Pitanja i odgovori o Nacionalnom pozivu za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu – mladi

1. Pri popunjavanju online formulara za KA1 projekte u oblasti mladih (omladinska razmena i mobilnost omladinskih radnika), koja upozorenja (tekst u crvenoj boji) se ne odnose na podnosioce iz Srbije?

2. Da li forma automatski obračunava budžet na osnovu unetog broja učesnika?

3. Da li je moguće menjati podatke u online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

4. Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje online aplikacionog formulara?

5. Koliko može da traje projekat odobren kroz Nacionalni poziv za 2018. godinu?

6. Gde mogu da nađem dokumentaciju Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu?

7. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

8. Koliki je ukupni fond za podršku projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

9. Da li svi partneri na projektu predatom u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu moraju da imaju PIC broj?

10. Da li se u pisanju projekata voditi Programskim vodičem za Erazmus+ za 2018. godinu ili tekstom Nacionalnog poziva?

11. Da li organizacije ili institucije van Srbije mogu da podnesu projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

12. Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

13. Da li omladinska organizacija mora da bude registrovana najmanje godinu dana kako bi podnela projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

14. Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

15. Koliko najmanje partnera moramo da imamo na projektu?

16. Da li možemo da imamo samo partnere iz Srbije na projektu ili su nam potrebni partneri iz drugih zemalja?

17. Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

18. Da li se planiraju radionice za pisanje projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih u organizaciji Fondacije Tempus?

19. Da li projekat u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih mora da uključi i aktivnosti koje podržavaju inovacije i aktivnosti koje podržavaju razmenu dobrih praksi?

20. Šta su to transnacionalne omladinske inicijative u okviru KA2 Strateških partnerstava koja podržavaju razmenu dobrih praksi?

21. Da li, u projektima KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih, i dalje moramo da dokazujemo dodatnu vrednost u projektima gde smo mi partneri na projektu koje podnose organizacije iz Programskih zemalja?

22. Da li za učešće u volonterskim projektima organizacija treba da ima validnu akreditaciju i ako da, koje vrste?

23. Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

24. Ko će ocenjivati projekte u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

25. Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

26. Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat?

27. Mi želimo da krenemo sa primanjem međunarodnih volontera, šta treba da uradi moja organizacija da bi otpočela taj proces?

28. Ko sprovodi akreditaciju u Srbiji?

29. Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili akreditaciju?

30. Koji troškovi su pokriveni volonterima koji putuju van Srbije u okviru programa Erazmus+?

31. Kako naći partnera koji ima akreditaciju u Srbiji i u programskim zemljama?

32. Koliko puta mlada osoba može da učestvuje u volonterskom projektu?

33. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

34. Koliko minimum poena mora da ima naš projekat kako bi ušao u razmatranje?

35. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju dodatni troškovi koji proističu iz učešća korisnika kolica, kao i drugih mladih sa smanjenim mogućnostima u našem projektu?

36. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju troškovi Pripremne posete radi planiranja aktivnosti (Advance Planning Visit – APV)?

37. Da li je moguće da, kao u prethodnom nacionalnom pozivu, u okviru jednog KA1 projekta u oblasti mladih organizujemo zajedno omladinsku razmenu i volonterski projekat?

38. Koji formular treba da koristimo za koju vrstu projekata u oblasti mladih u Nacionalnom pozivu za 2018. godinu?

39. Da li personalni asistenti ulaze u broj učesnika na projektu?

40. Ukoliko projekat uključuje učesnike koji su korisnici kolica, da li je moguće tražiti dodatna sredstva za obezbeđivanje odgovarajućeg smeštaja, transporta, radnih prostorija i ostalih povezanih troškova?

41. Koji formular treba koristiti za predloge projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, i kada mogu da počnu ovi projekti?

42. Šta je sve potrebno priložiti od dodatne dokumentacije uz prijavu KA1 projekata omladinskih razmena i mobilnosti omladinskih radnika?

43. Na koji način se mogu dodati i budžetirati u okviru KA1 – Mobilnosti mladih – Volonterski projekti (bivši -EVS)?

44. Da li je obavezno da pravni zastupnik unese broj lične karte u Izjavu o istinitosti podataka?

45. Da li se Izjava o istinitosti popunjava rukom ili u Vordu?

 

 

1. Pri popunjavanju online formulara za KA1 projekte u oblasti mladih (omladinska razmena i mobilnost omladinskih radnika), koja upozorenja (tekst u crvenoj boji) se ne odnose na podnosioce iz Srbije?

Radi se o sledećim upozorenjima:

  • potrebno je imati još jednog partnera iz partnerske zemlje – u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu za Srbiju podnosilac projekta iz Srbije može da ima samo partnere iz programskih zemalja. Učešće partnera iz partnerskih zemalja nije moguće.
  • U omladinskim razmenama je broj učesnika od 16 do 60 – u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu za Srbiju maksimalni broj učesnika omladinske razmene je 40.

2. Da li forma automatski obračunava budžet na osnovu unetog broja učesnika?

Za razliku od prethodnih godina, online forma automatski ne obračunava budžet u odnosu na broj učesnika po zemljama već je broj učesnika potrebno ubaciti na više mesta u aplikacionom formularu. Za svaku grupu učesnika pojedinačno, potrebno je najpre uneti opšte informacije o grupi (ukupan broj učesnika, zemlja porekla i zemlja i grad odredišta, trajanje aktivnosti i dani potrebni za put). Nakon toga, potrebno je u formular uneti informaciju o tome za koliko od navedenih učesnika se traže sredstva namenjena putnim i organizacionim troškovima. Broj koji ovde navodite treba da bude jednak ukupnom broju učesnika u grupi, osim u situacijama kada se aktivnost održava u mestu iz koga su učesnici, ili ukoliko nekima od učesnika nije potreban smeštaj, i sl. Ovaj broj ne može biti veći od ukupnog broja učesnika.

3. Da li je moguće menjati podatke u online aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave?

Da, moguće je menjati podatke u istom aplikacionom formularu nakon podnošenja projektne prijave i ponovo podneti projektnu prijavu, sve do zvaničnog zatvaranja roka. Ukoliko menjate podatke nakon podnošenja projektne prijave, važno je imati na umu da aplikacioni formular čuva najnovije podatke preko starijih i ukoliko ponovo podnosite projektnu prijavu, automatski je ažurira. Ukoliko bude podneseno više verzija jedne projektne prijave (npr. ukoliko se koristi više aplikacionih formulara), evaluatori ocenjuju samo prijavu koja je najnovija.

4. Da li postoji tehničko uputstvo za popunjavanje online aplikacionog formulara?

Na ovom linku dostupna su uputstva Evropske komisije za popunjavanje projektnih formulara namenjenih različitim projektima.

5. Koliko može da traje projekat odobren kroz Nacionalni poziv za 2018. godinu?

KA1 projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika mogu da traju između 3 i 12 meseci, dok projekti KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih mogu da traju između 3 i 22 meseca.

6. Gde mogu da nađem dokumentaciju Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu?

Dokumentacija Nacionalnog poziva dostupna je na našem sajtu, na sledećem linku.

7. Koliko rokova za predaju projekata postoji u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Projekti u okviru KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika (omladinske razmene, volonterski projekti i projekti mobilnosti omladinskih radnika) mogu se podneti u jednom roku u 2018., i to do 15. februara do podneva, dok se projekti u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih mogu podneti do 26. aprila do podneva. Ovi predlozi projekata se podnose Fondaciji Tempus. Više informacija o rokovima možete pronaći na sledećem linku.

8. Koliki je ukupni fond za podršku projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Ukupna namenska bespovratna sredstva u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu za podršku projektima u Srbiji u oblasti mladih su 347.000 evra. Od toga, za KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika je izdvojeno 180.000 evra, a za projekte KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih – 167.000 evra.

9. Da li svi partneri na projektu predatom u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu moraju da imaju PIC broj?

Da, svi partneri na projektu moraju imati registrovan PIC broj. Ovo važi za projekte predate u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu, kao i za sve ostale projekte u okviru programa Erazmus+.

10. Da li se u pisanju projekata voditi Programskim vodičem za Erazmus+ za 2018. godinu ili tekstom Nacionalnog poziva?

Prilikom pripreme Vašeg projekta, treba se voditi Nacionalnim pozivom za 2018. godinu.

11. Da li organizacije ili institucije van Srbije mogu da podnesu projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Ne, Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu otvoren je isključivo za organizacije i institucije iz Srbije.

12. Da li neformalne grupe mladih mogu da podnesu projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

U Nacionalnom pozivu nije omogućeno učešće neformalnim grupama mladih u svojstvu podnosilaca projekta, kao ni u svojstvu partnera na projektu.

13. Da li omladinska organizacija mora da bude registrovana najmanje godinu dana kako bi podnela projekat u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Ne, ovo nije uslov za podnošenje projekata u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu.

14. Koliko projekata može da podnese jedna organizacija u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Kada su u pitanju projekti KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika,ne postoji ograničenje broja projekata koje jedna organizacija može da podnese u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu.

U jednom roku, isti konzorcijum partnera može da podnese samo jedan predlog KA2 Strateškog partnerstva u oblasti mladih, samo jednoj Nacionalnoj agenciji za program Erazmus+.

15. Koliko najmanje partnera moramo da imamo na projektu?

Na projektima u okviru KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, kao i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, moraju da učestvuju minimum dva partnera, od toga jedan iz Republike Srbije i jedan iz programske zemlje.

16. Da li možemo da imamo samo partnere iz Srbije na projektu ili su nam potrebni partneri iz drugih zemalja?

Na svim projektima je potrebno imati najmanje jednog partnera iz programske zemlje, ali je moguće pored njih imati i partnere iz Srbije.

17. Da li je potrebno slati originale partnerskih pisama ili su samo skenirani primerci dovoljni?

Dovoljni su skenirani primerci, ali je neophodno da sačuvate originale ukoliko vam budu traženi na uvid.

18. Da li se planiraju radionice za pisanje projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih u organizaciji Fondacije Tempus?

Da, ove radionice će biti organizovane početkom 2018. godine.

19. Da li projekat u okviru KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih mora da uključi i aktivnosti koje podržavaju inovacije i aktivnosti koje podržavaju razmenu dobrih praksi?

Ne. Ovi projekti se mogu fokusirati ili na inovacije, ili na razmenu dobrih praksi.

20. Šta su to transnacionalne omladinske inicijative u okviru KA2 Strateških partnerstava koja podržavaju razmenu dobrih praksi?

U pitanju je posebna vrsta projekata strateških partnerstava u oblasti mladih, čiji je cilj podrška društvenom angažovanju i preduzetničkom duhu kod mladih. Ove inicijative se mogu baviti, između ostalog: uspostavljanjem društvenih preduzeća, asocijacija, klubova, organizacija civilnog društva, kao i mreža ovih aktera; razvojem i primenom kurseva i treninga koji se bave preduzetničkim obrazovanjem; informacijama, medijskom pismenošću, aktivnostima koje stimulišu građanski aktivizam kod mladih; aktivnosti u korist lokalnih zajednica; umetničkim inicijativama; itd.

21. Da li, u projektima KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih, i dalje moramo da dokazujemo dodatnu vrednost u projektima gde smo mi partneri na projektu koje podnose organizacije iz Programskih zemalja?

Da, potrebno je dokazati dodatnu vrednost na projektu KA2 Strateškog partnerstva čiji je podnosilac organizacija iz programske zemlje.

22. Da li za učešće u volonterskim projektima organizacija treba da ima validnu akreditaciju i ako da, koje vrste?

Da, sve organizacije partneri na volonterskom projektu (bivši EVS) moraju biti akreditovane, a u slučaju da su podnosioci projekta moraju da imaju validnu akreditaciju kao Organizacija za koordinaciju (Coordinating Organisation). Napominjemo da je akreditacija potrebna kao preduslov samo za podnošenje volonterskih projekata.

23. Da li osnovna škola može da podnese predlog projekta za omladinsku razmenu?

Škole iz Srbije mogu da podnesu projekat omladinske razmene u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu.

24. Ko će ocenjivati projekte u okviru Nacionalnog poziva za 2018. godinu?

Projekte će ocenjivati spoljni nezavisni ocenjivači.

25. Da li omladinski lideri koji vode omladinske razmene moraju da budu akreditovani za to?

Omladinskog lidera bira sama organizacija i ne mora da bude sertifikovan. Omladinski lider mora da bude punoletan, a može biti i stariji od 30 godina.

26. Kako mogu pronaći partnere iz inostranstva za projekat?

Partnere za projekte, kako iz inostranstva tako i iz Srbije, možete pronaći putem platforme za pronalaženje partnera SALTO Resursnih centara – OTLAS, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link.

Potencijalne partnere za volonterske projekte možete pretraživati putem baze akreditovanih organizacija, ovde.

27. Mi želimo da krenemo sa primanjem međunarodnih volontera, šta treba da uradi moja organizacija da bi otpočela taj proces?

Organizacija ili institucija iz Srbije koja želi da šalje mlade iz Srbije, ugosti volontera/ku i da učestvuje na volonterskim projektima (bivši EVS projekti) kroz program Erazmus+ mora biti akreditovana za to. Osnovna ideja jeste da se na ovaj način obezbedi da svi volonterski projekti budu podjednako kvalitetni, kao i da organizacije koje šalju i primaju volontere poštuju standarde kvaliteta koji su propisani u EVS Povelji. Više informacija o ovom procesu dostupno je na ovom linku.

28. Ko sprovodi akreditaciju u Srbiji?

Proces akreditacije sprovodi SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu u saradnji sa spoljnim timom akreditora.

29. Da li možemo da povećamo broj volontera koje primamo nakon što smo dobili akreditaciju?

Moguće je. Za svaki zahtev za povećanje broja volontera za koji je organizacija ili institucija akreditovana možete se obratiti SALTO Resursnom centru za Jugoistočnu Evropu.

30. Koji troškovi su pokriveni volonterima koji putuju van Srbije u okviru programa Erazmus+?

Volonterima se pokrivaju svi ili veći deo putnih troškova, kao i troškovi smeštaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja, kursa jezika i skromnog džeparca.

31. Kako naći partnera koji ima akreditaciju u Srbiji i u programskim zemljama?

Spisak svih akreditovanih organizacija, iz Srbije i iz programskih zemalja, dostupan je na Bazi podataka akreditovanih organizacija.

32. Koliko puta mlada osoba može da učestvuje u volonterskom projektu?

Mlade osobe mogu učestvovati prvo u jednom kratkoročnom volonterskom projektu, koji traje između 2 nedelje i 2 meseca, nakon čega imaju pravo učešća u još jednom dugoročnom volonterskom projektu, u trajanju od 2 meseca do 12 meseci. Ukoliko volonter želi odmah na dugoročni volonterski projekat, on ne može nakon toga ići na kratkoročni volonterski projekat.

33. Da li umesto Kalkulatora udaljenosti (Distance Calculator) programa Erazmus+ možemo da koristimo neki drugi način proračuna udaljenosti u okviru aktivnosti mobilnosti?

U programu Erazmus+ doprinos putnim troškovima je moguć samo do visine predviđene Kalkulatorom udaljenosti; prema tome, ovo je jedini alat koji je dozvoljeno koristiti za proračun doprinosa putnih troškova od strane programa Erazmus+.

34. Koliko minimum poena mora da ima naš projekat kako bi ušao u razmatranje?

Projekat prvo mora da prođe proces formalne prihvatljivosti. Nakon toga, svaki predlog projekta se ocenjuje na nekoliko osnova. Za KA1 projekte, uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:(1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 40 poena) i (3) uticaj i diseminacija (najviše 30 poena). Za KA2 projekte, kategorije su:  (1) relevantnost projekta (najviše 30 poena), (2) kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji (najviše 20 poena), (3) kvalitet dizajna projekta i njegove implementacije (najviše 20 poena),  i (4) uticaj i diseminacija (najviše 30 poena).

Da bi projekat bio uzet u razmatranje, mora da bude ocenjen sa najmanje 60 poena. Uz to, projekat mora dobiti barem polovinu od maksimalnog broja poena iz svake navedene kategorije.

35. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju dodatni troškovi koji proističu iz učešća korisnika kolica, kao i drugih mladih sa smanjenim mogućnostima u našem projektu?

Troškovi koji proističu iz specifičnih potreba učesnika u projektu upisuju se u budžetsku kategoriju Special Needs Support, uključujući i potencijalne dodatne troškove prevoza i smeštaja ukoliko oni nisu prethodno navedeni u kategorijama Travel Costs i Organisational Support. Svi troškovi koji su namenjeni omogućavanju učešća mladima sa smanjenim mogućnostima, ne uključujući putne troškove i troškove smeštaja, navode se u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs.

36. U kojoj budžetskoj kategoriji se upisuju troškovi Pripremne posete radi planiranja aktivnosti (Advance Planning Visit – APV)?

Troškovi smeštaja i ishrane učesnika pripremne posete se upisuju u budžetskoj kategoriji Exceptional Costs, a putni troškovi dolaska učesnika se upisuju u budžetskoj kategoriji Travel Costs.

37. Da li je moguće da, kao u prethodnom nacionalnom pozivu, u okviru jednog KA1 projekta u oblasti mladih organizujemo zajedno omladinsku razmenu i volonterski projekat?

Uzimajući u obzir da od 2018. godine ove aktivnosti zahtevaju popunjavanje različitih formulara (online formular za omladinske razmene i PDF formular za volonterske projekte), ovo nije moguće. Ukoliko želite da organizujete obe aktivnosti, potrebno je da podnesete dva projektna predloga, u kojima možete navesti na koji način su ove aktivnosti povezane.

38. Koji formular treba da koristimo za koju vrstu projekata u oblasti mladih u Nacionalnom pozivu za 2018. godinu?

Od ove godine se koriste online PDF formulari. Online formulari se koriste za KA105 projekte mobilnosti u oblasti mladih (omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnika) i KA205 – projekte strateških partnerstava u oblasti mladih.  PDF formulari se koriste za KA125 – volonterske projekte u oblasti mladih (bivši EVS). Linkovi ka svim  formularima se mogu naći u tekstu Nacionalnog poziva.

39. Da li personalni asistenti ulaze u broj učesnika na projektu?

Na omladinskim razmenama, u okviru Nacionalnog poziva, može da učestvuje najviše 40 mladih osoba. U slučaju mobilnosti omladinskih radnika, Vaš aktivnost može da uključi maksimalno 20 učesnika, trenera i facilitatora, po pravilima Nacionalnog poziva. Personalni asistenti ne ulaze u taj broj. Potrebu za personalnim asistentima treba obrazložiti u delu aplikacije G. Main Activities – If there is need for any additional support like accompanying person, reinforced mentorship etc., please, explain this need.

40. Ukoliko projekat uključuje učesnike koji su korisnici kolica, da li je moguće tražiti dodatna sredstva za obezbeđivanje odgovarajućeg smeštaja, transporta, radnih prostorija i ostalih povezanih troškova?

Dodatni troškovi za odgovarajući smeštaj za korisnike kolica može predstavljati izazov, jer većina hotela u Srbiji ima ograničen broj adekvatnih soba, a ti hoteli su često skuplji. Možete se suočiti sa sličnim izazovima i pri traženju radnih prostorija, organizovanju transporta i sl. U slučaju da na aktivnosti u okviru Vašeg projekta predviđate učesnike koji su korisnici kolica, preporučujemo da proverite visinu troškova, i da u budžetu u okviru projektnog formulara, u delu Special Needs Support upišete potrebna dodatna sredstva i što bolje ih opišete.

Što se tiče prolaznosti projekta, ovi dodatni troškovi neće uticati na verovatnoću da Vaš projektni predlog bude odobren. Tim evalutora procenjuje pre svega kvalitet projekta prema kriterijumima koji su opisani na strani 31. i 32. Aneksa 1a. Učešće mladih i omladinskih radnika sa smanjenim mogućnostima se ohrabruje!

41. Koji formular treba koristiti za predloge projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, i kada mogu da počnu ovi projekti?

Potrebno je koristiti online formu KA205 namenjenu roku za podnošenje predloga projekata 26. april. Ovaj formular će biti uskoro objavljen. U okviru Nacionalnog poziva, određeno je da ovi projekti mogu početi između 1. septembra i 31. oktobra. Ovu informaciju treba imati na umu, jer ove vrednosti neće biti automatski određene u projektnom formularu.

42. Šta je sve potrebno priložiti od dodatne dokumentacije uz prijavu KA1 projekata omladinskih razmena i mobilnosti omladinskih radnika?

online formi, potrebno je priložiti tabelu planiranih aktivnosti (Timetable of Activities), kao i potpisanu Izjavu o istinitosti podataka (Declaration of Honour). Odgovarajuće forme ovih dokumenata su dostupne u samom online formularu, u delu Annexes. Uz to, uz formu je moguće priložiti i Mandate Letters, koja su potpisali i pečatirali Vaši partneri na projektu. Mandate Letters nije obavezno priložiti u trenutku podnošenja projektne prijave, ali imajte na umu da će Vam ovi dokumenti biti potrebni ukoliko Vaš projekat bude odobren (bićete u obavezi da ih u roku dostavite Fondaciji Tempus).

43Na koji način se mogu dodati i budžetirati Complementary Activities u okviru KA1 – Mobilnosti mladih – Volonterski projekti (bivši -EVS)? 

U okviru Volonterskih projekata u oblasti mladih postoji mogućnost dodavanja i budžetiranja Komplementarnih aktivnosti. Ovu vrstu aktivnosti možete dodati u odeljku G.2. KA125 formulara. Nakon što je dodata ova vrsta aktivnosti, u odeljku I. se otvori novo polje pod nazivom Complementary Activities Costs gde možete budžetirati ove troškove. Zahtev za finansijsku podršku mora biti obrazložen u formularu i opravdan u skladu sa planiranim aktivnostima. Ovo su stvarni troškovi Real Costs i maksimalno 80% troškova ove budžetske linije je moguće finansirati iz namenskih bespovratnih sredstava odobrenih u okviru Erazmus+ programa, dok je za preostalih 20% potrebno sufinansiranje iz drugih izvora.

44. Da li je obavezno da pravni zastupnik unese broj lične karte u Izjavu o istinitosti podataka?

Polje National ID u dokumentu Izjava o istinitosti podataka nije neophodno popuniti.

45. Da li se Izjava o istinitosti popunjava rukom ili u Vordu?

Izjavu o istinitosti podataka možete odštampati, popuniti rukom, pa zatim skenirati i dodati projektnoj prijavi.

Poslednje modifikovano: mart 9, 2018Publikacije: