Obaveštenje i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Fondacija Tempus, Ruže Jovanović br. 27a, Beograd, želi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obradi podatke o ličnosti iz registracionog formulara (u daljem tekstu: “Podaci”) u svrhu učešća na događaju koji Fondacija Tempus organizuje.

S tim u vezi, Fondacija Tempus obaveštava lice od koga se prikupljaju Podaci o sledećem:

Fondacija Tempus prikuplja i obrađuje Podatke putem registracionog formulara isključivo radi organizovanja događaja u naučno – obrazovne svrhe uz prethodnu saglasnost lica na koga se Podaci odnose i isti se čuvaju u roku od 1 godine. Fondacija Tempus neće koristiti Podatke navedene u registracionom formularu u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način. Lice čiji se Podaci prikupljaju i obrađuju ima prava:

1. Na opoziv saglasnosti za obradu Podataka pismeno ili usmeno na zapisnik u kom slučaju lice koje je dalo pristanak je dužno da Fondaciji Tempus naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva pristanka nedozvoljena je obrada podataka;

2. U slučaju nedozvoljene obrade Podataka. Obrada Podataka nije dozvoljena:
I. ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

II. ako se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

III. ako svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
IV. ako je lice na koje se Podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
V. ako je način obrade nedozvoljen;
VI. ako je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
VII. ako su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
VIII. ako je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo;

3. Na obaveštenje u vezi sa obradom podataka;

4. Na uvid i kopiju podataka koji se obrađuju;

5. Na zahtev za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka (ukoliko nije jasno određena svrha obrade ili je izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za izmenjenu svrhu, ukoliko je ostvarena odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe kao i ukoliko je način obrade nedozvoljen, podatak spada u u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti); prekid i privremenu obustavu obrade (ukoliko se osporava tačnost, potpunost i ažurnost Podataka); kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti možete nas kontaktirati:

Fondacija Tempus
Ruže Jovanović 27a, 11050 Beograd, Srbija

Tel/fax: 011/33 42 430

E-mail: hr@tempus.ac.rs