраслих, годишњи план образовања одраслих, надзор, казнене одредбе и друга питања од значаја за образовање одраслих.

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС) се институционално уређује систем квалификација које се стичу кроз формално и неформално образовање. Законом  се омогућава лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења и дефинише институционални оквир за учешће привреде и света образовања у креирању квалификација. Национални оквир квалификација Републике Србије је усклађен са Европским оквиром квалификација.

Закон о просветној инспекцији  обједињује све одредбе које се односе на инспекцијски надзор, по нивоима образовања, из посебних закона у области образовања и васпитања. Овај акт прописује послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, градовима, односно покрајини и доношење решења министра којим се утврђује број просветних инспектора у општинама и градовима. Закон прописује и услове за запошљавање просветних инспектора који раде послове инспекцијског надзора у просвети.

 

Предшколско образовање и васпитање

Законом о предшколском образовању и васпитању  уређује се предшколско васпитање и образовање, као део јединственог система образовања и васпитања.

Основама програма предшколског васпитања и образовања уређује се програм и концепција васпитања и образовања предшколске деце.

 

Основно образовање

Законом о основном образовању и васпитању уређује се основно образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања.

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању утврђују се начини, поступци и критеријуми оцењивања успеха ученика у основном образовању и васпитању.

 

Средње образовање

Законом о средњем образовању и васпитању уређује се средње образовање и васпитање, као део јединственог система образовања и васпитања, и то: обављање делатности средњег образовања и васпитања, употреба језика, програми и испити, права, обавезе и одговорности ученика, евиденција и јавне исправе, штрајк запослених, као и друга питања од значаја за средње образовање и васпитање.

Законом о дуалном образовању уређује се садржај и начин остваривања дуалног образовања, узајамна права и обавезе ученика, родитеља, школе и послодаваца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, а посебно место је дато каријерном вођењу и саветовању.  Закон ће се примењивати од школске 2019/2020. године.

Законом о ученичком и студентском стандарду уређују се права, обавезе и одговорности ученика и студената у области ученичког и студентског стандарда, оснивање, организација и рад установа ученичког и студентског стандарда, оснивање и рад Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, финансирање ученичког и студентског стандарда, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања у области ученичког и студентског стандарда.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Више информација о средњем стручном образовању можете погледати овде.

 

Високо образовање

Законом о високом образовању уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.

Правилници о стандардима и поступцима за спољашњу проверу квалитета, за акредитацију као и за самовредновање и оцењивање високошколских установа и студијских програма.

Национално акредитационо тело обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању у Србији.

Законом о дуалном моделу студија утврђују се садржај и начин остваривања дуалног модела студија у високом образовању, узајамна права и обавезе студената, високошколских установа и послодаваца, материјално и финансијско обезбеђење студената, као и друга питања од значаја за реализацију студија по дуалном моделу.

 

Инклузивно образовање

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање уређује се додатна образовна, здравствена и социјална подршка деци и ученицима, као и приступи у усавршавању наставника и стручних сарадника за рад у контексту инклузивног образовања.

 

Осигурање квалитета

Правилником о вредновању квалитета рада установа уређују се органи и тела установе, поступци праћења остваривања програма образовања и васпитања, других облика образовно-васпитног рада, основи и мерила за самовредновање и вредновање, садржина и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, ради осигурања свих облика образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује.

Индикаторe за праћење стања у образовању и васпитању припремио је Национални просветни савет са циљем да се сагледају специфичне добре и слабе стране у различитим деловима образовног система, као и да се стање образовања и васпитања у Србији упореди са стањем у другим земљама.

Документ Правци развоја и унапређивања квалитета предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020 припремио је Национални просветни савет са циљем да се дефинише општи оквир за све појединачне мере које се доносе и које ће се доносити у образовању у Србији.

 

Наставници, васпитачи, стручни сарадници и руководство школе

Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање за период од три године, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника; образац уверења о савладаном програму и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања.

Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника уређују се: програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника, начин и поступак провере савладаности тог програма, програм за стицање дозволе за рад – лиценце, начин провере савладаности тог програма, трошкови полагања испита за лиценцу и орган управе пред којим се полаже испит за лиценцу, садржај и начин вођења регистра наставника, васпитача и стручних сарадника којима је издата лиценца и образац лиценце.

Компетенције запослених у образовању регулисане су Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања као и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.

Правилником о стручно-педагошком надзору уређују се начин вршења стручно-педагошког надзора над радом предшколске установе, основне и средње школе и обављања послова саветника – спољњег сарадника за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове, мерила за вредновање квалитета рада установе и начин вредновања рада просветног саветника и саветника.

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника утврђује се програм свих облика рада стручних сарадника у установама образовања и васпитања и то: педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање, логопеда, библиотекара, нототекара, медијатекара, андрагога, социјалног радника и дефектолога.

Институције и организације у области образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Национални просветни савет Републике Србије (за предшколско, основно и средње опште и уметничко образовање и васпитање)

Национални савет за високо образовање

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије

Агенција за квалификације

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

ОМК – Република Србија (Отворени метод координације у образовању и обуци)

Отворени подаци – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

PISA Србија

Друштво истраживача у образовању у Србији

Центар за образовне политике

„Мрежа РЦ и ЦСУ Србије“ (Удружење Регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и Центара за стручно усавршавање)

Унија средњошколаца Србије

 

 

Последње модификовано: August 19, 2020Публикације: