Pravila i uputstva

Pravila za implementaciju projekta sadržana su u tekstu ugovora (Grant Agreement) i u projektnoj prijavi.

Kada projektu bude odobreno finansiranje, institucija koordinator projekta (podnosilac prijave i ugovarač u ime konzorcijuma) potpisuje ugovor sa Evropskom komisijom kojim na sebe, u ime celog konzorcijuma, preuzima pravnu i finansijsku odgovornost za projekat.

Važno je da svi partneri jednog projekta budu upoznati sa celokupnom projektnom dokumentacijom.

Modeli svih ugovornih dokumenata Tempusa i modeli izveštaja za Tempus III

Modeli svih ugovornih dokumenata Tempusa i modeli izveštaja za Tempus IV

Ugovor za projekte Tempus (Grant Agreement) sadrži sledeće delove:

  1. Specifični uslovi i
  2. Opšti uslovi.

Ugovor ima i nekoliko aneksa u kojima se nalaze opis aktivnosti, budžet projekta, spisak partnera, model tehničkog izveštaja i finansijske izjave, objašnjenja za korišćenje sredstava projekta, model izveštaja za revizore.

Budžet za projekat Tempus koordinator dobija od Izvršne agencije u tri dela:

  • 60% dela koji finansira Evropska komisija 45 dana nakon potpisivanja ugovora,
  • 30% kada se potroši 70% prve tranše (60%),
  • nakon podnošenja finalnog izveštaja – do 10% preostalog budžeta koji finansira Evropska komisija, zavisno od stvarnih troškova.

Evropska komisija ima pravo da smanji budžet projekta predstavljen u projektnoj prijavi i da dostavi preporuke i savete o tome kako se može unaprediti implementacija nekih aktivnosti iz konkursne prijave.

Poslednje modifikovano: oktobar 15, 2014Publikacije: