Pitanja i odgovori o Erazmus+ u oblasti mladih

1. Opšta pitanja o Erazmus+ u oblasti mladih

2. Pitanja o KA1 Mobilnosti mladih i omladinskih radnika

3. Pitanja o KA2 Strateškim partnerstvima u oblasti mladih

4. Pitanja o KA2 Izgradnji kapaciteta u oblasti mladih – Saradnja programskih i partnerskih zemalja

5. Pitanja o KA3 Projektima dijaloga mladih

6. Pitanja o Evropskoj inicijativi za solidarnost (European Solidarity Corps)

 

1. OPŠTA PITANJA O ERAZMUS+ U OBLASTI MLADIH

1.1. Da li organizacije ili institucije iz Srbije mogu da podnesu projekat u svim rokovima Opšteg Erazmus+ poziva za 2020. godinu?

1.2. Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru poziva za 2020. godinu?

1.3. Koliko najmanje partnera moramo da imamo na projektu?

1.4. Da li možemo da imamo samo partnere iz Srbije na projektu ili su nam potrebni partneri iz drugih zemalja?

1.5. Koliko minimum poena mora da ima naš projekat kako bi ušao u razmatranje?

1.6. Da li je moguće menjati podatke u online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

1.7. Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje online aplikacionog formulara?

1.8. Da li svi partneri na projektu predatom u okviru poziva za 2020. godinu moraju da budu registrovane u URF-u?

1.9 Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

1.10. Ko će ocenjivati projekte u okviru poziva za 2020. godinu?

1.11. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

1.12. Da li se Izjava o istinitosti popunjava rukom ili u Vordu?

1.13. Koliko može da traje projekat odobren kroz poziv za 2020. godinu?

1.14. Da li omladinska organizacija mora da bude registrovana najmanje godinu dana kako bi podnela projekat u okviru poziva za 2020. godinu?

1.15. Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat?

1.16. Da li je obavezno da pravni zastupnik unese broj lične karte u Izjavu o istinitosti podataka?

1.17. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju dodatni troškovi koji proističu iz učešća korisnika kolica, kao i drugih mladih sa smanjenim mogućnostima u našem projektu?

1.18. Ukoliko projekat uključuje učesnike koji su korisnici kolica, da li je moguće tražiti dodatna sredstva za obezbeđivanje odgovarajućeg smeštaja, transporta, radnih prostorija i ostalih povezanih troškova?

1.19. Koliko se obično sredstava uplaćuje unapred, a koliko po završetku projekta?

1.20. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru poziva za 2020. godinu?

1.21. Koliki je ukupni fond za podršku projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih i KA3 Projektima dijaloga mladih u okviru poziva za 2020. godinu?

1.22. Gde mogu da nađem dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2020. godinu?

1.23. Koja su okvirna sredstva predviđena za oblast mladih u Srbiji za 2020?

1.24. Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru poziva za 2020. godinu?

1.25. Da li forma automatski obračunava budžet na osnovu unetog broja učesnika?

 

2. PITANJA O KA1 MOBILNOSTI MLADIH I OMLADINSKIH RADNIKA

2.1. Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

2.2. Šta je sve potrebno priložiti od dodatne dokumentacije uz prijavu KA1 projekata omladinskih razmena i mobilnosti omladinskih radnika?

2.3. Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

2.4. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju troškovi Pripremne posete radi planiranja aktivnosti (Advance Planning Visit – APV) u okviru projekata KA1 omladinske razmene?

2.5. Kako se budžetiraju troškovi angažmana trenera ili facilitatora u aktivnostima mobilnosti omladinskih radnika (treninzi)?

2.6. Da li personalni asistenti ulaze u broj učesnika na projektu?

2.7. U online prijavi (eForm) za KA1 projekte u delu za partnere stoji da se upiše lista EU projekata na kojima je partner učestvovao. Da li se to odnosi na sve EU projekte (ne samo na E+) i koliko ići u nazad?

 

3. PITANJA O KA2 STRATEŠKIM PARTNERSTVIMA U OBLASTI MLADIH

3.1. Da li projekat u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih mora da uključi i aktivnosti koje podržavaju inovacije i aktivnosti koje podržavaju razmenu dobrih praksi?

3.2. Šta su to transnacionalne omladinske inicijative u okviru KA2 Strateških partnerstava koja podržavaju razmenu dobrih praksi?

3.3. Da li, u projektima KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih i dalje moramo da dokazujemo dodatnu vrednost u projektima gde smo mi partneri na projektu koje podnose organizacije iz Programskih zemalja?

 

4. PITANJA O KA2 IZGRADNJI KAPACITETA U OBLASTI MLADIH – SARADNJA PROGRAMSKIH I PARTNERSKIH ZEMALJA

4.1. Koja je razlika između projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih?

4.2. Da li konzorcijum partnera na projektu može da uključuje samo dve organizacije: jednu iz programske zemlje i jednu iz Srbije?

4.3. Mi smo organizacija civilnog društva iz Srbije, a partneri na projektu su nam škole i opštine iz programskih i partnerskih zemalja. Da li je ova vrsta saradnje moguća?

4.4. Da li sindikat može da bude podnosilac projekta ispred konzorcijuma partnera?

4.5. Gde mogu da nađem primere odobrenih projekata u KA2 izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

4.6. Kako pronaći partnere iz programskih zemalja za naš projekat na temu ekologije?

4.7. Koje aktivnosti je moguće organizovati u okviru projekta KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

4.8. Da li je u aktivnosti Izgradnje kapaciteta moguće uključiti učesnike iz zemalja koje ne učestvuju na projektu?

4.9. Jedan od partnera na projektu iz programske zemlje je zbog više sile morao da istupi iz partnerstva. Koga treba da obavestimo o tome?

4.10. Šta sve obuhvata stavka putni troškovi?

4.11. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnose prijave u okviru KA2 projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski prozor za zapadni Balkan?

4.12. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnose prijave u okviru KA2 projekata Izgradnje kapaciteta – saradnja između Programskih zemalja i Partnerskih zemalja iz regiona 5 do 14?

 

5. PITANJA O KA3 PROJEKTIMA DIJALOGA MLADIH

5.1. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnesu projektne prijave za KA3 projekte dijaloga mladih?

5.2. Da li organizacije iz Srbije moraju da dokazuju dodatnu vrednost prilikom učešća u KA3 Projektima dijaloga mladih?

 

6. PITANJA O EVROPSKOJ INICIJATIVI ZA SOLIDARNOST (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

6.1. Da li za učešće u volonterskim aktivnostima organizacija treba da ima validnu akreditaciju i ako da, koje vrste?

6.2. Koliko puta mlada osoba može da učestvuje u volonterskoj aktivnosti?

6.3. Ko sprovodi akreditaciju tj. licenciranje za Oznaku kvaliteta (Quality Label) u Srbiji?

6.4. Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili akreditaciju/Oznaku kvaliteta?

6.5. Koji troškovi su pokriveni volonterima koji putuju van Srbije u okviru Evropske inicijative za solidarnost?

6.6. Mi želimo da krenemo sa primanjem međunarodnih volontera, šta treba da uradi moja organizacija da bi otpočela taj proces?

 

1. OPŠTA PITANJA O ERAZMUS+ U OBLASTI MLADIH

1.1. Da li organizacije ili institucije iz Srbije mogu da podnesu projekat u svim rokovima Opšteg Erazmus+ poziva za 2020. godinu?

Da. Počev od Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2020. godinu, Republika Srbija po prvi put ima status programske zemlje unutar Erazmus+ programa. Samim tim, organizacije i institucije iz Srbije mogu da podnose projekte u svim rokovima tokom 2020. godine.

1.2. Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru poziva za 2020. godinu?

Kada su u pitanju projekti KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, i KA3 Projekti dijaloga mladih, ne postoji ograničenje broja projekata koje jedna organizacija može da podnese u okviru poziva za 2020. godinu. Podsećamo da su   u okviru poziva ograničena sredstva.

Kada su u pitanju projekti KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, isti konzorcijum partnera može da podnese samo jedan predlog projekta samo jednoj Nacionalnoj agenciji za program Erazmus+.

1.3. Koliko najmanje partnera moramo da imamo na projektu?

Na projektima u okviru KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, moraju da učestvuju minimum dva partnera, od toga jedan iz Republike Srbije i jedan iz druge programske zemlje. Na projektima u okviru KA3 Projekti dijaloga mladih, postoje dve opcije: ukoliko je projekat međunarodnog karaktera moraju da učestvuju minimum dva partnera, a ukoliko je projekat nacionalnog karaktera, partneri nisu obavezni.

1.4. Da li možemo da imamo samo partnere iz Srbije na projektu u oblasti mladih ili su nam potrebni partneri iz drugih zemalja?

Na svim KA1 i KA2 projektima u oblasti mladih i na jednom delu projekata KA3 je potrebno imati najmanje jednog partnera iz programske zemlje, ali je moguće pored njih imati i partnere iz Srbije.

1.5. Koliko minimum poena mora da ima naš projekat kako bi ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova. Za KA1 i KA3 projekte, uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:(1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 40 poena) i (3) uticaj i diseminacija (najviše 30 poena).

Za KA2 projekte Strateška partnerstva i Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, kategorije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena), (3) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena),  i (4) uticaj i diseminacija (najviše 30 poena).

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

1.6. Da li je moguće menjati podatke u online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da aplikacioni formular čuva najnovije podatke preko starijih i ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski je ažurira. Ukoliko bude podneseno više verzija jedne projektne prijave (npr. ukoliko se koristi više aplikacionih formulara), evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

1.7. Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje online aplikacionog formulara?

Na ovom linku dostupna su uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima. Dodatno preporučujemo video uputstva kreirane od strane Fondacije Tempus.

1.8. Da li svi partneri na projektu predatom u okviru poziva za 2020. godinu moraju da budu registrovane u URF portalu?

Da, svi partneri na projektu moraju biti registrovani. Ovo važi za projekte predate u okviru poziva za 2020. godinu, kao i za sve ostale projekte u okviru programa Erazmus+.

1.9. Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid od strane Fondacije Tempus.

1.10. Ko će ocenjivati projekte u okviru poziva za 2020. godinu?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

1.11. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Kalkulatorom udaljenosti; prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

1.12. Da li se Izjava o istinitosti popunjava rukom ili u Vordu?

Izjavu o istinitosti podataka (Declaration of Honour) je potrebno preuzeti i prijavnog formulara, odštampati, popuniti, pa zatim skenirati i priložiti uz projektnu prijavu. Izjavu o istinitosti podataka je moguće potpisati elektronskim potpisom sertifikovanim od strane nadležnog tela, prema zakonu o Elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

1.13. Koliko može da traje projekat odobren kroz poziv za 2020. godinu?

KA1 projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika kao i KA3 Projekti dijaloga mladih mogu da traju između 3 i 24 meseca, dok projekti KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih mogu da traju između 6 i 36 meseci.

1.14. Da li omladinska organizacija mora da bude registrovana najmanje godinu dana kako bi podnela projekat u okviru poziva za 2020. godinu?

Ne, ovo nije uslov za podnošenje projekata u okviru poziva za 2020. godinu osim u slučaju podnošenja projekta za KA2 Izgradnju kapaciteta u oblasti mladih. U tom slučaju uslov je da omladinska organizacija bude registrovana najmanje godinu dana do roka za podnošenje projekta.

1.15. Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme za pronalaženje partnera SALTO Resursnih centara – OTLAS, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link.

Potencijalne partnere za volonterske projekte možete pretraživati putem baze akreditovanih organizacija, ovde.

1.16. Da li je obavezno da pravni zastupnik unese broj lične karte u Izjavu o istinitosti podataka?

Polje National ID u dokumentu Izjava o istinitosti podataka nije obavezno popuniti.

1.17. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju dodatni troškovi koji proističu iz učešća korisnika kolica, kao i drugih mladih sa smanjenim mogućnostima u našem projektu?

Troškovi koji proističu iz specifičnih potreba učesnika u projektu upisuju se u budžetsku kategoriju Special Needs Support, uključujući i potencijalne dodatne troškove prevoza i smeštaja ukoliko oni nisu prethodno navedeni u kategorijama Travel Costs i Organisational Support. Svi troškovi koji su namenjeni omogućavanju učešća mladima sa smanjenim mogućnostima, izuzev putnih troškova i troškova smeštaja, navode se u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs.

1.18. Ukoliko projekat uključuje učesnike koji su korisnici kolica, da li je moguće tražiti dodatna sredstva za obezbeđivanje odgovarajućeg smeštaja, transporta, radnih prostorija i ostalih povezanih troškova?

Učešće mladih i omladinskih radnika sa smanjenim mogućnostima se ohrabruje! U slučaju da na aktivnosti u okviru Vašeg projekta predviđate učesnike koji su korisnici kolica, preporučujemo da proverite visinu troškova, i da obavezno u budžetu u okviru projektnog formulara, u delu Special Needs Support upišete potrebna dodatna sredstva i što bolje ih opišete. Dodatni troškovi za odgovarajući smeštaj za korisnike kolica su opravdani jer većina hotela u Srbiji ima ograničen broj adekvatnih soba, a ti hoteli su često skuplji. Možete se suočiti sa sličnim izazovima i pri traženju radnih prostorija, organizovanju transporta i sl.

Što se tiče prolaznosti projekta, ovi dodatni troškovi neće uticati na verovatnoću da Vaš projektni predlog bude odobren. Tim evalutora procenjuje pre svega kvalitet projekta prema kriterijumima koji su opisani u Programskom vodiču.

1.19. Koliko se obično sredstava uplaćuje unapred, a koliko po završetku projekta?

U slučaju KA1 projekata u oblasti mladih, korisnik dobija prvo predfinansiranje 30 dana nakon obostrano potpisanog ugovora o finansiranju u visini od 80% od odobrenog budžeta projekta, dok preostalih 20% sredstava se dodeljuje u roku od 60 dana od datuma podnošenja završnog izveštaja. U projektima KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, iznos prvog predfinansiranja je najčešće 40%.

1.20. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru poziva za 2020. godinu?

Projekti u okviru sve tri ključne akcije mogu se podneti u tri roka u 2020. Više informacija o rokovima možete pronaći na sledećem linku.

1.21. Koliki je ukupni fond za podršku projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih i KA3 Projektima dijaloga mladih u okviru poziva za 2020. godinu?

Ukupna namenska bespovratna sredstva u okviru poziva za 2020. godinu za podršku projektima u Srbiji u oblasti mladih su 436.634 evra. Od toga, za KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika je izdvojeno 266.343 evra, za projekte KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih – 152.454 evra, a za KA3 Projekte dijaloga mladih 17.837 evra.

1.22. Gde mogu da nađem dokumentaciju poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2020. godinu?

Dokumentacija Opšteg poziva dostupna je na našem sajtu, na sledećem linku.

1.23. Koja su okvirna sredstva predviđena za oblast mladih u Srbiji za 2020.?

Informacije o raspoloživim sredstvima i specifičnostima trećeg roka za podnošenje Erazmus+ projektnih prijava u oblasti mladih možete pronaći na linku ovde.

1.24. Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru poziva za 2020. godinu?

U okviru Erazmus+ programa omogućeno je učešće neformalnim grupama mladih u svojstvu podnosilaca projekta, kao i u svojstvu partnera na projektu.

1.25. Da li forma automatski obračunava budžet na osnovu unetog broja učesnika?

Za razliku od prethodnih godina, online forma automatski ne obračunava budžet u odnosu na broj učesnika po zemljama već je broj učesnika potrebno ubaciti na više mesta u aplikacionom formularu. Za svaku grupu učesnika pojedinačno, potrebno je najpre uneti opšte informacije o grupi (ukupan broj učesnika, zemlja porekla i zemlja i grad odredišta, trajanje aktivnosti i dani potrebni za put). Nakon toga, potrebno je u formular uneti informaciju o tome za koliko od navedenih učesnika se traže sredstva namenjena putnim i organizacionim troškovima. Broj koji ovde navodite treba da bude jednak ukupnom broju učesnika u grupi, osim u situacijama kada se aktivnost održava u mestu iz koga su učesnici, ili ukoliko nekima od učesnika nije potreban smeštaj, i sl. Ovaj broj ne može biti veći od ukupnog broja učesnika.

 

2. PITANJA O KA1 MOBILNOSTI MLADIH I OMLADINSKIH RADNIKA

2.1. Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

Škole iz Srbije mogu da podnesu KA1 projekat omladinske razmene u okviru poziva za 2020. godinu.

2.2. Šta je sve potrebno priložiti od dodatne dokumentacije uz prijavu KA1 projekata omladinskih razmena i mobilnosti omladinskih radnika?

online formi, potrebno je priložiti tabelu planiranih aktivnosti (Timetable of Activities), kao i potpisanu Izjavu o istinitosti podataka (Declaration of Honour). Odgovarajuće forme ovih dokumenata su dostupne u samom online formularu, u delu Annexes. Uz to, uz formu je moguće priložiti i Mandate Letters, koja su potpisali i pečatirali Vaši partneri na projektu. Mandate Letters nije obavezno priložiti u trenutku podnošenja projektne prijave, ali imajte na umu da će Vam ovi dokumenti biti potrebni ukoliko Vaš projekat bude odobren (bićete u obavezi da ih u kratkom roku dostavite Fondaciji Tempus).

2.3. Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

Omladinskog lidera bira sama organizacija i ne mora da bude sertifikovan. Omladinski lider mora da bude punoletan, a može biti i stariji od 30 godina.

2.4. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju troškovi Pripremne posete radi planiranja aktivnosti (Advance Planning Visit – APV) u okviru projekata KA1 omladinske razmene?

Troškovi smeštaja i ishrane učesnika pripremne posete se upisuju u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs, a putni troškovi dolaska učesnika se upisuju u budžetskoj kategoriji Travel Costs.

2.5. Kako se budžetiraju troškovi angažmana trenera ili facilitatora u aktivnostima mobilnosti omladinskih radnika (treninzi)

Ne postoji posebna budžetska kategorija za rad trenera i facilitatora, već se ovi troškovi pokrivaju iz kategorije Organisational costs.

2.6. Da li personalni asistenti ulaze u broj učesnika na projektu?

Na omladinskim razmenama, u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu, može da učestvuje najviše 60 mladih osoba, ne računajući omladinske lidere. U slučaju mobilnosti omladinskih radnika, Vaša aktivnost može da uključi maksimalno 50 učesnika, trenera i facilitatora, po pravilima Programskog vodiča. Personalni asistenti ne ulaze u taj broj. Potrebu za personalnim asistentima treba obrazložiti u delu aplikacije Project Descripton kada u okviru polja Participants with fewer opportunities odaberete Yes  u delu – Please explain the particular measures (accompanying person, reinforced preparation etc.) you will put in place to cater for the specific needs of these participants and/or to support their participation and active involvment.

2.7. U online prijavi (eForm) za KA1 projekte u delu za partnere stoji da se upiše lista EU projekata na kojima je partner učestvovao. Da li se to odnosi na sve EU projekte (ne samo na E+) i koliko ići u nazad? 

Da, to se odnosi na sve projekte koji su podržani od strane nekog EU programa, a možete unazad ići do tri godine.

 

3. PITANJA O KA2 STRATEŠKIM PARTNERSTVIMA U OBLASTI MLADIH

3.1. Da li projekat u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih mora da uključi i aktivnosti koje podržavaju inovacije i aktivnosti koje podržavaju razmenu dobrih praksi?

Ne. Ovi projekti se mogu fokusirati ili na inovacije, ili na razmenu dobrih praksi (jedno ili drugo).

3.2. Šta su to transnacionalne omladinske inicijative u okviru KA2 Strateških partnerstava koja podržavaju razmenu dobrih praksi?

U pitanju je posebna vrsta aktivnosti u okviru projekata strateških partnerstava koje podržavaju razmenu dobrih praksi u oblasti mladih, čiji je cilj podrška društvenom angažovanju i preduzetničkom duhu kod mladih. Ove inicijative se mogu baviti, između ostalog: uspostavljanjem društvenih preduzeća, asocijacija, klubova, organizacija civilnog društva, kao i mreža ovih aktera; razvojem i primenom kurseva i treninga koji se bave preduzetničkim obrazovanjem; informacijama, medijskom pismenošću, aktivnostima koje stimulišu građanski aktivizam kod mladih; aktivnosti u korist lokalnih zajednica; umetničkim inicijativama; itd. Specifična odlika transnacionalne omladinske inicijative je da je pokrenuta, pripremljena i sprovedena od strane mladih.

3.3. Da li, u projektima KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih i dalje moramo da dokazujemo dodatnu vrednost u projektima gde smo mi partneri na projektu koje podnose organizacije iz Programskih zemalja?

Ne, organizacije/institucije iz Srbije od 01. januara 2019. godine ne moraju dokazivati dodatnu vrednost kako bi učestvovale u ovoj vrsti projekata zbog stečenog statusa Programske zemlje.

3.4. Da li omladinska organizacija mora da bude registrovana najmanje godinu dana kako bi podnela projekat u okviru poziva za 2020. godinu?

Ne, ovo nije uslov za podnošenje projekata u okviru poziva za 2020. godinu osim u slučaju podnošenja projekta za KA2 Izgradnju kapaciteta u oblasti mladih. U tom slučaju uslov je da omladinska organizacija bude registrovana najmanje godinu dana do roka za podnošenje projekta.

 

4. PITANJA O KA2 IZGRADNJI KAPACITETA U OBLASTI MLADIH – SARADNJA PROGRAMSKIH I PARTNERSKIH ZEMALJA

4.1. Koja je razlika između projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih i projekata Strateških partnerstava u oblasti mladih?

Na projektima Izgradnje kapaciteta i Strateških partnerstava, Srbija od 2020. godine ima status programske zemlje. Osnovna ideja Izgradnje kapaciteta je povećavanje kapaciteta, dok se Strateška partnerstava bave razmenom dobrih praksi i inovacijama.

4.2. Da li konzorcijum partnera na projektu može da uključuje samo dve organizacije: jednu iz programske zemlje i jednu iz Srbije?

Ne. Konzorcijum mora obuhvatati najmanje tri organizacije iz najmanje tri različite zemlje, od kojih jedna mora biti Srbija kao programska zemlja, a jedna partnerska.

4.3. Mi smo organizacija civilnog društva iz Srbije, a partneri na projektu su nam škole i opštine iz programskih i partnerskih zemalja. Da li je ova vrsta saradnje moguća?

Da, konzorcijum partnera u okviru KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih može da uključi različite javne ili privatne organizacije i institucije iz programskih i partnerskih zemalja iz regiona 5 do 14, definisanih u Programskom vodiču.

4.4. Da li sindikat može da bude podnosilac projekta ispred konzorcijuma partnera?

Ne. Podnosilac projekata može biti isključivo neprofitna organizacija, udruženje, nevladina organizacija, Nacionalni omladinski savet ili javno telo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Ipak, sindikat može učestvovati u projektima pod okriljem KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, u svojstvu partnera.

4.5. Gde mogu da nađem primere odobrenih projekata u KA2 izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

Primeri odobrenih projekata se mogu naći na sledećim linkovima:

  • Rezultati konkursa – lista odobrenih projekata po rokovima za prijavu i dosadašnjeg učešća organizacija i institucija iz Srbije u okviru KA2 Izgradnja kapciteta – Omladinski prozor za Zapadni Balkan i rezultata konkursa saradnje programskih i ACPALA zemalja (afričke, karipske i pacifičke, azijske i latinoameričke zemlje);
  • Rezultati konkursa – lista odobrenih projekata svih dosadašnjih poziva za KA2 Izgradnju kapaciteta. Preporučujemo pregledanje rezultata konkursa saradnja programskih i ACPALA zemalja (afričke, karipske i pacifičke, azijske i latinoameričke zemlje);
  • Erasmus+ Project Results – baza odobrenih projekata u kojoj se mogu naći projekti koji pripadaju svim aktivnim i završenim programima Evropske komisije. U ovoj bazi se može naći i više informacija o ostalim projektima čiji su podnosioci bili akteri iz Srbije. Dok na sajtu Fondacije Tempus na linku ovde možete pronaći detaljne informacije i TCA aktivnostima na kojima postoji zagarantovan broj učesnika iz Srbije.

4.6. Kako pronaći partnere iz programskih zemalja za naš projekat na temu ekologije?

Partneri se mogu tražiti putem različitih onlajn baza i portala, više informacija je dostupno ovde. Takođe, organizacije se mogu umrežavati i na međunarodnim događajima u kojima mogu da učestvuju akteri iz Srbije, čija se lista nalazi u Evropskom kalendaru treninga. Na sajtu Fondacije Tempus na linku ovde možete pronaći detaljne informacije i TCA aktivnostima na kojima postoji zagarantovan broj učesnika iz Srbije.

4.7. Koje aktivnosti je moguće organizovati u okviru projekta KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih?

U okviru ovih projekata, moguće je organizovati aktivnosti izgradnje kapaciteta i aktivnosti mobilnosti. Projekti koje podnose organizacije iz programskih zemalja imaju za cilj povećanje kapaciteta organizacija implementacijom aktivnosti za izgradnju kapaciteta, a opciono mogu da uključuju i aktivnosti mobilnosti (omladinske razmene, mobilnost omladinskih radnika i volonterske aktivnosti).

4.8. Da li je u aktivnosti Izgradnje kapaciteta moguće uključiti učesnike iz zemalja koje ne učestvuju na projektu?

Ne, svi učesnici moraju da budu iz zemalja koje učestvuju na projektu.

4.9. Jedan od partnera na projektu iz programske zemlje je zbog više sile morao da istupi iz partnerstva. Koga treba da obavestimo o tome?

U ovom slučaju treba se odmah obratiti instituciji sa kojom je sklopljen ugovor kako bi se ušlo u proces promene partnera. U slučaju KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih to je Izvršna agencija u Briselu – EACEA sa kojom ste potpisali ugovor.

4.10. Šta sve obuhvata stavka putni troškovi?

Putni troškovi mogu obuhvatati putne troškove sastanaka između partnera na projektu, koji su u vezi sa implementacijom i koordinacijom projekta, kao i konferencije ili omladinskog događaja velikih razmera. Takođe, u okviru budžeta aktivnosti mobilnosti putni troškovi predstavljaju doprinos troškovima transporta učesnika (uključujući i osobe u pratnji) od njihovog mesta boravka do mesta održavanja aktivnosti i nazad. Pored toga, mogu biti pokriveni i troškovi za dobijanje vize i troškovi povezani sa dobijanjem vize ili boravišne dozvole, ali se ovi troškovi moraju navesti u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs.

4.11. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnose prijave u okviru KA2 projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih Omladinski prozor za zapadni Balkan

Ne. Prelaskom Republike Srbije iz statusa partnerske zemlje u programsku zemlju menja se status i u okviru projekata KA2 Izgradnja kapaciteta, te je u okviru Omladinskog prozora za Zapadni Balkan organizacijama iz Srbije omogućeno samo da budu u ulozi partnera na projektu.

4.12. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnose prijave u okviru KA2 projekata Izgradnje kapaciteta – saradnja između Programskih zemalja i Partnerskih zemalja iz regiona 5 do 14?

Da. Prelaskom Republike Srbije iz statusa partnerske zemlje u programsku zemlju otvara se mogućnost podnošenja projekata KA2 Izgradnje kapaciteta – saradnja između Programskih zemalja i Partnerskih zemalja iz regiona 5 do 14 definisanih programskim vodičem. Projektne prijave se podnose Izvršnoj agenciji EACEA u Briselu.

 

5. PITANJA O KA3 PROJEKTIMA DIJALOGA MLADIH

5.1. Da li organizacije iz Srbije mogu da podnesu projektne prijave za KA3 projekte dijaloga mladih?

Da. Prelaskom Republike Srbije iz statusa partnerske zemlje u status programske zemlje u okviru Erazmus+ programa ostvaren je preduslov za sprovođenje ove vrste projekata.

5.2. Da li organizacije iz Srbije moraju da dokazuju dodatnu vrednost prilikom učešća u KA3 Projektima dijaloga mladih?

Ne. Prelaskom Republike Srbije iz statusa partnerske zemlje u status programske zemlje u okviru Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije ne moraju da dokazuju dodatnu vrednost za ovu vrstu projekata, što olakšava potencijalnu saradnju sa drugim programskim zemljama u okviru KA3 Projekata dijaloga mladih.

 

6. PITANJA O EVROPSKOJ INICIJATIVI ZA SOLIDARNOST (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS)

6.1. Da li za učešće u volonterskim aktivnostima organizacija treba da ima validnu akreditaciju i ako da, koje vrste?

Da, sve organizacije partneri na volonterskoj aktivnosti (bivši EVS) moraju biti akreditovane. Napominjemo da je akreditacija potrebna kao preduslov samo za podnošenje volonterskih projekata u okviru Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps) gde organizacije/institucije iz Srbije u ovom momentu nisu u mogućnosti da podnose projektne prijave, ali mogu da budu partneri.

6.2. Koliko puta mlada osoba može da učestvuje u volonterskoj aktivnosti?

Mlade osobe mogu učestvovati prvo u jednoj kratkoročnoj volonterskoj aktivnosti, koja traje između 2 nedelje i 2 meseca, nakon čega imaju pravo učešća u još jednoj dugoročnoj volonterskoj aktivnosti, u trajanju od 2 meseca do 12 meseci. Ukoliko volonter želi odmah na dugoročnu volontersku aktivnost, on ne može nakon toga ići na kratkoročnu volontersku aktivnost.

6.3. Ko sprovodi akreditaciju tj. licenciranje za Oznaku kvaliteta (Quality Label) u Srbiji?

Proces akreditacije sprovodi SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu u saradnji sa spoljnim timom akreditora.

6.4. Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili akreditaciju/Oznaku kvaliteta?

Moguće je. Za svaki zahtev za povećanje broja volontera za koji je organizacija ili institucija akreditovana možete se obratiti SALTO Resursnom centru za Jugoistočnu Evropu.

6.5. Koji troškovi su pokriveni volonterima koji putuju van Srbije u okviru Evropske inicijative za solidarnost?

Volonterima se pokrivaju svi ili veći deo putnih troškova, kao i troškovi smeštaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja, kursa jezika i skromnog džeparca.

6.6. Mi želimo da krenemo sa primanjem međunarodnih volontera, šta treba da uradi moja organizacija da bi otpočela taj proces?

Organizacija ili institucija iz Srbije koja želi da šalje mlade iz Srbije, ugosti volontera/ku i da učestvuje na volonterskim aktivnostima (bivši EVS projekti) kroz program Erazmus+ i program Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps) mora biti akreditovana za to. Osnovna ideja jeste da se na ovaj način obezbedi da svi volonterski projekti budu podjednako kvalitetni, kao i da organizacije koje šalju i primaju volontere poštuju standarde kvaliteta. Više informacija o procesu akreditacije dostupno je na ovom linku.

Poslednje modifikovano: July 6, 2020Publikacije: