Pitanja i odgovori i oslobađanju od PDV-a

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

4. Kako se popunjava obrazac?

Relevantna zakonska regulativa: izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 – dr. zakon, 48/18, 62/18) koja omogućava podnošenje zahteva za overu potvrde o poreskom oslobođenju PDV, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave od 01.01.2019. godine.

 

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

DECENTRALIZOVANE AKTIVNOSTI:

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, korisnici na ePorezi portalu treba da unesu i postave (upload) novi ugovor u skladu sa korisničkim uputstvom.

U slučaju da ste potpisali ugovor kao koordinator na projektu, neophodno je da unesete i postavite osnovni i sve ugovore sa partnerima u skladu sa korisničkim uputstvom. U ovom slučaju vi birate opciju „Implementarni partner“ i postavljate ugovor sa Fondacijom, dok prilikom unosa partnerskih ugovora birate opciju „korisnici“ i postavljate vaš međusobni ugovor.

Napomena: Fondacija Tempus nakon donete Odluke o finansiranju, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu u okviru Erazmus+ programa kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

 

CENTRALIZOVANE AKTIVNOSTI:

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, u slučaju da je korisnik:

 • Koordinator iz Srbije: institucija/organizacija koordinator, na ePorezi portalu, treba da unese i postavi (upload) novi ugovor (Grant agreement) na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. Takođe, institucija/organizacija koordinator, postalja / unosi i sve pojedinačne partnerske ugovore na portal.
 • Koordinator nije iz Srbije: institucija/organizacija partner, na ePorezi portalu, treba da unese i postavi (upload) novi ugovor na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Ključni elementi ugovora (stranice ugovora za prevod):

 1. Ko su ugovorne strane
 2. Iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
 3. Datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
 4. Spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
 5. Strana sa potpisnicima ugovora

Napomena: Fondacija Tempus, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu za projekte u okviru programa Erazmus+ kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

OSLOBAĐANJE OD PDV-a (decentralizovane i centralizovane aktivnosti)

Kako biste izvršili oslobađanje, potrebno je pribaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:

 1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
 2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
 3. Broj predračuna
 4. Datum i mesto izdavanja predračuna
 5. Ako je iskazan rok važenja predračuna, predračun mora biti važeći minimum na dan overe
 6. Opis robe ili usluge
 7. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
  8. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2019. do 31. oktobra 2019. godine) ili pre završetka aktivnosti.
 8. Potpis ili identifikacija u skladu sa zakonom Republike Srbije

Predračun ne sme da sadrži:

 1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
 2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

U skladu sa odredbama člana 24. stav 1. tačka 16a–16v Zakona o porezu na dodatu vrednost, počev od 01.01.2019. godine, PPO PDV obrazac se overava kroz aplikaciju ePorezi, portal za elektronsko podnošenje zahteva za poresko oslobođenje PDV.

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

Kako proces zavisi isključivo od Poreske uprave, Fondacija Tempus nije u mogućnosti da daje informacije o tačnom vremenu potrebnom za overu PPO PDV obrasca. Međutim, iz dosadašnje prakse bismo preporučili korisnicima sredstava da planiraju sa dva radna dana za unos i overu PPO PDV obrasca.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

U skladu sa korisničkim uputstvom. Prilikom unosa za Međunarodni ugovor, iz padajućeg menija odabrati Erazmus+