Питања и одговори

1. Шта је Захтев за мање измене?
Захтев за мање измене је документ којим се Фондација Темпус обавештава о мањим променама на пројекту које не захтевају промену самог уговора. У мање измене спадају: промена локације активности; промена профила учесника (уколико је извршена преселекција приликом подношења пројектних пријава); адекватна промена курса и друге мање промене у програму активности. Рок за подношење обавештења о мањим изменама на пројекту је 10 дана пре планиране измене.

2. Шта је Захтев за измену Уговора?
Захтев за измену Уговора подноси се у случају већих промена на пројекту, и мора бити одобрен од стране Фондације Темпус. Ове промене су: измена периода трајања пројекта; измене буџета пројекта ван флексибилности која је наведена у Уговору; промена банковног рачуна; веће измене пројектних активности и промена партнерских организација/институција. Рок за подношење захтева за измену уговора на пројекту је 30 дана пред планирану измену, односно одмах по отварању новог банковног рачуна за пројекат.

3. Које измене захтевају само обавештење?
Измене које захтевају само обавештење су промена контакт особе, промена датума одржавања активности у оквиру пројекта (само уколико датуми почетка и завршетка пројекта остају непромењени), затим промена лица овлашћеног за заступање организације која је корисник пројекта, као и промена правног статуса организације, адресе и осталих контакт података. Потребно је обавештење поставити на кориснички простор, а у случају промене контакт особе, неопходан је и електронски потпис одогворног лица на допису. Ове врсте измене су само обавештења, дакле не захтевају одобрење од стране Фондације Темпус.

4. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта партнер повуче?
Уколико се током трајања пројекта партнер повуче, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Уколико је то једини партнер на КА1 пројекту, потребно је додати новог партнера. Важно је само имати на уму да се том приликом циљеви пројекта не мењају.

5. Шта се дешава уколико се током трајања пројекта дода нови партнер?
Уколико се током трајања пројекта дода нови партнер, корисник је дужан да попуни Захтев за измену Уговора. Важно је имати на уму да се буџет не може повећати и да је важно да се циљеви пројекта не мењају.

6. Да ли је неопходно да се поред девизног рачуна отвори и наменски динарски рачун?
Није неопходно, али је препоручљиво уколико је износ наменских бесповратних средстава додељених за пројекат већи, као и ако постоји икаква могућност да дође до блокаде рачуна организације која спроводи пројекат. Институција која спроводи пројекат одлучује када ће мењати евре у динаре и у ком износу. Препорука је да се не пребацује целокупна сума одједном, већ према потреби, како би се ублажио ризик од негативних курсних разлика.

7. Да ли смемо да пребацимо средства са наменског рачуна на рачуне учесника мобилности ради плаћања путних трошкова?
Неопходно је да се направи путни налог и преко аконтације је могуће подићи средства за путовање, дневнице, смештај у складу са Законом.

8. Ко плаћа здравствено осигурање учесницима током трајања пројектних активности?
Трошкови здравственог осигурања током пројектних активности покривају се из организационих трошкова пројекта.

9. Чему је намењена организациона подршка?
Организациона подршка је, као што је објашњено у Водичу, пре свега намењена за припремне и активности дисеминације које су пројектном пријавом обећане, а затим и да употпуни друге трошкове који могу настати у току пројекта, а који су везани за одобрене мобилности.

10. Да ли се део средстава из организационе подршке може наменити и партнеру?
Можете пребацити део новца уколико сте са партнером тако договорили или то сматрате потребним, организациона подршка се може користити и у ове сврхе.

11. Да ли смо приликом плаћања трошкова ослобођени од ПДВ-а?
Могуће је ослободити се ПДВ-а у Србији, али не и приликом плаћања у другој земљи.

12. Уколико ученици иду на мобилност, како им можемо исплатити дневнице?
Исплата дневница ученицима се врши у складу са Законом и интерним правилима установе. Предлажемо да размотрите исплату дневница родитељима ученика за ученике или стипендије ученицима. У првом случају је неопходно да постоји документ који потврђује да је родитељ законски заступник ученика и да у његово име прима надокнаду за трошкове боравка у иностранству. У случају исплате дневница је олакшавајућа околност да се према Закону о порезу на доходак грађана путовања у образовне сврхе третирају другачије, повољније од других путовања трећих лица (што родитељ/ученик јесте за школу), тј. плаћа се сличан порез као за запослене.

13. Да ли можемо да повећамо број учесника током трајања пројекта?
Повећање броја учесника мобилности у односу на број предвиђен Уговором не спада у измене које се могу одобрити, будући да се укупан буџет пројекта не може повећати.

14. Да ли је могуће да се део средстава из једне буџетске категорије пребаци у другу?
Кориснику је дозвољено да прерасподељује средства између буџетских категорија под одређеним условима, без прављења анекса Уговора. Правила према којима се та прерасподела врши, могу се наћи под чланом I.3.3 у Уговору о додели наменских бесповратних средстава.

15. Да ли се подносе рачуни за сваки трошак?
Већина трошкова у оквиру пројеката који су подржани програмом Еразмус+ је јединична, што значи да је потребно само доказати да су активности за које сте добили средства реализоване. То се може потврдити путним налозима, авионским картама, агендом курса, потврдом учешћа, рачунима за смештај, итд. Све рачуне по Закону свакако треба чувати и због потенцијалних накнадних провера од стране Фондације Темпус.

16. Како приказујемо трошкове пута уколико су учесници користили аутомобиле?
Потребно је да сачувате рачуне за гориво, путарине, вињете и остале рачуне који потврђују трошкове пута.

17. По ком курсу евра се обрачунавају путни трошкови?
Корисник је дужан да књижи трошкове настале у другој валути у еврима, по месечном курсу који утврђује Комисија и објављује на свом сајту, овде.

18. Које уговоре морамо потписати са учесницима мобилности, а које са партнерском институцијом?
Са учесницима мобилности потписујете: Модел Уговора о додели наменских бесповратних средстава за мобилност наставног и ненаставног особља у сврху држања наставе и похађања обуке у оквиру програма Еразмус+.
Са учесницима и институцијом која их прима потписујете: Уговор о мобилности запослених у школама у оквиру програма Еразмус+ и Обавеза поштовања захтева у погледу квалитета за школе.
Ови уговори се могу потписати електронски или ручно (штампање, потписивање, скенирање).

19. Које ИТ алате треба да користимо за подношење извештаја Фондацији Темпус?
Уколико Ваш Уговор о додели наменских бесповратних средстава предвиђа исплату средстава у две транше, потребно је да поднесете искључиво завршни извештај након спроведених активности, путем алата Mobility Tool. Уколико Ваш уговор предвиђа више транши, потребно је да поднесете и извештај о напретку, односно средњорочни извештај, на Корисничком простору.

20. Да ли Мобилитy Тоол морамо редовно да ажурирамо?
Сваки корисник према Уговору о додели наменских бесповратних средстава има обавезу да најмање једном месечно током трајања пројекта мобилности корисник мора да уноси и ажурира све нове информације у вези са учесницима и активностима мобилности.

21. Шта је потребно унети у поље Participant ID у Mobility Tool-у?
У ово поље потребно је унети ЈМБГ учесника. Уколико су у питању страни учесници у ово поље је довољно унети број њиховог путног документа.

22. На који начин Фондација Темпус може да прати спровођење пројекта?
Група за школе, предшколске установе и одрасле Фондације Темпус редовно прати промене које корисници уносе у Mobility Tool и на Кориснички простор. Поред тога, Фондација Темпус организује мониторинг посете одређеном броју пројеката који су одобрени у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за 2017. годину. Сврха ових посета је пружање подршке корисницима у циљу што квалитетнијег спровођења пројекта и праћење да ли се активности реализују онако како су планиране одобреним пројектом.

23. Колико дана након предаје извештаја о напретку могу да очекујем уплату наредне транше?
Уколико је достављена комплетна документација, рок за уплату следеће транше износи 30 дана. Уколико није и канцеларија Фондације Темпус тражи додатну документацију, време се продужава за период чекања на допуну.

24. Да ли наш пројекат мора да има интернет презентацију?
Интернет презентација или други начини онлајн презентовања пројекта нису обавезни, али они могу послужити као врло корисни алати у ширењу информација о пројектним резултатима. При изради интернет презентације, као и свих осталих материјала, потребно је водити рачуна о правилима видљивости програма Еразмус+ и суфинансирања од стране Европске уније, о којима можете више прочитати овде.

25. Да ли треба да користимо лого Фондације Темпус на промотивном материјалу, и заставу Европске уније?
Лого Фондације Темпус није потребно користити. Лого који је потребно користити је на овом линку.