Формулар за пријаву активности за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Упутство за попуњавање:

За пријаву Ваше активности за допуњено издање приручника и базе активности КВиС, потребно је попунити формулар доступан у наставку.

Поља која су означена звездицом, обавезна су, док су остала опциона, али су важна како би се што јасније описала активност. С обзиром да је један од важних критеријума избора примера добре праксе у овој категорији могућност реплицирања активности, молимо Вас да активност опишете тако да је на основу описа/сценарија могуће поновити ову активност у неком другом контексту. Кључни елементи описа активности су: назив, општи циљ, циљна група, трајање, исходи, опис/сценарио активности, прилози. Упутства за попуњавање појединачних поља дата су у самом формулару, а у наставку су представљене опште смернице за дефинисање појединих делова описа/сценарија активности:

  • Приликом дефинисања исхода, треба имати у виду да не постоји унапред дефинисан број исхода, важно је навести сва релевантна знања, вештине и ставове који се постижу одређеном активности. Полазна основа за дефинисање исхода може бити оквир Вештина управљања каријером који је део Предлога Стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, доступног овде.
  • Приликом дефинисања описа/сценарија активности треба имати у виду да осмишљене активности треба буду у вези са исходима дефинисаним на почетку – пожељно је да све активности (изузев техничких активности – попут поделе у групе, поделе материјала и сл.) доприносе бар неком од очекиваних исхода
  • Приликом дефинисања завршног дела активности треба водити рачуна да ове активности буду такве да обезбеђују сумирање реченог, евалуацију активности и проверу остварености очекиваних исхода.

Напомена: Формулар не чува аутоматски податке, тако да уколико затворите упитник током попуњавања, мораћете да попуњавате и додајете документа поново. На следећем линку: https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2018/06/formular-za-prijavu-aktivnosti-za-prirucnik-i-bazu-kvis.docx доступан је формулар у форми радног документа како би се подносиоцима пријаве олакшао процес припреме. Све информације ће бити потребно унети директно у електронску форму. У случају додатних питања у вези са формуларом или техничких проблема приликом попуњавања, молимо Вас да нам се обратите на мејл euroguidance@tempus.ac.rs.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.