Stalni konkurs za lektore za srpski jezik

Fondacija Tempus otvara stalni konkurs za lektore za srpski jezik, koji će biti angažovani prema potrebi. Na konkurs se mogu prijaviti fizička i pravna lica koja imaju iskustva u lektorisanju isključivo tekstova iz oblasti obrazovanja.

NAČIN KONKURISANJA

Neophodno je da zainteresovani kandidati popune onlajn prijavni formular (Fizička lica Pravna lica) i da uz prijavni formular prilože obavezna dokumenta koja su navedena u nastavku.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

FIZIČKA LICA

 • CV – sa spiskom lektorisanih tekstova iz oblasti obrazovanja i drugih referenci od značaja za lekturu;
 • Skenirana diploma ili uverenje o diplomiranju visokog obrazovanja koje je u skladu sa evropskim okvirom kvalifikacija;
 • Dokaz o lekturi najmanje jednog teksta dužine najmanje tri strane, navedenog u radnoj biografiji na spisku lektorisanih tekstova. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i ime i prezime lektora, ili overena potvrda o obavljenoj lekturi od strane naručioca lektorisanja. Neophodno je da tekst za koji se dostavlja dokaz bude iz oblasti obrazovanja. Poželjno je priložiti dokaze o lekturi i ostalih tekstova iz oblasti obrazovanja koji su navedeni u u radnoj biografiji (maks. 5);
 • Uzorak lektorisanog teksta iz oblasti obrazovanja, po izboru, koji je naveden na spisku lektorisanih tekstova, dužine najmanje tri strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni tekst.

PRAVNA LICA

 • Lista referenci tj. spisak lektorisanih tekstova i naručilaca lekture;
 • Skenirana potvrda o likvidnosti za proteklih 12 meseci izdatu od Narodne banke Srbije;
 • Dokaz o lektorisanju najmanje jednog teksta dužine najmanje tri strane, navedenog na listi referenci. Dokaz može biti skenirana uvodna strana teksta (knjige, publikacije…) na kojoj se jasno vide podaci o publikaciji i naziv pravnog lica, ili overena potvrda o obavljenoj lekturi od strane naručioca lektorisanja. Potvrda izdata od strane druge agencije za lekturu/prevodilačke agencije neće biti prihvaćena. Potrebno je da tekst za koji se dostavlja dokaz bude iz oblasti obrazovanja. Poželjno je priložiti dokaze o lekturi i ostalih tekstova iz oblasti obrazovanja koji su navedeni na listi referenci (maks. 5);
 • Uzorak lektorisanog teksta iz oblasti obrazovanja, po izboru, koji je naveden na listi referenci, dužine najmanje tri strane tj. 5400 karaktera sa razmacima, uz originalni tekst.

POSTUPAK SELEKCIJE

Selekcija kandidata se sastoji iz sledećih faza:

 1. Provera da li su ispunjeni formalni uslovi za konkurisanje, što podrazumeva da je prijavni formular popunjen u celosti i da su dostavljena sva tražena dokumenta.
 2. Evaluacija prijava koje su ispunile formalne uslove. Evaluaciju organizuje Fondacija Tempus, u skladu sa dinamikom svog rada, tj. potrebama za lekturom. Evaluaciju će obaviti komisija koju čine dve osobe iz Fondacije Tempus i jedan spoljni saradnik. Odabrani kandidati će biti obavešteni o tome da se nalaze u bazi lektora sa kojima Fondacija Tempus može ostvariti saradnju u narednom periodu.
 3. Poziv za dostavljanje finansijske ponude kandidatima koji se nalaze u bazi lektora. U skladu sa dinamikom potreba za lektorisanje, odabranim lektorima biće upućen poziv da daju finansijsku ponudu za lekturu određenih tekstova i publikacija u definisanom vremenskom roku.
 4. Izbor kandidata, koji će biti obavljen za svaku pojedinačnu publikaciju ili tekst za koje kandidat potvrdi da može da ga lektoriše u traženom roku.  Fondacija Tempus će se rukovoditi najnižom cenom kao jedinim kriterijumom. Prilikom utvrđivanja najniže cene biće uzeti u obzir svi troškovi koje Fondacija Tempus snosi angažovanjem određenog fizičkog/pravnog lica, uključujući poreze i doprinose.

NAPOMENA: Kandidatima koji budu angažovani od strane Fondacije Tempus a ne ispoštuju odredbe Ugovora u pogledu rokova, formatiranja teksta, kvaliteta lekture i sl. neće biti upućivani novi pozivi za dostavljanje finansijskih ponuda za lektorisanje tekstova.

Predviđeno je da se prva evaluacija pristiglih prijava izvrši u februaru 2016. godine.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti putem telefona:

011/3342-430

011/3342-432,

kontakt osoba Irena Žuvela.