Стални конкурс за лекторе за српски језик

Фондација Темпус отвара стални конкурс за лекторе за српски језик, који ће бити ангажовани према потреби. На конкурс се могу пријавити физичка и правна лица која имају искуства у лекторисању искључиво текстова из области образовања.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Неопходно је да заинтересовани кандидати попуне онлајн пријавни формулар (Физичка лица Правна лица) и да уз пријавни формулар приложе oбавезна документа која су наведена у наставку.

Непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА

 • CV – са списком лекторисаних текстова из области образовања и других референци од значаја за лектуру;
 • Скенирана диплома или уверење о дипломирању високог образовања које је у складу са европским оквиром квалификација;
 • Доказ о лектури најмање једног текста дужине најмање три стране, наведеног у радној биографији на списку лекторисаних текстова. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и име и презиме лектора, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Неопходно је да текст за који се доставља доказ буде из области образовања. Пожељно је приложити доказе о лектури и осталих текстова из области образовања који су наведени у у радној биографији (макс. 5);
 • Узорак лекторисаног текста из области образовања, по избору, који је наведен на списку лекторисаних текстова, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.

ПРАВНА ЛИЦА

 • Листа референци тј. списак лекторисаних текстова и наручилаца лектуре;
 • Скенирана потврда о ликвидности за протеклих 12 месеци издату од Народне банке Србије;
 • Доказ о лекторисању најмање једног текста дужине најмање три стране, наведеног на листи референци. Доказ може бити скенирана уводна страна текста (књиге, публикације…) на којој се јасно виде подаци о публикацији и назив правног лица, или оверена потврда о обављеној лектури од стране наручиоца лекторисања. Потврда издата од стране друге агенције за лектуру/преводилачке агенције неће бити прихваћена. Потребно је да текст за који се доставља доказ буде из области образовања. Пожељно је приложити доказе о лектури и осталих текстова из области образовања који су наведени на листи референци (макс. 5);
 • Узорак лекторисаног текста из области образовања, по избору, који је наведен на листи референци, дужине најмање три стране тј. 5400 карактера са размацима, уз оригинални текст.

ПОСТУПАК СЕЛЕКЦИЈЕ

Селекција кандидата се састоји из следећих фаза:

 1. Провера да ли су испуњени формални услови за конкурисање, што подразумева да је пријавни формулар попуњен у целости и да су достављена сва тражена документа.
 2. Евалуација пријава које су испуниле формалне услове. Евалуацију организује Фондација Темпус, у складу са динамиком свог рада, тј. потребама за лектуром. Евалуацију ће обавити комисија коју чине две особе из Фондације Темпус и један спољни сарадник. Одабрани кандидати ће бити обавештени о томе да се налазе у бази лектора са којима Фондација Темпус може остварити сарадњу у наредном периоду.
 3. Позив за достављање финансијске понуде кандидатима који се налазе у бази лектора. У складу са динамиком потреба за лекторисање, одабраним лекторима биће упућен позив да дају финансијску понуду за лектуру одређених текстова и публикација у дефинисаном временском року.
 4. Избор кандидата, који ће бити обављен за сваку појединачну публикацију или текст за које кандидат потврди да може да га лекторише у траженом року.  Фондација Темпус ће се руководити најнижом ценом као јединим критеријумом. Приликом утврђивања најниже цене биће узети у обзир сви трошкови које Фондација Темпус сноси ангажовањем одређеног физичког/правног лица, укључујући порезе и доприносе.

НАПОМЕНА: Кандидатима који буду ангажовани од стране Фондације Темпус а не испоштују одредбе Уговора у погледу рокова, форматирања текста, квалитета лектуре и сл. неће бити упућивани нови позиви за достављање финансијских понуда за лекторисање текстова.

Предвиђено је да се прва евалуација пристиглих пријава изврши у фебруару 2016. године.

За сва додатна питања, заинтересовани се могу обратити путем телефона:

011/3342-430

011/3342-432,

контакт особа Ирена Жувела.