Poziv na još jedan trening o pripremi i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u Erazmus+ programu

Fondacija Tempus raspisuje poziv za učešće na još jednom treningu o pripremi projekata i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa Erazmus+: Mladi u akciji.

Trening se održava drugi put sa ciljem osnaživanja organizacija i institucija iz Srbije za korišćenje novih finansijskih mogućnosti u okviru programa Erazmus+ Mladi u akciji. Tokom pripremnih mera, predviđen je porast sredstava za mobilnost mladih iz Srbije.

Cilj treninga je povećanje kvaliteta i broja podnetih projekata omladinskih razmena, kao i unapređenje kvaliteta realizacije odobrenih projekata iz ove oblasti kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera koji su uključeni u proces pisanja projekata, osmišljavanja programa – i njihove realizacije. Više informacija o omladinskim razmenama u programu Erazmus+ Mladi u akciji možete pronaći ovde.

Trening će se održati u periodu od 26. – 29. juna 2017. godine u Sremskim Karlovcima, i omogućiće učesnicima/cama da unaprede svoje kompetence u vezi sa:

  • specifičnostima realizovanja omladinskih programa u međunarodnom okruženju (interkulturalnost, timski rad…);
  • izgradnjom partnerstava tokom svih faza projekta (pisanje projekta, pripremna faza, realizacija, evaluacija);
  • menadžmentom projekta (priprema programa omladinskih razmena, pisanje delova projektne aplikacije, realizacija razmene, monitoring i evaluacija);
  • ulogama i zadacima omladinskih lidera/ki u omladinskim razmenama;
  • interaktivnim/radioničarskim metodama i tehnikama rada u neformalnom obrazovanju.


Kako bi se predstavnici organizacija, kancelarija za mlade ili institucija aktivnih u radu sa mladima iz Srbije prijavili na trening o omladinskim razmenama, potrebno je da popune prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 19. jun 2017. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika treninga je ograničen na maksimalno 25 učesnika po treningu. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. 

Učešće na treningu je besplatno. Učesnici sami snose eventualne putne troškove. Fondacija Tempus pokriva troškove smeštaja, materijala, osveženja i hrane tokom trajanja treninga.

Trening je razvio trenerski tim Grupe „Hajde da…“ koja je obavljala ulogu Kontakt tačke za programe MLADI, Mladi u akciji i Erazmus+: Mladi u akciji, u periodu od 2005. do 2017. godine.