Pojmovnik

 

ACPALA zemlje U okviru programa Erazmus+ označavaju ostale partnerske zemlje iz regiona 5 do 14 koje obuhvataju afričke, karipske i pacifičke, azijske i latinoameričke zemlje (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American).
Oznaka kvaliteta (Quality Label) Ranije poznata kao Akreditacija (Accreditation). Postupak kojim se osigurava da organizacije koje žele da primaju i šalju volontere ili koordiniraju volonterskim projektima unutar Evropske inicijative za solidanost (i ranije u okviru Erazmus+ programa) ispunjavaju standarde ili preduslove određene od strane Evropske komisije. Trenutno, za organizacije iz Srbije proces akreditacije za Oznaku kvaliteta (Quality Label) unutar Evropske inicijative za solidarnost  sprovodi SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu. Sve postojeće akreditacije za EVS, tj. Volonterske projekte izdate pre 2019. su i dalje važeće.
Akcija (Action) Deo ili oblast u okviru programa Erazmus+.
Aktivnost (Activity) Skup zadataka u okviru projekta.
Pripremna poseta radi planiranja aktivnosti (Advance Planning Visit – APV)

Poseta čiji je cilj planiranje omladinske razmene; organizuje se pre početka same mobilnosti kako bi se izgradilo poverenje i razumevanje između partnerskih organizacija. Mladi mogu biti uključeni u posetu da bi se potpuno integrisali u planiranje projektnih aktivnosti.

Podnosilac projekta (Applicant) Organizacija, institucija ili neformalna grupa koja podnosi predlog projekta.
Rok za prijavu (Application deadline) Konačni datum do kog aplikacioni formulari moraju da budu podneti Nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji, da bi projekat bio uzet u razmatranje.
Korisnik (Beneficiary) Ako je projekat odobren, podnosilac projekta postaje korisnik sredstava programa Erazmus+. Korisnik potpisuje ugovor o dodeli sredstava sa Nacionalnom ili Izvršnom agencijom ili ga one obaveštavaju o odabiru Odlukom o dodeli sredstava. Korisnicima sredstava projekta smatraju se i druge institucije koje se nalaze u konzorcijumu projekta.
Konkurs za predaju predloga projekata (Call for Proposals) Poziv koji objavljuje Komisija, ili se objavljuje u njeno ime, za dostavljanje predloga projekata, koji je u skladu sa postavljenim ciljevima i uslovima, u datom roku.
Sufinansiranje (Co-financing) Načelo sufinansiranja podrazumeva da deo troškova projekta koji podržava EU mora da snosi korisnik, ili mora biti pokriven iz drugih izvora finansiranja koji nisu EU porekla.
Konzorcijum (Consortium) Dve organizacije ili više organizacija koje zajednički pripremaju, sprovode i prate projekat ili aktivnosti u okviru projekta.
Koordinator / Organizacija za koordinaciju (Coordinator/Coordinating organisation) Organizacija koja podnosi zahtev za bespovratna sredstva programa Erazmus+ u ime konzorcijuma partnerskih organizacija i odgovorna je za implementaciju projekata i koordinaciju aktivnosti partnera u konzorcijumu.
Evropska omladinska NVO (European Youth NGO) NVO koja je formalno priznata i koja se sastoji od Evropskog tela/sekretarijata  (barem godinu dana registrovanog u nekoj od programskih zemalja na dan podnošenja projektnog predloga) i nacionalnih organizacija/ogranaka u barem dvanaest programskih država (koje imaju zakonsku vezu s Evropskim telom/sekretarijatom). Ova organizacija mora biti aktivna u oblasti mladih, sprovoditi aktivnosti kojima se podstiče primena EU strategije za mlade i uključivati mlade ljude u upravljačku strukturu organizacije.
Viša sila (Force majeure) Nepredviđena vanredna situacija ili događaj izvan kontrole organizacija koje učestvuju u projektu, koja nije uzrokovana greškom ili nemarom.
Vođa grupe (Group Leader) Punoletna osoba koja je, pored učesnika, uključena u Omladinsku razmenu. Cilj njenog uključivanja jeste osiguranje efektivnog procesa učenja (Youthpass), kao i zaštita i bezbednost učesnika.
Grupe mladih aktivne u omladinskom radu ali ne obavezno u kontekstu omladinske organizacije (ili neformalne grupe mladih) (Groups of young people active in youth work but not necessarily in the context of a youth organisation (also informal groups of young people)) Grupa od najmanje četvoro mladih ljudi koja nema status pravnog lica u skladu sa važećim nacionalnim zakonskim okvirima, ali jedan od njenih članova može u ime grupe preuzimati pravne obaveze. Ovakve grupe mogu biti podnosioci projekata ili partneri u nekim akcijama programa Erazmus+.
Neformalne grupe mladih (Informal groups of young people) Vidi prethodnu definiciju  „Grupe mladih aktivne u omladinskom radu ali ne obavezno u kontekstu omladinske organizacije“.
Informalno učenje (Informal learning) Učenje koje proizilazi iz svakodnevnih aktivnosti povezanih s poslom, porodicom ili slobodnim vremenom i koje nije organizovano ili strukturirano u smislu ciljeva, vremena ili podrške u učenju. Iz perspektive učesnika može biti i nenamerno.
Međunarodni (International) U kontekstu programa Erazmus+ odnosi se na aktivnost koja uključuje barem jednu programsku zemlju i barem jednu partnersku zemlju.
Sticanje prakse na određenom radnom mestu (Job Shadowing (practical learning experience)) Kratak boravak u partnerskoj organizaciji u drugoj zemlji da bi se posmatrali praktičari u njihovom svakodnevnom radu, razmenile dobre prakse, sticale veštine i znanja i izgradilo dugoročno partnerstvo između organizacija.
Ključne kompetencije (Key competences) Osnovni skup znanja, veština i stavova koji su potrebni svim pojedincima za lično ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje. Ove kompetencije obuhvataju osam oblasti: (1) komunikaciju na maternjem jeziku; (2) komunikaciju na stranom jeziku; (3) osnovne kompetencije iz matematike, prirodnih nauka i tehnologije; (4) digitalnu kompetenciju; (5) kompetenciju za učenje; (6) interpersonalne, interkulturalne, društvene i građanske kompetencije; (7) preduzetnički i inovacijski duh; (8) kulturnu svest i izražavanje.
Celoživotno učenje (Lifelong learning) Uključuje sve vrste obrazovanja (formalno, neformalno i informalno) koja se stiču tokom celog života i koja rezultiraju unapređenjem znanja, veština i kompetencija, a radi aktivnog učešća u društvu.
Neformalno učenje (Non-formal learning) Učenje koje se odvija u sklopu planiranih aktivnosti (u smislu ciljeva i vremena učenja), u kojem je prisutan neki oblik podrške u učenju, ali koje nije deo sistema formalnog obrazovanja.
Partnerske zemlje (Partner Countries) Države koje učestvuju samo u određenim delovima programa Erazmus+ (kao partneri ili podnosioci projekta), shodno pravilima koja definiše Evropska komisija. To su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta.
Programske zemlje (Programme Countries) Zemlje članice EU i zemlje izvan EU (Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i od 2019. godine Srbija), koje imaju Nacionalnu agenciju i u potpunosti učestvuju u programu Erazmus+.
Mladi sa smanjenim mogućnostima (Young people with fewer opportunities) Mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji zbog socijalnih razloga (veroispovest, etnička pripadnost, seksualno opredeljenje, mladi bez roditelja, zavisnici), ekonomskih razloga (niži životni standard, siromaštvo), zdravstvenih (hronična oboljenja), geografskih (zabačene, napuštene, seoske sredine), kulturalnih (imigranti, izbeglice, manjinske grupacije), obrazovnih (mladi sa poteškoćama u učenju, nekvalifikovane osobe, mladi koji su prekinuli školovanje), invaliditeta (mentalnog, fizičkog, senzornog), ili drugih razloga.
Osobe sa hendikepom (People with special needs) Potencijalni učesnik čije je fizičko, psihičko ili zdravstveno stanje takvo da njegovo/njeno učešće u projektu ili aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne finansijske podrške.
Projekat (Project) Usklađen niz aktivnosti koje se organizuju da bi se ostvarili utvrđeni ciljevi i rezultati.
Organizacija koja prima učesnike/volontere (Receiving organisation) Organizacija koja prima jednog ili više učesnika i organizuje jednu ili više aktivnosti projekta u okviru programa Erazmus+.
Organizacija koja šalje učesnike/volontere (Sending organisation) Organizacija-učesnica koja šalje jednog ili više učesnika na aktivnost u okviru projekta u programu Erazmus+.
Transnacionalni (Transnational) Ukoliko nije drugačije navedeno, odnosi se na akciju u kojoj učestvuju barem dve programske zemlje.
Priznavanje neformalnog i informalnog učenja (Validation of non-formal and informal learning) Postupak priznavanja koji sprovodi nadležno telo neke zemlje i kojim se potvrđuje da je osoba stekla rezultate učenja u skladu sa utvrđenim standardom. Čine ga sledeće četiri  faze: 1. utvrđivanje specifičnih iskustava pojedinca; 2. dokumentacija iz koje se vide iskustva pojedinca; 3. formalno ocenjivanje tih iskustava i 4. potvrđivanje rezultata ocene, koji mogu dovesti do sticanja delimičnih ili potpunih kvalifikacija. U evropskim okvirima se kao alat za priznavanje neformalnog i informalnog učenja koristi  „Youthpass“.
Mladi (Young people) U kontekstu programa Erazmus+, pojedinci između 13 i 30 godina starosti.
Omladinska aktivnost (Youth activity) Aktivnost van sistema formalnog obrazovanja  (kao što je omladinska razmena, volontiranje ili obuka mladih), koju realizuje mlada osoba, pojedinačno ili u grupi, a posebno putem organizacija mladih za koje je karakterističan neformalan pristup učenju.
Omladinski radnik (Youth worker) Zaposleni ili volonter uključen u neformalno učenje koji podržava mlade u njihovom ličnom sociopedagoškom i profesionalnom razvoju.
Youthpass Alat EU za podršku priznavanja rezultata učenja mladih ljudi i omladinskih radnika koji su stečeni učestvovanjem u projektima podržanim u okviru programa Erazmus+.
Kontakt tačke Organizacije sa Balkana (u zemljama u kojima još uvek ne postoje nacionalne agencije), akreditovane od strane SALTO Resursnog centra za Jugoistočnu Evropu.  Njihov cilj je da promovišu omladinsku komponentu  programa Erazmus+ i pružaju podršku organizacijama sa Balkana, koje bi želele da se u njega uključe.
SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu Telo za podršku koje je formirala Evropska komisija, zaduženo da promoviše saradnju na polju rada sa mladima između organizacija iz tzv. programskih zemalja i zemalja Jugoistočne Evrope. Kancelarija centra SALTO  se nalazi u sklopu slovenačke nacionalne agencije za program Erazmus+ Mladi u akciji. U Evropi postoji ukupno 6 centara SALTO.
Mobilnost Obrazovna, kulturalna i turistička pokretljivost, kao i međunarodna saradnja i razmena.
 

