Opšta pitanja

OPŠTA PITANJA

1. Gde mogu da nađem dokumentaciju Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu i skinem formulare za prijavu?

2. Koliko KA1 projekata mobilnosti može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

3. Iz kojih zemalja mogu biti organizacije partneri u okviru KA1 projekata mobilnosti?

4. Kada mogu da krenu sa realizacijom projekti podržani u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu – KA1 Mobilnost za škole?

5. Koliko može da traje KA1 projekat mobilnosti odobren kroz Nacionalni poziv za 2017. godinu?

6. Da li mobilnost može da počne u isto vreme kada počinje i sam projekat?

7. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu za KA1 projekte mobilnosti za škole, u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i u oblasti obrazovanja odraslih?

8. Da li organizacije koje konkurišu za KA1 projekte mobilnosti moraju imati PIC broj?

9. Šta je PIC broj?

10. Da li se u pisanju projekata voditi Programskim vodičem za Erazmus+ za 2017. godinu ili tekstom Nacionalnog poziva u procesu pisanja projekata za KA1?

11. Da li organizacije ili institucije van Srbije mogu da podnesu projektnu prijavu u okviru Nacionalnog poziva?

12. Koliko najmanje a koliko najviše partnera moramo da imamo na projektu KA1 projekte mobilnosti?

13. Ko će ocenjivati projekte u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

14. Da li organizacije treba da otvore poseban devizni račun namenjen sredstvima za projekat?

15. Šta je Evropski razvojni plan?

16. Da li se Evropski razvojni plan kao dokument prilaže uz projektnu prijavu?

17. Koja dokumenta prilažemo kao aneks uz projektnu prijavu?

18. Koja dodatna dokumenta možemo da pročitamo u cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole?

19. Koji tehnički zahtevi su potrebni da se ispune da bi se popunila i uspešno poslala projektna prijava?

20. Kako podnosimo projektnu prijavu?

 

1. Gde mogu da nađem dokumentaciju Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu i skinem formulare za prijavu?

Dokumentacija Nacionalnog poziva dostupna je na našem sajtu, na sledećem linku: https://erasmusplus.rs/objavljen-nacionalni-poziv-erazmus-plus-2017.

2. Koliko KA1 projekata mobilnosti može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

Jedna organizacija može da prijavi više KA1 projekata mobilnosti. Ne postoji formalno ograničenje koliko prijava jedna organizacija može da podnese, ali je dobro voditi računa o tome šta je realno moguće realizovati.

3. Iz kojih zemalja mogu biti organizacije partneri u okviru KA1 projekata mobilnosti?

Organizacije partneri na KA1 projektima mobilnosti moraju biti iz programskih zemalja Erasmus+ programa, a to su sve zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

4. Kada mogu da krenu sa realizacijom projekti podržani u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu – KA1 Mobilnost za škole?

Projekti u okviru KA1 Mobilnost za škole mogu krenuti sa realizacijom u periodu od 01.06.2017 do 30.12.2017

5. Koliko može da traje KA1 projekat mobilnosti odobren kroz Nacionalni poziv za 2017. godinu?

KA1 projekat mobilnosti odobren u okviru Nacionalnog poziva može da traje do 12 meseci, dok jedna aktivnost u okviru projekta može trajati od 2 dana do 2 meseca.

6. Da li mobilnost može da počne u isto vreme kada počinje i sam projekat?

Formalno nema ograničenja, ali imajte u vidu da u okviru svakog KA1 projekta mobilnosti treba ostaviti dovoljno vremena za pripremne aktivnosti pre sprovođenja same mobilnosti, a u cilju uspešne realizacije ovih aktivnosti.

7. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu za KA1 projekte mobilnosti za škole, u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i u oblasti obrazovanja odraslih?

Za KA1 projekte mobilnosti za škole, u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i u oblasti obrazovanja odraslih projektne prijave mogu se podneti Fondaciji Tempus u jednom roku do 2. februara 2017. do podneva.

8. Da li organizacije koje konkurišu za KA1 projekte mobilnosti moraju imati PIC broj?

Da, sve organizacije koje podnose prijavu za KA1 projekte mobilnosti moraju imati PIC broj, koji može biti i privremeni PIC broj.

9. Šta je PIC broj?

PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj od devet cifara koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla da učestvuje u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+ i nekim drugim programima EU. Potrebno je da prvo registrujete svoju organizaciju na sajtu evropske komisije i dobijete EU Login nalog. Zatim se ulogujete na taj nalog i registrujete svoju organizaciju za PIC broj. Više informacija o PIC broju možete pogledati na sledećem linku: https://erasmusplus.rs/cpp-pic/?langkl=lat#1.

10. Da li se u pisanju projekata voditi Programskim vodičem za Erazmus+ za 2017. godinu ili tekstom Nacionalnog poziva u procesu pisanja projekata za KA1?

Prilikom pripreme Vašeg projekta, neophodno je voditi se Nacionalnim pozivom.

11. Da li organizacije ili institucije van Srbije mogu da podnesu projektnu prijavu u okviru Nacionalnog poziva?

Ne, Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu otvoren je isključivo za organizacije i institucije iz Srbije, koje moraju biti podnosioci projektne prijave i koordinatori projekta.

12. Koliko najmanje a koliko najviše partnera moramo da imamo na projektu KA1 projekte mobilnosti?

U okviru KA1 projekata mobilnosti, na projektu moraju da učestvuju minimum dva partnera, od toga jedan iz Srbije i jedan iz programske zemlje. Organizacija iz Srbije ima ulogu koordinatora projekta koji podnosi projektnu prijavu i šalje svoje zaposlene na mobilnost i u okviru KA1 projekata mobilnosti može učestvovati samo jedna organizacija iz Srbije. Organizacije iz inostranstva imaju ulogu partnera na projektu koji prima zaposlene na mobilnost i ne postoji formalno ograničenje za najveći broj partnera u inostranstvu, ali je dobro voditi računa o tome šta je realno moguće realizovati.

13. Ko će ocenjivati projekte u okviru Nacionalnog poziva za 2017. godinu?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni stručnjaci koje će birati Fondacija Tempus, putem javnog konkursa za spoljne ocenjivače projekata, otvorenog do 9. januara 2017. godine na našem sajtu: https://erasmusplus.rs/otvoren-konkurs-za-spoljne-ocenjivace.

14. Da li organizacije treba da otvore poseban devizni račun namenjen sredstvima za projekat?

Da, organizacija mora da otvori poseban devizni račun namenjen sredstvima za projekat. Ovaj račun se otvara tek kada projekat bude odobren.

15. Šta je Evropski razvojni plan?

Evropski razvojni plan je dokument koji organizacija treba da izradi, a u kom se precizira koje su potrebe organizacije po pitanju razvoja kvaliteta i internacionalizacije, koje su planirane aktivnosti koje se odnose na evropsku mobilnost i saradnju i kako će ove aktivnosti izaći u susret identifikovanim potrebama i kako će kompetencije i iskustvo koje zaposleni steknu učešćem u projektu postati deo strateškog razvoja ustanove. Ne postoji propisani format koji Evropski razvojni plan mora da ima.

16. Da li se Evropski razvojni plan kao dokument prilaže uz projektnu prijavu?

Ne, Evropski razvojni plan se ne prilaže uz projektnu prijavu, već služi kao osnova za popunjavanje polja u prijavnom formularu koja su posvećena Evropskom razvojnom planu.

17. Koja dokumenta prilažemo kao aneks uz projektnu prijavu?

Uz prijavni formular koji preuzimate sasajta Fondacije Tempus, kao prilog dodajete još samo jedan dokument – Izjavu o istinitosti podataka (Declaration of Honour). Ovo je izjava da su svi podaci navedeni u prijavi tačni, da se ne vodi sudski proces protiv organizacije i sl. Izjavu o istinitosti podataka je potrebno odštampati iz samog prijavnog formulara klikom na polje Štampaj (Print Declaration of Honour). Potrebno je da direktor ustanove potpiše i pečatira izjavu, zatim se ona skenira i prilaže kao aneks, klikom na polje Dodaj (Add). Veličina skeniranog dokumenta ne može biti veća od 10MB.

18. Koja dodatna dokumenta možemo da pročitamo u cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole?

U cilju dodatnog informisanja i pripreme za pisanje projektne prijave za KA1 projekte preporučujemo da pogledate sledeće publikacije:

19. Koji tehnički zahtevi su potrebni da se ispune da bi se popunila i uspešno poslala projektna prijava?

Prijavni formular je interaktivni PDFformular koji zahteva da imateAdobe Acrobat Reader instaliran na računaru. Preporučena je verzijaAcrobat Reader DC 15.9, ali može biti iAdobe Reader 9.1 ili novija (osimAdobe Reader DC version 15.8). Takođe je potrebno imati neki od standardnih pretraživača(npr. Mozilla, Firefox) i internet konekciju prilikom slanja prijave. Ne postoji drugi specifični softver koji je potreban za popunjavanje i slanje ovog prijavnog formulara.

20. Kako podnosimo projektnu prijavu?

Pre slanja projektne prijave potrebno je uraditi validaciju svake strane klikom na polje Validiraj(Validate) koje se nalazi na dnu svake strane. Za slanje projektne prijave potrena je stabilna internet konekcija. Projektna prijava se šalje klikom na polje Slanje (Submit online) tek kada imate finalnu verziju prijave. Ne čekajte poslednji trenutak za slanje, jer sistem može biti preopterećen i imajte u vidu da prijave primljene posle isteka roka za prijavu neće biti uzete u razmatranje.