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps)

 

Nova inicijativa Evropske unije koja omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Proram takođe ima za cilj da pruži podršku organizacijama koje se bave suočavanjem sa društvenim i prirodnim izazovima. Jedan deo programa je baziran na prethodnom programu koji se zvao Evropski volonterski servis – EVS.
 

Aktivnosti učenja/podučavanja/obuka/treninga (Learning/Training/Teaching activities)

 

Aktivnosti mobilnosti za pojedince koje se mogu sprovoditi u okviru projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih, ukoliko donose dodatnu vrednost u ostvarivanju ciljeva projekta. Ovde spadaju aktivnosti: Blended Mobility of Learners – kombinuje jedan ili više perioda fizičke mobilnosti sa virtualnom mobilnošću; Long-term mobility of youth workers – omogućava omladinskim radnicima da rade u drugoj organizaciji u inostranstvu u periodu do 12 meseci sa ciljem unapređenja profesionalnih, ličnih i interkulturalnih kompetencija; Short-term joint staff training events: omogućavaju organizacijama kratke treninge povezane sa temom projekta sa ciljem obučavanje osoblja ili omladinskih radnika iz tih organizacija.
Projekti dijaloga mladih (Youth Dialogue projects) Vrsta projekata u okviru Ključne akcije 3 (KA3) Erazmus+ programa u oblasti mladih (ranijeg naziva – Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka), koja omogućava mladima i njihovim organizacijama da svojim predlozima i inicijativama utiču na reformisanje politika koje ih se tiču, i to putem dijaloga sa donosiocima odluka, podstičući aktivno učešće mladih u demokratskom životu lokalne zajednice, ali i čitave Evrope.
Erazmus+ Nacionalna agencija (National Agency – NA) Telo zaduženo za promociju i sprovođenje Erazmus+ programa na nacionalnom nivou. Služi kao veza između Evropske komisije i učesnika programa na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Direktno je zadužena za implementaciju decentralizovanih akcija (delova) programa. U Srbiji, ulogu Nacionalne agencije vrši Fondacija Tempus.
Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) Agencija Evropske komisije kojoj je povereno sprovođenje centralizovanih akcija (delova) Erazmus+ programa.
PIC broj Jedinstveni devetocifreni identifikacioni broj koji mora da poseduje svaka organizacija/neformalna grupa mladih kako bi mogla da učestvuje u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+ i druge programe EU.
URF portal Unique Registration Facility (URF) portal ili Portal za učesnike je onlajn alat Evropske komisije koji omogućava registraciju potencijalnih učesnika (organizacija, institucija, neformalnih grupa mladih itd) u projektima programa Erazmus+ i nekim drugim programima EU.
Otvoren pristup ishodima projekata (Open Educational Resources – OER) Otvoren pristup ishodima projekata u svrhe učenja, podučavanja, obuka/treninga i omladinskog rada, koji promoviše Erazmus+ program. Teži da osigura da javno finansirani produkti budu dostupni široj javnosti, kako bi se povećala njihova vrednost, omogućila ponovna upotreba i osigurao dugoročan pristup rezultatima, čak i u slučaju prestanka postojanja konzorcijuma koji je sproveo projekat.
Proizvodi intelektualnog rada U projektima KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih – u okviru projekata posvećenih inovacijama očekuje se razvoj inovativnih ishoda intelektualnog rada i opsežno širenje informacija o rezultatima tog rada, kao i dugoročna eksploatacija tih rezultata. U okviru ove vrste projekata moguće je budžetirati kreiranje proizvoda intelektualnog rada i aktivnosti za širenje rezultata istih.

Proizvodi intelektualnog rada podrazumevaju opipljive intelektualne ishode projekta. Neki od primera mogu biti: kurikulum, materijali za pedagoški i omladinski rad, istraživanje, on-line platforme, IT alati, analize, studije, metode vršnjačkog obrazovanja i mnogi drugi ishodi. Proizvodi intelektualnog rada moraju biti kreirani od strane konzorcijuma koji sprovodi projekat, besplatni i dostupni široj javnosti.

 

Poslednje modifikovano: januar 23, 2019Publikacije: